ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 01:43
ކޭޓީ ޕްރައިސް އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ޝެއާ ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއެއް
ކޭޓީ ޕްރައިސް އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ޝެއާ ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއެއް
ރެކްސް ފީޗާޒް
ކޭޓީ ޕްރައިސް ރާއްޖޭގައި
ކެޓީ ޕްރައިސްގެ ބަރަހަނާ ފޮޓޯއާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް މީޑިއާއަކާ ވާހަކަ ދައްކާފައެއް ނުވާނެ: ފުލުހުން
ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ފުލުހުން ބުނީ، އެ އިދާރާއިން ދަ ސަންއާ ވާހަކަ ދައްކާފައި ނުވާނެކަމަށް
ދަ ސަން އިން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ ބަލަމުން
ކޭޓީ ރާއްޖޭގައި ގާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ ވަރަށް ނިވާކަން ކުޑަކޮށް އުޅެނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ވަނީ އާންމުވެފައި

ކުރީގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓީވީ ޕަރސަނަލަޓީ ކޭޓީ ޕްރައިސް، 38، ރާއްޖޭގައި ބަރަހަނާކޮށް އުޅެނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވުމާ ގުޅިގެން، އެ މައްސަލަ ރާެއްޖެއިން ތަހްގީގް ކުރަމުންދާކަމަށް ބޭރު މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ ވަރަށް ނިވާކަން ކުޑަކޮށް އޭނާ އެޅެނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، އިނގިރޭސި ނޫހެއްކަމަށްވާ ދަ މިރަރ އިން 31 މާރޗްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގެ ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ ބަލަމުންނެވެ.

އިނގިރޭސި އިތުރު ނޫހެއްކަމަށްވާ ދަ ސަން އިން ވެސް މި ވާހަކަ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ އިރު، ދަ ސަން އިން ބުނާ ގޮތުގައި ފުލުހުން ވަނީ "މިފަދަ ތުހުމަތަކީ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ނަގާ މައްސަލަ" އެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

ދަ ސަންއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު "އެއީ މަނާކަމެއް"ކަން ފާހަގަކޮށް، "ޝަކުވާ އެއް ހުށަހަޅައިފު ނަމަ މައްސަލަ ވަގުތުން ބަލާނެ"ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް ދަ ސަންއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ހޮނިހިރި ދުވަހު ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑީއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ފުލުސް އިދާރާގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދަ ސަންއާ ވާހަކަ ދައްކާފައި ނުވާނެކަމަށެވެ.

އަދި އެ މައްސަލަ ތަހްގީގު ކުރަމުންދޭތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ވިދާޅުވީ، "ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް މި އިދާރާއިން ދޭން ޖެހޭ ހިމާޔަތާއި އެމީހުންގެ ޕްރައިވަސީ ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރާނަން"ކަމަށެވެ.

ކޭޓީ އާއި އޭނާގެ ފިރިމިހާ ކީރަން ހޭލަރ، 30، އާއި ފަސް ކުދިން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ދ. އަތޮޅުގެ ކަނޑީމަ ރިސޯޓްގައެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް