ހޯމަ 06 ޖުލައި 2020
06 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ޗައިނާގެ ފެކްޓްރީތަކުގެ މަސައްކަތް ފެށުން

ޗައިނާގެ ފެކްޓްރީތައް ހުޅުވާލާ، މިއަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުފެއްދުންތެރިކަން މައްޗަށް

  • ކާރުހާނާތަކުން އުފައްދާ އުފެއްދުންތައް އޭޕްރީލް މަހު ވަނީ 3.9 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައި
  • ޗައިނާގައި އޭޕްރީލް މަހު ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންގެ އިންސައްތަ ވަނީ 6.0 ށް އިތުރުވެފަ

ކ. މާލެ | 15 މެއި 2020 | ހުކުރު 23:10 | 8,848

ޗައިނާގައި އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރ އުފައްދާ ކާރުހާނާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރަނީ - ރޮއިޓަރސް

ޗައިނާގެ ފެކްޓްރީތަކުން އުފައްދާ އުފެއްދުން މިއަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މައްޗަށް ގޮސްފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގައި ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު އިގްތިޞާދު މަޑުޖެހުމަށް ފަހު މިހާރު ވަނީ އުފެއްދުންތެރިކަން މަޑުމަޑުން އިތުރުވާން ފަށާފަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެފައިވާތީ އެއްޗެހި ގަންނަ ނިސްބަތްވަނީ ނިސްބަތުން ދަށްވެފަ އެވެ.

ކާރުހާނާތަކުން އުފައްދާ އުފެއްދުންތައް އޭޕްރީލް މަހު ވަނީ 3.9 އިންސައްތަ އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހާ އަޅާބަލާއިރު އިތުރުވެފަ އެވެ. އެއީ މީގެކުރިން އަންދާޒާ ކުރި އަދަދަށްވުރެ 1.5 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ލޮކްޑައުންގައި ޖެނުއަރީން ފެށިގެން އޭޕްރިލް މަހާ ހަމައަށް އޮތުމަށްފަހު ޗައިނާ އިން މިހާރު އަންނަނީ އިގްތިޞާދު ހުޅުވާލަމުންނެވެ. އެގޮތުން ތެލާއި، ކޯލް، މައުދަން އަދި ކަރަންޓު އުފައްދާ އުފެއްދުން ވަނީ މިހާރު މައްޗަށް ޖެހިލާފަ އެވެ. އެ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް އޭޕްރީލް މަހު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ.

ޗައިނާއަށް މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ސަރވިސް ސެކްޓަރގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވުމެވެ. ސަބަބަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ކޮވިޑް-19 ގެ އަސަރު ކޮށްފައިވުމާއި ޗައިނާ ނޫން އެހެން ގިނަ ގައުމުތަކަކަށް މިވަގުތު ކޮވިޑް-19 ގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފައިވާތީ އެވެ.

އެ ގައުމުތަކުގެ އިގްތިޞާދު އަދި ހުޅުވާނުލާތީ ޗައިނާއިން އެކި ކަހަލަ ސަރވިސްތައްދޭ ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އަދިވެސް ފެށޭގޮތެއް ނުވެ އެވެ. އަންނަ ހަފުތާގައި ޗައިނާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނައިރު ސިޔާސަތުތައް ހަދާ މީހުންނަށް މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އެގައުމުގެ ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މިހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމެވެ.

މިހާރު މިފެންނަ އަދަދުތަކަކީ ޗައިނާގެ އިގްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް މަޑުމަޑުން ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކަމުގެ ހެކިތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް މިއީ އަދި މަރކެޓަށް އެހާ ރަނގަޅުކަމަކަށް ނުވެދާނެ. އެއީ ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވެގެން އިގްތިޞާދު ހުޅުވާލާ މަސައްކަތްފެށި ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ޗައިނާ ވާތީ.

~ އައިރިސް ޕެންގް

1992 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ޗައިނާގެ އިގްތިޞާދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަހަރު ދަށަށްދިޔައީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅިފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ފެކްޓްރީތަކާއި ފިހާރަތައް ބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އިގްތިޞާދީ މަސައްކަތައް ހުޅުވާލިނަމަވެސް އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ކާރުހާނާތަކަށް މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އެހެން ގައުމުތަކުން އޯޑަރު ދީފައިވާ ތަކެތި އޯޑަރުތައް ކެންސަލް ކުރަމުންދާތީ އެވެ. އެއާއެކު ޑިމާންޑް މިވަނީ ދަށަށްދާން ފަށާފަ އެވެ. ޑިމާންޑް ދަށަށްދާން ފެށުމުން އަގުތައް ވަނީ ދަށަށްދާން ފަށާފަ އެވެ. އެގޮތުން މިހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު އެއީ ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ތެރޭގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް އެންމެ ދަށަށް ދިޔަ ފަހަރެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އޭޕްރީލް މަހު ސިއްހީ އާލާތްތަކަށް އޮތް ޑިމާންޑް އިތުރުވަމުން އެތަކެތި އެކްސްޕޯޓް ކުރި މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. އޭޕްރީލް މަހު ޗައިނާއަށް އިމްޕޯޓްކުރި ތަކެތިވެސް ވަނީ ދަށަށްގޮސްފަ އެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ޗައިނާގެ އެތެރޭގައިވެސް ތަކެއްޗަށް ޑިމާންޑް އޮތްވަރު ވަނީ ދަށަށްގޮސްފައި ކަމެވެ.

އެކްސްޕޯޓަށް އައި ހީނަރުކަމާއެކު ކާރުހާނާތަކުގެ ވަޒީފާގެ މާކެޓަށްވެސް ވަނީ އަސަރުކޮށްފަ އެވެ. ވަޒީފާ ގެއްލެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު އަދިވެސް އަންނަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ.

ޗައިނާގައި އޭޕްރީލް މަހު ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންގެ އިންސައްތަ ވަނީ 6.0 ށް އިތުރުވެފަ އެވެ. އެއީ މަރޗް މަހާ އަޅާބަލާއިރު އިތުރު އަދަދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.