ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 16:28
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުން
ގާސިމް ހައްޔަރު ކުރީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ތެދުވުމުން: ޑރ. ޖަމީލް
 
ސިޔާސީ ހަރަކާތް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ގާސިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
ގާސިމްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ތުހްމަތުތަކަށް ވަނީ އިންކާރުކުރައްވާފައި
 
ޖަމީލު ވިދާޅުވީ ގާސިމްގެ ދިފާއުގައި ގައުމު ތެދުވާން ޖެހޭކަމަށް

 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރު ކުރީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ތެދުވެޑައިގަތުމުން ކަމަށް މިސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް  ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖަމީލު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ގާސިމްގެ ދިފާއުގައި ގައުމު ތެދުވާން ޖެހޭކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހައްޔަރު ކޮށްގެން ގެންގޮސްފައެވެ.

ގާސިމް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އަމިއްލަފުޅު ގެކޮޅު ކަމުގައިވާ މ. މާފަންނު ވިލާގައި ހުންނަވަނިކޮށެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގާސިމް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވޯޓު ނެގުމަށް ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް އެމަނިކުފާނު ބޭނުންވާ ވަކިގޮތަކަށް އެވޯޓު އަނބުރާލުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ އަމަލުތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކުގެ މައްޗަށް ނެގުމަށް އުޅޭ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގާސިމް ދޫކޮށްލުމަށާއި އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީން ގޮވާލާފައިވާއިރު، ގާސިމް މިނިވަންކުރަން ސީދާ ހަރަކާތަށް ނުކުތުމަށް ވެސް އެ ޕާޓީތަކުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. 

ގާސިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވީ ގާސިމުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ތުހްމަތުތަކަށް އިންކާރުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި ކަމަށެވެ. 

ގާސިމް ހައްޔަރުކުރިއިރު، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގާސިމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓްގެ ކުރން އޭނާ ހައްޔަރުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ހައްޔަރުކުރިޔަސް، އިސްލާހީ މަސައްކަތް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ގާސިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. 

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އިސްލާހީ ހަރަކާތް ފެށުމާއެކު ގާސިމްގެ ވިލާ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށް މާލީ ގޮތުން އޭނާއަށް ވަނީ ދަތިކޮށްފަ އެވެ. އެ ފިޔަވަޅު އެޅީ ސިޔާސީ ގޮތުން ނޫން ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ނަމަވެސް، ގިނަ ބަޔަކު ބުނަނީ އެއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ގާސިމް ފިއްތުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ. 

 

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 14:15
އޭދަފުށީ ޖޯން
ކަލޯ ޖަމީލޫ.....ކަލޯމެން މީހުން ހައްޔަރު ކުރާ ވަާހަކަ ދައްކާއިރު ކޯލިސަންގެ އިސްވެރީން ބިރުން ތިތިބެނީ ރާއްޖެ އަންނަންނުކެރިފަ. ގައުމު އިސްލާހުކުރަން އުޅުއްވާ ބޭފުޅުން މިހާ ފިނޑިވީމަ ވާނީވެސް މިހެން
7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 14:13
Jina
Manikufaanu kyv thoe gasim haquga nutheidhuvanee. Filaage hure twit kuriyas nuvaane