ބުރާސްފަތި 20 ޖޫން 2019
04 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ވިޔަފާރި - އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް

އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސްގެ މޮޓޯ އިންޝުއަރަންސް ހިދުމަތް އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮށްފި

  • ސްޓިކަރ ފޯނުން ދައްކާލެވޭނެ
  • އިންޝުއަރަންސްގެ ސައްހަކަން ވަގުތުން ބަލާލެވޭނެ
  • އެޕްގެ ސަބަބުން މަގުމަތީގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ޗެކް ކުރެވޭނެ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 6 އޭޕުރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 21:53 3,355

އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސްއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގުޅިގެން މޮޓޯ އިންޝުއަރަންސް - އިލެކްޓްރޯނިކް ސްޓިކަރގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ ހިދުމަތެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. 

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިހިދުމަތް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަހުމަދު ރިޔާޒީ މުހައްމަދު އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އަހުމަދު ސައުދީ އެވެ.

ވެބް ޕޯޓަލެއް މެދުވެރިކޮށް އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސްގައި ވެހިކަލް އިންޝުއަރަންސް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް އާއި ހިއްސާކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިހިދުމަތަކީ ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ ހިދުމަތެކެވެ. އެގޮތުން މިހިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް މަގުމަތީގެ އަމަން އަމާންކަން ޔަގީންކުރެއްވުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ޓްރެފިކް ޕޮލިހުން ވެހިކަލެއްގެ އިންޝުއަރަންސް ވެލިޑިޓީ ބަލާލުމަށް ބޭނުންވާއިރު، ވެހިކަލުގައި ހަރުކޮށްފައި އިންނަ އިންޝުއަރަންސް ސްޓިކާ ދައްކާލުމުގެ ބަދަލުގައި ސްޓިކަރ ފޯނުން ދައްކާލުމުން ފުދޭނެ ކަމަށް އެލައިޑުން ބުންޏެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަހުމަދު ރިޔާޒީ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސުން މޮޓޯ އިންޝުއަރަންސް އީސްޓިކަރ ހިދުމަތް ތައާރަފުކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ މުޖްތަމައުގައި ހިނގާ އިންޝުއަރަންސް ސްޓިކަރ ފޯޖްކުރުން ފަދަ ނޭދެވޭ އަމަލުތައް ނައްތާލުމަށް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ކުރައްވަމުންދާ ގެންދަވާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

އެގޮތުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޓްރެފިކް ފުލުހުންނަށް މިއިލެކްޓްރޯނިކް ސްޓިކަރގެ ޒަރިއްޔާއިން އިންޝުއަރަންސްގެ ސައްހަކަން ވަގުތުން ބަލާލެވޭނެ ކަމުގައި ރިޔާޒީ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިހިދުމަތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އާންމުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމަށް އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސްގެ ނަމުގައި ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ސައުދީ ވިދާޅުވީ އަލަށް މިތަޢާރަފްކުރެވޭ އެޕްގެ ސަބަބުން މަގުމަތީގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ޗެކް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި މިހާރު ދިމާވާ ދަތި އުނދަގޫތަކަށް މިއެޕްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.  

އެލައިޑުން ބުނީ މިއީ މިހާރުވެސް އަޔާދީ ތަކާފުލް އާއި އެލައިޑުން ދޫކުރާ މޮޓޯ އިންޝުއަރެންސްގެ ޙިދުމަތެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިތަޢާރަފްކުރެވުނު އެޕާއި އެކު މޮޓޯ އިންޝްއަރެންސް ސްޓިކާ ތަތް ކުރުމަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު އޮޕްޝަނެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް