ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ލާމު

ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ލާމު އަތޮޅުން ހޫނު އަތްތިލަބަޑިއެއް!!

  • "ވިޒިޓް ލާމު އެޓޯލް" ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ޝުކުރުގެ ސަލާމެއް ވަނީ އަރުވާފަ
  • މި ވީޑިއޯ ގައި އެކި އުމުރުފުރައިގެ ބޭފުޅުން ފެނިގެންދޭ

ކ. މާލެ | 10 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 00:16 | 7,035

ކޮވިޑް 19 އާއި ދެކޮޅަށް ލާމު އަތޮޅުގެ މީހުން ޝުކުރުގެ އަތްތިލަބަޑި ޖަހަނީ - ފޭސްބުކް

ހަލުވިކަމާ އެކުފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19އިގެ ބިރުވެރިކަމާ މި ކުޑަ ކުޑަ ރާއްޖެވެސް މިވަނީ ކުރިމަތި ލާން ޖެހިފައެވެ. ހަމަ އެފަދައިން މި ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށާއި އަޅުގަނޑުމެން ގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޮޑެތި ގުރުބާނީ ތަކެއް ވަމުންދާ ބަޔަކުތިބިކަން ކަށަވަރެވެ. ފުރާނަ އަތްމައްޗައްލައި، ރޭގަނޑުގެ އަރާމު ނިދި ނަގާލައި ދިވެހި ޤައުމުގެ ޚިދުމަތުގައި ޘާބިތުކަމާއެކު ދެމި ތިބި ފަހުލަވާނުންނަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިދަނީ އެކި ގޮތަގޮތައް ޝުކުރުގެ މެސެޖްތައް ދެމުންނެވެ. މިގޮތުން "ވިޒިޓް ލާމު އެޓޯލް" ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން މިވަނީ ވީޑިއޯ އެއް އަޕްލޯޑް ކޮއްފައެވެ.

މި ވީޑިއޯގައިވަނީ ލާމު އަތޮޅުގެ ގިނަ ރައްތަކެއް އެކުލެވޭ ގޮތަށް އެކި އުމުރުފުރައިގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ ކޮވިޑް-19އާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ޝުކުރުގެ ސަލާމެއް އަރުވާފައެވެ. މި ސަލާން އަރުވާފައިވަނީ ހޫނު އަތްތިލަބަޑިއަކުންނެވެ. އަދި މިސަލާމާއެކު މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެ އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވުމަށް އެދި މާﷲގެ ހަޟްރަތުން ވަނީ ދުޢާދަންނަވާފައެވެ.

"އަހަރެމެން މިއަދު މި އަތް ތިލަބަޑީގެ ސަލާމެއް މިއަރުވަނީ، ތިޔަބޭފުޅުން ކުރައްވާ ބުރަ ހިންމަތް މަސައްކަތަށެވެ. ސާބަހެވެ. ކުރިޔަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. ތިބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތާމެދު ޤައުމު ފަހުރުވެރިވެއެވެ. އަހަރެމެން އެންމެން އެކީ މާތް ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއެކު މި ބަލި މަޑުކަމުން އަރައިގަނެވޭނެއެވެ. އެކަމުގެ ތައުފީޤަށް މަތިވެރި ރަސްކަލާންގެ ހަޟްރަތުން އެދެމެވެ. އާމީން"

މި ސަލާމުގެ އަތްތިލަބަޑި އަރުވާފައިވަނީ މި ނުރައްކާރެތެރި، ބިރުވެރި ވަގުތުގައި ފަސްޖެހުމެއްނެތި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި އާއިލާއާއި ދުރުގައި ވަރުބަލިކަމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި، ބިރެއް ޖެހިލުމެއްނެތި އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު އަނެކާގެ ރައްކަލައްޓަކައި ނުރައްކަލައް ވައްޓާލާ ހެލްތް ވާރކަރުންނާއި، ބަލިމީހާ އުފުލައިދޭ އެންބިއުލާންސް ޑްރައިވަރުންނާއި، އަޅުގަނޑުމެންނަށްޓަކައި މުދާ ޑެލިވަރީކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއި، ވަރުބަލިކަމެއްނެތި އެންމެ ފުރިހަމައަށް ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ މުރާލި ނޫސްވެރިންނާއި، އަދިވެސް މި މަސައްކަތުގައި ފަސްޖެހުމެއްނެތި އިސް ސަފުގައި ކޮވިޑް-19އާއި ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްރެރިވާ ހުރިހާފަރާތްތަކަށެވެ.

"ވިޒިޓް ލާމު އެޓޯލް"ގެ މި ޕޯސްޓްގައި ދިވެހިބަހުންނާއި އިނގިރޭސިބަހުން ވަނީ ކޮވިޑް19އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮއްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ފަރާއްތަކަކުން އަންނަނީ މި މަސައްކަތުގައި ހަރަކާއްތެރިވަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ތައުރީފުކޮށް ޝުކުރު އަދާކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.