ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 15:29
އިނގިރޭސިވިލާތައް ރެފިއުޖީން އެތެރެވުމާއި ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން
އިނގިރޭސިވިލާތައް ރެފިއުޖީން އެތެރެވުމާއި ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން
އޭއެފްޕީ
އިނގިރޭސިންގެ ހިމާޔަތް
ހިމާޔަތް ހޯދުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އުޅުނު ކުއްޖަކަށް ހަމަލާދީފި
 
ހަމަލާދިނީ އިރާންގެ ކުއްޖަކަށް
 
މިކަންކުރީ ނަފްރަތު އުފައްދަން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ
 
ޙަމަލާދިނީ އަށް މީހުންގެ ގްރޫޕަކުން

އިނގިރޭސިވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯދުމަށް އެގައުމުގައި އުޅުނު ރެފިއުޖީ ކުޑަކުއްޖަކަށް ރަހުމުކުޑަ ޙަމަލާތަކެއް ގޭންގަކުން ދީފިއެވެ.

 

އުމުރުން 17 އަހަރުގެ މި ކުއްޖާއަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ އެނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެރިރަށް ލަންޑަނުގައެވެ. ގޭންގްއަކުން އޭނާއަށް ހަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން ސީރިއަސް ހާލަތަކަށް ދިޔަނަމަވެސް އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅެވެ.

 

ލަންޑަނުގެ ފުލުހުން ބުނާ ގޮތުގައި މި ހަމަލާއަކީ މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކޔު ކުރި ކަމެކެވެ، އަދި އެބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ލަންޑަނުގެ ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

 

އިނގިރޭސިންގެ ހިމާޔަތް ހޯދުމަށް އުޅުނު ކުޑަކުއްޖަކީ އިރާނުގެ ކުރުދީ ދަރިކޮޅަށް ނިނސްބަތްވާ ރެފިއުޖީއެކެވެ. އެކުއްޖާއަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ އިތުރު ދެ ކުއްޖަކާއިއެކު ދެކުނު ލަންޑަންގެ ކްރޮއިޑަންގެ ބަސް ސްޓޮޕްއެއްގައި ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުއްޓައެވެ.

 

އަށް މީހުންގެ ގްރޫޕަކުން އައިސް އެކުއްޖާއަށް ޙަމަލާ ދިނުމުގެ ކުރިން، އެނާ އައީ ކޮން ގައުމަކުންތޯ ސުވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަންޒަރުދުށް މީހުންނާއި ޙަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

އެމީހުން ޙަމަލާތަކުން އެކުއްޖާގެ ބޮލާއި މޫނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވަނީ ލިބިފައިއެވެ. އެގޮތުން ބޮލުގެ އެތައްތަނެއް ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންނާއި ހަވަލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

ހަމަލާދިންތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެކުއްޖާ ވަނީ ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި ލަންޑަންގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

 

މިހަމާދިން އިރު އެކުއްޖާއަކު އެސަރަހައްދުގައި ތިބި އަނެއް ދެކުދިން ވަނީ ގޭންގްގެ ކިބައިން ސަލަމާވަތްވެ އެހިސާބުން ފިލާފައެވެ. އެ ދެކުދިންނަށް މާބޮޑު އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ނުވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

ލަންޑަނުގެ ފުލުހުންވަނީ އެކަންކުރި ބަޔެއްގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނާއި ހިއްސާކުރުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި އެބަޔަކު ހޯދާ އަދަބުދޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އަދި އެއްވެސް މީހެއް ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން ވަކިވުމަށް މިދިއަ އަހަރު އެނގިރޭސި ވިލާތުގައި ނެގުނު ވޯޓަށްފަހު އެގައުމަށް ވަންނަ އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުންނަށް ދޭ މިފަދަ ޙަމަލާތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

 

ޚާއްސަކޮށް އިނގިރޭސިވިލާތައް އެހެން ގައުމުތަކުން ހިޖުރަކުރާ މީހުންނާއިމެދު ތަފާތުކުރުންތަކާއި އެނޫންވެސް ދުއްތުރާތައް ކުރުންވަނީ އެތައްތަނަކުން އިތުރުވެފައެވެ.

 

އިނގިރޭސި ފުލުހުންގެ ރިކޯޑްތަކުން ދައްކާ ގޮތުން، މި ފާއިތުވެދިޔަ މަސްތަކުގައި ދީނީ ގޮތުންނާއި ނަސްލީ ގޮތުން އެކި މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާފައިވާ މިފަދަ އަމަލުތައް 1546 އަށް އަރައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް