ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އެސްޓީއޯ

އެސްޓީއޯއަށް ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 358 މިލިއަން ރުފިޔާ

  • 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއަރޓަރގައި އެސްޓީއޯގެ ފައިދާ ހުރީ 329 މިލިއަން ރުފިޔާގައި
  • ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ
  • ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރ ގައި އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮފިޓްގެ ގޮތުގައި ހުރީ 159 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކ. މާލެ | 17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 05:04 | 2,303

އެސްޓީއޯއަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރ ގައި ވަނީ ފައިދާވެފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

އެސްޓީއޯއަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރ ގައި ފައިދާގެ ގޮތުގައި 358 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ނެރެފައިވާ ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރގެ ކުއަރޓަރލީ ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ، 29 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު އަދަދެކެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއަރޓަރގައި އެސްޓީއޯގެ ފައިދާ ހުރީ 329 މިލިއަން ރުފިޔާ ގައެވެ. އެހެންކަމުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރގައި 9 އިންސައްތަ މިދިޔަ ކުއަރޓަރ އާ އަޅާބަލާއިރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުން އެނގެ އެވެ.

އެސްޓީއޯ އަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއަރޓަރުގައި ލިބުނު 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ އަށް ވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ 2020 ވަނަ އަހަރު އެސްޓީއޯގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ ރަނގަޅުކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކުއަރޓަރ ނިމެންދަނިކޮށް ދިމާވި ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ވިޔަފާރިތަކަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެ އެވެ.

މި ވަގުތު ސަމާލުކަން ދީފައިވަނީ އެންމެ އަސާސީ ކާބޯތަކެއްޗާއި، ތެލާއި ބޭސް އަދި އެނޫންވެސް މިވަގުތަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެ އެވެ.

ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރ ގައި އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮފިޓްގެ ގޮތުގައި ހުރީ 159 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއަރޓަރ ގައި އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮފިޓް ހުރީ 98 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. މި ކުއަރޓަރ ގައި ޓެކްސް އަށް ކެނޑުމުގެ ކުރީގެ ފައިދާއަކީ 138 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

އެސްޓީއޯއަށް މިދިޔަ އަހަރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 422 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. އަދި އެއީ 2018 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 63 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.