ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ބަނާނާ ސްޕްލިޓް އޯޓްސް
 
އޯޓްސްއަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ވެސް ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެއް
ކ. މާލެ |
ބަނާނާ ސްޕްލިޓް އޯޓްސް
ކެރީ އޮސްމޮންޑް.ކޮމް

އޯޓްސް އަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު އެއްޗެކެއެވެ. ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށާއި ލޭގެ ޕްރެޝަރ ދަށް ކުރުމަށްވެސް އޯޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކާނާ ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރެއެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

  • ½ އޯޓްސް
  • ¾ ޖޯޑު ވެނީލާ އެލްމަންޑް މިލްކް (ބޭނުން ވައްތަރެއް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ)
  • ½ ސައި ސަމުސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ
  • ½ ދޮންކެޔޮ (ކިއުބުކޮށް ކޮށާފައި)
  • 1 ސަމުސާ ޑްރައި ޗެރީ (ހިކި މޭބިސްކަދުރު ވެސް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ)
  • 1 ސަމުސާ ޕީނަޓް ( މުގުރާފައި)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ އޯޓްސް، އަލްމަންޑް މިލްކް، ކޮކޯ ޕައުޑަރ ބޯތައްޓަކަށް އަޅާފައި ފްރިޖުގައި 5 ގަޑިއިރު ބަހައްޓާށެއެވެ.

5 ގަޑިއިރު ވުމުން އޯޓްސް ތަށި ސަމުސަލުން އެއްކޮށްލާށެއެވެ. ދެން އޭގެ މައްޗަށް ދޮންކެޔޮ، ޗެރީ އަދި ޕީނަޓް އަޅާލާށެއެވެ. މި އޯޓްސް ފްރިޖުގައި ބަހައްޓައިގެން ހަފުތާއަކަށް ވެސް ބޭނުން ކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved