އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވިއްސާރައިގައި މާލެ އަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް

ރަސްފަންނު މުޅިން ގިރައިގެން ގޮސްފި

  • ރަސްފަންނު މަރާމާތުކުރަން ބޮޑެތު ހަރަދުތަކަށް ހިނގާނެ: މޭޔަރު ޝިފާ
  • އެތަނުގެ ބްރޭކްވޯޓަރުގައި ހުރި ހަތަރު ނެޓު ވަނީ ހަލާކުވެފައި
  • ސުނާމީ ބިނާ ޕާކު ސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް، ނެރު ބޭނުންކުރުން ނުރައްކާތެރި

ކ. މާލެ | 24 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 20:33 | 17,087

ރަސްފަންނުގެ ވެލިގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސްފައި: މަރާމާތުކުރަން ބޮޑެތި ހަރަދުތަަކެއް ހިނގާނެކަމަށް މޭޔަރު ޝިފާ ވިދާޅުވި - ރާއްޖެއެމްވީ

މި އަހަރުގެ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން ރަސްފަންނު "ގިރައި ގޮސްފި" ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޝިފާ ވިދާޅުވީ މާލެ ސަރަހައްދުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނީ ރަސްފަންނަށް ކަމަށެވެ. ރަސްފަންނު އަލުން މަރާމާތުކުރަން ބޮޑު ހަރަދެއް ހިނގާނެ ކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރަސްފަންނަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ތަފްސީލު ދެއްވަމުން ޝިފާ ވިދާޅުވީ، އެތަނުގައި ހުރި ބްރޭކްވޯޓަރުގައި ހުރި ހަތަރު ނެޓު ވަނީ އެއްކޮށް ހަލާކުވެފައި ގޮސްފައި ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުގައި އާންމުންގެ ބޭނުމަށް ހުރި ފާހަނާތަކާއި، ގެތަކާއި، ބާބަކިއު ފަދަ ތަކެތި އެއްކޮށް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަގީގަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަސްފަންނު ގާތްގަނޑަކަށް މުޅިން ގިރައި ގޮސްފައި މިވަނީ. ބާބަކިއު ގްރިލްތައް އެއްކޮށް ގޮސްފައި. ބްރޭކްވޯޓަރގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އެއޮތީ ކުރިމަތިވެފައި. އެތަން މަރާމާތު ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހަރަދެއް ހިނގާނެ ކަމެއް. ރަސްފަންނުގެ ބްރޭކްވޯޓަރުގައި ހުރި ހަތަރު ނެޓު މިވަނީ މުޅިން އެއްކޮށް ހަލާކުވެ ގޮސްފައި.

~ މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދައުރުގައި 40 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ހެދި ރަސްފަންނަށް، މީގެ ކުރިން ވެސް ގެއްލުންތަކެއް ވެގެން މަރާމާތުކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ރަސްފަންނަށް އުދަ އަރައި، ވެލިގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އެކިފަހަރު މަތިން ވެލި އަޅާފައި ވެއެވެ.

ސުނާމީ ބިނާ ހުރި ޕާކު ވެސް ހަފުސްވެއްޖެ!

މޭޔަރު ޝިފާ ވަނީ، އެންމެ ފަހުން ކުރި ވިއްސާރައިގައި ސުނާމީ ބިނާ ހުރި ޕާކު ސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާކަން ހާމަކުރައްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން، ސުނާމީ ބިނާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގާތަކާއިއެކު ވެލިގަނޑު އެއްކޮށް ދަމައިގެންފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސުނާމީ ބިނާ: ވަށައިގެން ހުރި ފެންސުތައް ވެސް އަރި އަޅާލައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވި-- ފޮޓޯ:ރާއްޖެއެމްވީ

އެ ސަރަހައްދުގެ ކަނޑުތޮށި ކައިރީގައި ހުރި ޝީޓްޕައިލްތައް ވެސް ވަނީ ހަލާކުވެފަ އެވެ. ޝީޓްޕައިލްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކާއި ގުޅިގެން، އެ ސަރަހައްދަށް ކައިރިވުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޝިފާ ސިފަކުރެއްވި އެވެ.

ސުނާމީ ބިނާ ޕާކު ހުންނަ މާލޭ ހުޅަނގު ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ނެރަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރާ ނެރެކެވެ. ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނުތަކާއި، ގޭސް ފަދަ ބައެއް ސަމާނު އަތޮޅު ތެރެއަށް ގެންދިއުމަށް ދޯނިތަކަށް މުދާ ބަރުކުރަނީ މި ސަރަހައްދުގަ އެވެ. ވިލިމާލެ އަށް ދަތުރުކުރާ ފެރީ ދޯނި ފަހަރު ވެސް ވަންނަނީ މި ނެރުންނެވެ.

ސުނާމީ ބިނާ ހިމެނޭ ޕާކުގެ އެތެރެއަށް އުދަ އެރުމާއި ގުޅިގެން ގާތަކާއިއެކުގައި މުޅި ވެލިގަނޑުވަނީ އެ ސަރަހައްދުން ދަމައިގެންފައި. އަދި ހަމަ ސުނާމީ ބިނާގެ ކަނޑުތޮށި ކައިރީގައި ހުރި ޝީޓްޕައިލްތައް ވެސް ވަނީ މުޅީން އެއްކޮށް ހަލާކުވެފައި. މިފަހަރު އެއްކޮށް ގޮސްފައި. ހަގީގަތުގައި އެ ސަރަހައްދަކީ މި ވަގުތު ކައިރިވާން ނުރައްކާތެރި ތަނަކަށް ބަދަލުވެގެން ގޮސްފައި މިވަނީ

~ މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު

ސުނާމީ ބިނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބެހެއްޓުނީ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގަ އެވެ. ނަމަވެސް، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރުމަށް އެ ބިނާ މިހާރު އެހުރި ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކުރީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.