ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ތަޒާކަންމަތީ ގިނަ ދުވަހު ކާއެއްޗެހި ފްރިޖްކުރުން

ގިނަ ދުވަހަށް ތާޒާކަންމަތީ ފްރިޖްގައި ތަކެތި ރައްކައުކޮށްފައި ބެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް

  • އަބަދުވަސް ތަރުތީބުން ބެހެއްޓުން މުހިއްމު
  • މަހަކު ދެ ފަހަރު ފްރިޖް ސާފުކުރުން މުހިއްމު
  • ފްރިޖަށް ތަކެތި ލުމުގެ ކުރިން އަދި ނެގުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އަތްދޮވުން މުހިއްމު

ކ. މާލެ | 8 މެއި 2020 | ހުކުރު 20:48 | 10,662

ފްރިޖް - ޕިންކު ވިލާ

ޕްރިޖްގައި ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާ ތަކެތި ގިނަ ދުވަހަށް ތާޒާކަންމަތީ ނުހުންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން ދެއެވެ.

އެ މައްސަލަ ދިމާވަނީ ޕްރިޖްގައި ތަކެތި ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަރުތީބުން ނުބެހެއްޓޭތީއެވެ. ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ، މަސް އަދި އެނޫންވެސް ބާވަތްތައް އެއްތަނެއްގައި ބެހައްޓުގެ ބަދަލުގައި ހުރިހާ ތަކެއްޗެއްވެސް ބަހައްޓަންވާނީ ވަކިވަކިންނެވެ. ފްރިޖްގައި ބަހައްޓާތަކެތި ރަނގަޅަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ނުބެހެއްޓޭނަމަ އޭގައި ބެކްޓީރިއާ އުފެދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ހަށގަނޑަށް އޭގޭ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރުމަކީ އެކަށިގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ފްރިޖްގައި ތަކެތި ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ.

ފިޝް އެންޑް މީޓް (އެކި ބާވަތްތަކުގެ ރޯމަސް)

ފިޝް އެންޑް މީޓް އަބަދުވެސް ބަހައްޓަންވާނީ ގަނޑުކުރާބައިގައެވެ. އަދި މިތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ ރަނގަޅަށް ބަންދު ކުރެވިފައެވެ. ރަނގަޅަށް ބަންދުކޮށްފައި ނުބެހެއްޓޭނަމަ ބެކްޓީރިއާ އުފެދުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ޑެއިރީ ޕްރޮޑަކްޓްސް (ކިރުން އުފައްދާފައިވަ ބާވަތްތައް)

ކިރު، ކްޜީމް، ޔޯގަޓް، ޗީޒް ފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ޕެކެޓް ގައެވެ. ނަމަވެސް ތަށީގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާނަމަ ތަށީގެ މަތި ޕްލާސްޓިކް ރެޕިންގ ޕޭޕަރ އިން ރަނގަޅަށް ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ.

ޚާއްސަކޮށް ޗީޒް ބެނުންކުރުމަށްފަހު ވެކެސް ޕޭޕަރ ނުވަތަ ޕޮއިލްް އިން ރަނގަޅަށް ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ.

ކިރު ފުރިޖްގެ ދޮރުފަތުގައި ނުވަތަ ފްރިޖް ހުޅުވާލާއިރު ފުރަތަމަ އަށް ނުބައްޓާށެވެ. އޭރަށް އޭގައި ފިނިކަން ހުންނަންޖެހޭ ވަރަށް ފިނި ހިފާފައި ނުހުންނާނެއެވެ.

ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ

ފްރިޖްގެ އެންމެ ތިރީގައި ހުންނަ ވަތްގަނޑުތަކުގައި އަބަދުވެސް ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ރައްކައުކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ. ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ބަހައްޓަންވާނީ ތަރުތީބުން އާފަލަކާއި ޖެހި އާފަލެއް ނުވަތަ އޮރެންޖަކާއި ޖެހި އޮރެންޖެކެވެ. ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ވަކި ތަރުޓީބެއް ނެތި ބަހައްޓައިފިނަމަ އެކަތި އަނެކައްޗަށް ޖެހި ފަސޭހައިން ހަލާކުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އަދި ފްރިޖްގައި ބެހެއްޓުމުގެ ކުރިން މިތަކެތި ދޮވެގެން ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޕްރިޖުން ނެގުމަށްފަހު ކައްކަން ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅަށް ދޮންނަން ވާނެއެވެ.

ފިހެފައި ހުންނަ ތަކެތި

ފިހެފައި ހުންނަ ކޭކް، ޕާން އަދި ބްރައުނީ ފަދަ ތަކެތި ފްރިޖަށް ލުމުގެ ކުރިން ހޫނުކަން ކަންޑުވަން ވާނެއެވެ. އަދި ފްރިޖްގައި ބަހައްޓަންވާނެ ރަނގަޅަށް ދެ ލޭޔަރަށް ރެޕްކޮށްފައެވެ. ބްރައުނީސް ކޮންޓެއިނަރ އަކަށް އެޅުމަށްފަހު ފްރިޖްގައި ރައްކާކުރެވިފައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.

ބިސް

ޕްރިޖްގައި ބިސް ވެސް ބަހައްޓަންވާނީ އެހެން ބާވަތްތަކާއި ވަކިން ވެއްޓި ނުތެޅޭ ގޮތަށެެވެ.

އެހެންހެން ތަކެތި

ކައްކަން ބޭނުން ކުރާ ނުވަތަ ކައްކާފައި ހުންނަ އެހެނިހެން ބާވަތްތައް ފްރިޖްގައި ބަވައްޓަންވާނީ ވައިނުވަންނަ ގޮތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮންޓެއިނާގައެވެ. ނަމަވެސް އެއްކޮންޓެނަރ އެއްގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ އެއްޗެއް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ. ދަޅުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ތެކެތި އެއްފަަހަރު ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު ދަޅުގައި ނުބަހައްޓާށެވެ. އޭރަށް ދަޅުގައި ހުންނަ މެޓަލިކް ރަހަ ތަކެތީގައި ހިފާނެއެވެ.

ސަމާލުކަންދޭންވީ ބައެއް ކަންތައްތައް

* މަސްފަދަ ތަކެތި ބޮޑަށް ރަނގަޅީ ރެޕްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމެވެ. އެހެނިހެން ތަކެތި ރައްކާތެރި ކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ބިއްލޫރި ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކް މަތިޖެހި ކޮންޓެއިނަރ ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

* ފްރިޖަށް ތަކެތި ލުމުގެ ކުރިންނާޢި ފްރިޖުން ތަކެތި ނެގުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އަތް ދޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މަހަކު ދެފަހަރު ރަނގަޅަށް ފްރިޖް ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.