raajjemv logo
ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވުން
މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ
 
ވައި ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ގެތަކުގެ ފުރާޅުތައް އެއްލާފައިވޭ
 
ގަސްތައް ވެއްޓުވުމުގެ ސަބަބުން ގެތަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވޭ
 
ބައެއް ގޯތިތަކުގައި ހުރި ބޮޑެތި ރުއްގަސްތައް ވަނީ ވެއްޓިފައި
އަމްނާ އިމާދު
4,524
ކ. މާލެ |
23 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 09:53
ފުވައްމުލަކު ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލުމާ ގުޅިގެން ފުރާޅު ހަރު ކުރުމުގެ ސައްކަތް ކުރަނީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، ވައި ގަދަވުމާ ގުޅިގެން ބައެއް ގޯތިތަކުގައި ހުރި ބޮޑެތި ރުއްގަސްތައް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި، ބައެއް ގެތަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ގެތަކުގެ ފުރާޅުތައް އެއްލާފައިިވާ ކަމަށްވެސް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ މަގުތައް ފެންބޮޑުވެ، ގެތަކަށް ފެންވަނަ ނުދިނުމަށް ވެލި ބަސްތާތައް ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. ވިއްސާރާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ.

ވައިގަދަވެ ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ރިޕޯޓު ކުރުމަށް 7315001 ގުޅައި ރިޕޯޓު ކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެދިފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ގެއްލުން ވީ ޖުމުލަ ކިހާ އަދަދެއްގެ ގެއަށް ކަމެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެެއް ނުވެއެވެ.

މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާއިރު، އައްޑޫ ސިޓީގެ ގެތަކަށް ވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ. ގެތަކަށް ފެންވަދެ ގޭތެރޭގެ ބައެއް އާލަތްތައް ހަލާކުވެފައި ވެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު މޫސުން ލަފާ ކުރާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދެކުނާއި މެދުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

ހުޅަނގާއި ހުޅަނގު އުތުރުން، ގަޑިއަކު 13 މޭލާއި 23 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށާއި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 45 މޭލާއި 55 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނަކަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށްވެސް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަށް ގަދަ ވާނެ ކަމަށާއި ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް މެޓް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

އާންމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް މޫސުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން އިލްތިމާސްކުރެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް