ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 07:44
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ނައިބް ލީޑަރު ޝިފާ މުހައްމަދު - ސަރުކާރަށް ތާއީދު ނެތްކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވި
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ނައިބް ލީޑަރު ޝިފާ މުހައްމަދު - ސަރުކާރަށް ތާއީދު ނެތްކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވި
ރާއްޖެއެމްވީ
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް
ރައްޔިތުން މަދަނީ ބަސްނޭހުމަކަށް ގޮސް، ނޫނެކޭ ބުނެފި:ޝިފާ
ރައްޔިތުން، ސަރުކާރަށް އިތުބަރު ނުކުރާކަން ހާމަކުރީ މަދަނީ ބަސް ނެހުމަކުން
ސިޔާސީ ޕާޓީތައްކަށް ރައްޔިތުންގެ 85 އިންސައްތަ ތާއީދު އެބައޮތް
މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުގައި ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބިފައި، ސަރުކާރު ވަނީ ބަލިވެފައި

ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުން މަދަނީ ބަސްނޭހުމަކަށް ގޮސް، ބަލިވެފައިވާ ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައިވާކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ނައިބް ލީޑަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މި ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ، ބުނެ އިތުބާރު ނުކުރާކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނިމުނު ހަފްތާގައި ބޮޑު މަދަނީ ބަސްނޭހުމަކަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައޮ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރެމުންދަނިކޮށް، ސިޔާސީ މަޤްސަދަކަށްޓަކައި ސުކޫލް ކުދިންނާއި، ޓީޗުން ބޮޑު ނުރައްކަލަކާއި ކުރިމަތިކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދަޔައީ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމާއި، މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ދައްކާ ވާހަކަތައް ރައްޔިތުން ގަބޫލު ނުކުރާކަން" މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުކަންވެސް ކުރައްވާ ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ޝިފާ އިޝާރަތްކުރައްވާފައިއެވަނީ، ސްކޫލުތައް ހުޅުވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުން ގަބޫލުނުކޮށް، ދަރިން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަށެވެ. އެގޮތުން އާދިއްތަ އަދި ހޯމަ ދުވަހު ސުކޫލުތަކަށް ގޮސްފައިވަނީ ވަރަށް މަދު އަދަދެއްގެ ކުދިންނެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ދަރިން، ސްކޫލަށް ނުފޮނުވުމަށް ނިންމުމުން، ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުވެގެންދިޔައެވެ.

 

އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝިފާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައްކަށް ރައްޔިތުންގެ 85 އިންސައްތަ ތާއީދު އެބައޮތެވެ. އަދި ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ތާއީދު ނުކުރާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ޝިފާ ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހު ނެގި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ބޭރުކޮށް، ވޯޓަށް އަހަންޖެހުމުން ސަރުކާރު، ބަލިކަށިވެފައިވާ މިންވަރު ހާމަވެގެންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް
2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 12:17
ހ މ ޒ
ވެރިކަން ދިނީމަ ނުކުރެވިގެން އިސްތިއުފާ ދިނީ ހަމަބުއްދި ފިލާ ދިއުމުން ތޯ؟