އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އެމްޑީޕީގެ ޕަރލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒި

ކޯނީ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: އަލީ އާޒިމް

  • ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ސަރުކާރު ވައްޓާލެވިގެން ނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
  • މާޒީގައި ހިނގާދިޔަ ފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރު ވިޔަ ދީގެން ނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
  • އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ފިޔަަވަޅު އެޅުން ލަސްވާނަމަ އެކަން ކުރުމަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް

ކ. މާލެ | 3 ޖޫން 2020 | ބުދަ 23:43 | 8,160

އެމްޑީޕީގެ ޕަރލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް- އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން އަވަސްކުރަން ޖެހޭކަމަށް - ރާއްޖެއެމްވީ

7 ފެބްރުއަރީގައި ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތް ބެލުމަށް އުފެއްދި ކޮމިޝަން އޮފް ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓް (ކޯނީ ރިޕޯޓް)ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ މައްޗަށް ތަހުޤީޤު ހިންގި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕަރލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމެއް ވައްޓާލުމަކީ ކުރެވިގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މާޒީގައި ހިނގާދިޔަ ފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކޯނީ ރިޕޯޓުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމާއި، ބަޣާވަތް ކޮށްގެން ވެރިކަން ވައްޓާ ނުލެވޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި، ކުރިން އެކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤުކޮށް، އެމީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވި ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަން އާޒިމް ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. އަދި ފިޔަަވަޅު އެޅުން ލަސްވާނަމަ އެކަން ކުރުމަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ދިއުން އެކަށީގެންވާކަަމަށްވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ފުރުސަތު ނުދޭށޭ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ، އެ ފުރުސަތު ދީގެން ނުތިބޭށޭ، އެކަން ކުރި ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ތަހުޤީޤު ކުރެވި، ޕްރޮސެކިއުޓް ކުރަން ފޮނުވައި ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވައިގެން ކޯޓުތަކުން އެކަންކަން ނިންމަން، ނިންމީމާ އެކަންކަން ތަކުރާރު ނުވާނީ، ސްޓޭބަލް ސަރުކާރެއް އޮންނަން އެބަޖެހޭ،

~ އެމްޑީޕީގެ ޕަރލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް

އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ސަރުކާރު ވައްޓާލެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންވެސް އެ ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ފުރުސަތެއް ނުދޭނެކަން ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ރައްޔިތުން ދައްކުވައިދީފައިވާ ކަމަށްވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ތަންދޭ މިންވަރަކުން ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަން ހޯދައިދޭން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަން ސަރުކާރުން ވެސް ކަށަވަރު ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން އައު ވެރިކަމެއް ގެނައި އެއް ސަބަބަކީވެސް އެއީކަން އާޒިމްގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ކޮމިޝަން އޮފް ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތް ބެލުމަށް އޭރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން އުފެއްދި ކޮމިޝަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.