ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 12:45
ޓޫނާ ޕައި
ޓޫނާ ޕައި
ޒުނާނާ ޒާލިފް
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ޓޫނާ ޕައި
 
ރޯދަ ވިއްލަން ވަރަށް ކަމުދާނެ ރެސިޕީއެއް!

މިއީ ގޭގައި ހުރި އެއްޗެހިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެ ފަސޭހް ޑިޝްއެކެވެ.

ފުށްގަނޑު ހަދަން ބޭނުންވާނީ:

 • 2 ޖޯޑު ފުށް
 • 1 ބިސް
 • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 • 1/3 ޖޯޑު ތެޔޮ
 • 1/3 ސައިސަމްސާ ޔީސްޓު
 • ފެން (ދިޔާނުވާވަރަށް)

ފިލިންގ ހަދަން ބޭނުންވާނީ:

 • 1 ދަޅު ތެޔޮމަސް
 • 1 ކުޑަ ދަޅު ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް
 • 1 ބޮޑު ފިޔާ
 • 1 ގިތެޔޮ މިރުސް (ކުޅިކުރަން ބޭނުންވާ ވަރަކަށް)
 • ބައި ކެޕްސިކަމް
 • 1/3 ރަތް ބޮޑު މިރުސް
 • 1 ޓޮމާޓޯ
 • 3 ލޮނުމެދު
 • ލޮނު، އަސޭމިރުސް (ރަހަލާވަރަށް)
 • ތެޅި މިރުސް ކޮޅެއް (ރަހަލާވަރަށް)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފުށްގަނޑު ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި އެއްކޮށްލާފައި މޮޑެލާށެވެ. ފުއްގަނޑު 1 ގަޑިއިރު ވަންދެން ރެސްޓްކުރާށެވެ.

ފިލިންގް ހަދަން ފިޔާ، މިރުސް، ކެޕްސިކަމް، ލޮނުމެދު، ބޮޑުމިރުސް އަދި ޓޮމާޓޯ ކޮޅު ހިމުންކޮށް ކޮށާލާށެވެ. ފިޔާކޮޅު ވަޅޯކޮށްލާށެވެ، އެއަށްފަހު ދެން ހުރި ތަރުކާރީކޮޅު އަޅާށެވެ. ތަރުކާރީކޮޅު މީރުވުމުން ލޮނު، އަސޭމިރުސް އަސި ތެޅި މިރުސް އެއްކޮށްލާ، ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް އަޅާފައި ހާވާލާށެވެ.

ފުއްގަނޑު ދެބައި ކޮށްލާފައި ދެބައި ވަކިން ދަމާލާށެވެ. އަދި އެއް ބައިގެ މަތީގައި ފިލިންގ އަޅާފައި ދެން އޮތް ބައިން ނިވާކޮށް، ކައިރި ބައްދާލާށެވެ. ފިހަން ލުމުގެ ކުރިން ޕައިގެ މަތީގައި ބިހުގެ ގޮބޮޅިއެއް ހާކާލާށެވެ. މި ޕައި ފިހާނީ 180 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި، 15-20 މިނެޓް ވަންދެނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް