ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 23:05
ސްކޮޓްލެންޑްގެ މިނިވަންކަމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަށް ދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފަޑައިގެން ފަސްޓްމިނިސްޓަރ ސިޓީ ޑްރާދްޓް ކުރައްވަނީ
ސްކޮޓްލެންޑްގެ މިނިވަންކަމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަށް ދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފަޑައިގެން ފަސްޓްމިނިސްޓަރ ސިޓީ ޑްރާދްޓް ކުރައްވަނީ
ސްކޮޓްލެންޑްގެ ސަރުކާރު
ސްކޮޓްލެންޑްގެ މިނިވަންކަން
ސްކޮޓްލެންޑްގެ މިނިވަންކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ކިބައިން ރަސްމީކޮށް އެދެފި
 
ސްކޮޓްލެންޑްގެ ކުރިމަގު ނިންމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮންނަން ޖެހޭނީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ އަތުގައި
 
އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ގެންދަނީ މިނިވަންކަމުގެ ވޯޓަށް ހުރަސް އަޅަމުން

ސްކޮޓްލެންޑްގެ މިނިވަންކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ކިބައިން ރަސްމީކޮށް ހުކުރު ދުވަހު އެދެފިއެވެ.

 

 

ސްކޮޓްލެންޑްގެ މިނިވަންކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ކިބައިން ރަސްމީކޮށް އެދިވަޑައިގަތީ، ސްކޮޓްލެންޑްގެ ފަސްޓް މިނިސްޓަރ ނިކޮލާ ސްޓަރޖެން އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ޓެރެސާ މޭ އަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅެއްގައެވެ.

ފަސްޓް މިނިސްޓަރ ސްޓަރޖަން ބޮޑުވަޒީރު މޭ އަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގައި، ސްކޮޓްލެންޑްގެ މިނިވަންކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް ދިއުމަށް ސްކޮޓްލެންޑްގެ ސަރުކާރުން އެދޭ އެދުން ހުއްޓުވުމަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ތާކުންތާކު ޖެހޭ ސަބަބެއް ދެއްކިފައި ނުވާކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހުސްވި އަންގާރަ ދުވަހު ސްކޮޓްލެންޑްގެ ޕާލިމެންޓުންވަނީ މިނިވަންކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް ދިއުމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ.

ސްކޮޓްލެންޑްގެ މިނިވަންކަމަށް އާއްމު ވޯޓަކަށް ދިއުމަށް ސްކޮޓްލެންޑްގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މިނިވަންކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ސްކޮޓްލެންޑްގެ ފަސްޓް މިނިސްޓަރ އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރަށް ސިޓީ ފުޅެއް ފޮނުއްވުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ސްކޮޓްލެންޑް ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ޓުވިޓަރުގައި ފަސްޓް މިނިސްޓަރ ނިކޮލާ ސްޓަރޖަންގެ ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ޝާއިއު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ވީޑިއޯ މެސެޖްގައި ސްކޮޓްލެންޑްގެ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ސްކޮޓްލެންޑްގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލީ ކަމުގައި ވިޔަސް ސްކޮޓްލެންޑްގެ ކުރިމަގު ނިންމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮންނަން ޖެހޭނީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ އަތުގައި ކަމަށް ފަސްޓް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި އެގޮތް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ގަބޫލު ކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް