ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް-19:ސްޕެއިންގައި ސްޓޭޓް އޮފް އެމަރޖެންސީ އިއުލާންކޮށްފައި އޮތްއޮތުން އޭޕްރީލް 26 އާ ހަމައަށް އިތުރުކުރަނީ

  • މިހާރު ސްޕެއިންއިން ފެންނަމުންދާ ކަންކަމަކީ ކުރިން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާކަމަށް ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވި
  • ސްޕެއިންގައި މިހާތަނަށް އާއިރު 124,736 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވޭ
  • ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ އޭގެކުރީ ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު ދަށަށްގޮސްފައި

ކ. މާލެ | 5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 07:05 | 3,677

މެޑްރިޑްގެ މަގުމަތީގައި އޮފިސަރުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ރޮއިޓަރސް

ސްޕެއިން ލޮކްޑައުންކޮށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރު 15 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށް އޭޕްރީލް މަހުގެ 26 އާ ހަމައަށް ދިގުދައްމާލުމަށް އެގައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕެޑްރޯ ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސްޕެއިންގައި ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރޭޓް ކޮންމެސް ވަރަކަށް މަދުވަމުން އައި ނަމަވެސް މިފިޔަވަޅުތައް ދިގުދައްމާލުން މުހިންމު ކަމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ. މިހާރު ސްޕެއިންއިން ފެންނަމުންދާ ކަންކަމަކީ ކުރިން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާކަމަށާއި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މިނިންމުމާއެކު އަދިވެސް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދަވާނެކަމަށް ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަހަރުމެން މިހާރު މިތިބީ މިވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު ދަށަށްދާ ހިސާބަށް އާދެވިފައި. އަހަރުމެން ހީކުރިވަރަށް ވުރެ ހިތްވަރުގަދަ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް މިކަންތައްތަކަށް ކެތްކުރަންޖެހޭ. ގިނަކަންތައްތަކެއް ގުރުބާންކޮށް، ކެތްތެރިވެގެން ނޫނީ އަހަރުމެންނަށް މިކަމުން ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ.

~ ބޮޑުވަޒީރު ޕެޑްރޯ ސަންޗޭޒް

މީގެއިތުރުން އީސްޓަރއަށްފަހު އިގްތިޞާދީ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އުވާލާނެކަމަށް ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން އިގްތިޞާދީ ބައެއް މަސައްކަތްކަތްތައް ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް ފިހާރަތަކާއި ބަރ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދިވެސް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނާނެކަމަށް ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެއިތުރުން ސަންޗޭޒްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ އިގްތިޞާދީ ކާރިސާއިން ސަލާމަތްވުމަށް އީޔޫއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ސްޕެއިން އާއި އިޓަލީން އެކުލަވާލި ޕްލޭން ޖަރމަނީ އާއި ޔޫރަޕްގެ ބައެއް އެހެން ގައުމުތަކުން ވަނީ ގަބޫލުކުރަން ދެކޮޅުހަދާފަ އެވެ. ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވީ ސްޕެއިން އިން އަބަދުވެސް ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގެ ފައިދާއަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށެވެ.

ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރާއި މަރުވާ މިންވަރު ދަށަށް ދިޔުން

ސްޕެއިންގައި މިހާތަނަށް އާއިރު 124,736 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު އިޓަލީއަށްފަހު އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވަމުން އަންނަ ގައުމަކީ ސްޕެއިންއެވެ. އެގޮތުން އެގައުމުން މިހާތަނަށް 11,744 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ އޭގެކުރީ ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު ދަށަށްގޮސްފަ އެވެ. ހުކުރު ދުވަހު 932 މީހުން މަރުވިއިރު ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވެފައިވަނީ 809 މީހުންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެގައުމުން ވަނީ 950 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.

މިއީ ކުރީ ހަފްތާގައި ރިކޯޑް ކުރަމުން އައި އަދަދުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ބޮޑުތަނުން ދަށް އަދަދެކެވެ. މީގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން ސްޕެއިން އިން މަރުވެގެން ރިކޯޑް ކުރަމުން އައި އަދަދުތައް އުޅުނީ 20 އިންސައްތައިން މަތީގަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެއަދަދު އުޅެނީ 7 އިންސައްތައިން މަތީގަ އެވެ.

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ސްޕެއިންގައި ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރާއި މަރުވާ މިންވަރު ދަށްވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ހެލްތު އެމަރޖެންސީ ޓީމުގެ ޑެޕިޔުޓީ ހެޑް މާރިއާ ޖޯސޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި މިހާރު ރިކޯޑްކުރަމުންދާ އަދަދުތަކުގެ ތެރޭގައި މިވައިރަސް ކުޑަކޮށް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް ހިމަނަމުން ނުދާކަމަށް ޖޭސޭ ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ ސީރިއަސް ކޭސްތަކަށް ސަމާލުކަންދޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށްކަމަށްވެސް ޖޭސޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބަލިމީހުންނައިގެން ތޮއްޖެހެމުން ދިޔަ ސްޕެއިންގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެގައުމުގެ ސަރުކާރު ވަނީ ނުކުޅެދިފަ އެވެ. އެއާއެކު އެގައުމަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރތައް ހޯދުމަށް ތުރުކީއަށް ވަނީ އޯޑަރ ދީފަ އެވެ. ނަމަވެސް ތުރުކީން ވަނީ އެގައުމުން އުފައްދާ ސިއްހީ ސާމާނު އެކްސްޕޯޓްކުރުމާމެދު ގޮތްތަކެއް ނިންމަމުންދާކަމަށް ބުނެފައެވެ. ތުރުކީ އަކީ މިވަގުތު މުޅި ދުނިޔެއިން މިވައިރަސް އެންމެ ހަލުވި މިނުގައި ފެތުރެމުންދާ 9 ވަނަ ގައުމެވެ. އެގައުމުގައި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 21،000 ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ރިކޯޑް ކޮށްފަ އެވެ.

ނަމަވެސް ފަހުން ތުރުކީން ވަނީ ސްޕެއިނަށް ސިއްހީ އާލާތްތައް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފަ އެވެ. ސްޕެއިން އިން ހަތަރު ވަނަ ހަފްތާގެ ލޮކްޑައުން ގުނަމުންދާއިރު އެގައުމުގެ ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ވަނީ ބަންދުކުރެވިފަ އެވެ. އަދި ކޮންމެހެން ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅެން ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ނޫނީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުން ސްޕެއިންގައި ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.