އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ތޮންޑަމަންގެ އާއިލާއަށް ނަޝީދު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވުން

ލަންކާގެ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރ ތޮންޑަމަންގެ އައިލާއަށް ރައީސް ނަޝީދު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

  • ތޮންޑަމަން އަކީ ދިވެހިންނަށް ވަރަށްބޮޑު ރަހުމަތްތެރިކަމެއް އަބަދުވެސް ބަހައްޓަވާ ބޭފުޅެއް: ރައީސް ނަޝީދު
  • ތޮންޑަމަން އަވަހާރަވީ އުމުރުފުޅުން 55 އަހަރުގައި
  • ތޮންޑަމަން އަވަހާރަވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން

ކ. މާލެ | 27 މެއި 2020 | ބުދަ 14:01 | 7,461

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު؛ ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ތޮންޑަމަންގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެ އެވާހަކަފުޅު މަޖިލީހުގައި ދައްކަވާފައި - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ސިލޯން ވާރކާސް ކޮންގްރެސްގެ ލީޑަރު އަދި ސްރީލަންކާގެ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރު ސުވަމިއަމޫރްތީ އަރުމުގަމް ރަމަނަތަން ތޮންޑަމަން އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ތޮންޑަމަން އަވަހާރަވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ ގާތް އެކުވެރި މިނިސްޓަރ އަދި ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ލީޑަރު ތޮންޑަމަން އަވަހާރަވި ވާހަކަ އެއްސެއްވީ ކުއްލި ހައިރާން ކަމާއި ހިތާމައާއެކުގައި ކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ތޮންޑަމަންއަކީ ސުވަމިއަމޫތީ ތޮންޑަމަންގެ ކާފަ ދަރިފުޅު ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނަކީ ސިލޯން ވާރކާސް ކޮންގްރެސްގެ ބާނީ ކަމަށެވެ. އަދި މި ހިތާމަވެރި ދަނޑިވަޅުގައި ޢާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ސްރީލަންކާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިޓީ އެމަޕަވަރމަންޓް އެންޑް ރޫރަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ޑިވެލަޕްމަންޓް އަރުމަންގަމް ތޮންޑަމަން ކުއްލިގޮތަކަށް އަވަހާރަވެއްޖެ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ތޮންޑަމަންގެ ބައްޕާފުޅަކީ ސިލޯން ވާރކާސް ކޮންގްރެސް އުފެއްދުމުގެ ލީޑަރު އަދި ލަންކާގެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސް ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި އަބަދުވެސް ހުންނަވާ އެއް ބޭފުޅަކީ ތޮންޑަމަން. ތޮންޑަމަން އަކީ ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ރަހުމަތްތެރިކަމެއް އަބަދުވެސް ބަހައްޓަވާ ބޭފުޅެއް. އަޅުގަނޑު ތޮންޑަމަންގެ ޢާއިލާއަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރަން،

ސްރީލަންކާގެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންގެ ލީޑަރުކަން ވެސް ކުރެއްވި ތޮންޑަމަން އަވަހާރަވީ އަންގާރަ ދުވަހު ތަލަންގަމާ ބޭސް ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. އުމުރުން 55 އަހަރު ފުޅުގައި އަވަހާރަވީ އިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ތިން ބޭފުޅުން ދުނިޔޭގެ އެބަތިއްބެވި އެވެ.

ތޮންޑަމަންއަކީ ސިލޯން ވޯކާރސް ކޮންގްރެސްގެ ލީޑަރުގެ އިތުރުން، ލަންކާގެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ލަންކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ނޫރަލިޔާ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ތަމްސީލު ކުރައްވާ ފަރާތެވެ.

ތޮންޑަމަން ފަސްދާނުލެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ނޫރވުޑް ސްޓޭޑިއަމްގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.