ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 04:00
ޤާސިމް އިބްރާހިމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުން
ޤާސިމް އިބްރާހިމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުން
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ޤާސިމް އިބްރާހިމް
ޤާސިމް އިބްރާހިމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކުރަނީ
ފުލުހުން ވަނީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނު ސަރަހައްދުން މީހުން ފަހަތައް ޖައްސާފައި
އާއްމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމަނިކުފާނުގެ އިންތިޒާރުގައި މަޑުކޮށްގެން
ޤާސިމް ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ގިނަ އިރުތަކެއް ފާއިތުވެެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. 

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ފެށިގެން ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާގައި ގާސިމް ހޭދަ ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ޤާސިމް ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ގާސިމް ފުލުސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު އެ ސަރަހައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ޖުމްހޫރީ މައިދާން ސަރަހައްދަށް އެއްވި މީހުންނާއި އެސަރަހައްދު ކަވަރު ކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިން ވަނީ ފުލުހުން ފަހަތައް ޖައްސާފައެވެ.

ޖުމްހޫރީ މައިދާން ސަރަހައްދުގައި ހުންނަވައި، ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން ފާރިސް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ މަގުސަދަށް ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ މަންޒަރު ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ހުރަސްތައް ކުރިމަތިކޮށް، ބަންދުކުރިޔަސް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ތިބީ ވަރަށް ސާބިތުކަމާއެކުގައި ކަމަށް ވެސް ފާރިސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލީ، އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންދެވީ ވެސް، ގޮތް ހުސްވެގެން ކަމަށާއި ގާސިމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒުގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ޕޮލިހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ ވެސް ގޮތް ހުސްވެގެން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުންނަވައި ވާހަކަދައްކަމުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިފަދަ ހުރަސްތައް ކުރިމަތިކުރިޔަސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވީ ޖެހިލުންވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި މީހުން ހައްޔަރު ކުރިޔަސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ރިޔާޒު ވިދާޅުވީ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ނިންމުންތައް ސިޔާސީ ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، އަނިޔާވެރިވުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އަކީ ވަރަށް ފާޅުގައި ރައީސް ޔާމީންއަށާއި ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އާއްމުން އެސަރަހައްދަށް އެއްވުމުން އެސްއޯ ފުލުހުން ޖަމާވެ މަގުތައް ބަންދުކޮށް އާއްމުންވަނީ މަސްމާރުކޭޓާއި ހަމައަށް ފަހަތައް ޖައްސާފައިވެ އެވެ.

ފުލުސް އޮފީހުގައި ގިނަ އިރުތަކެއް ގާސިމް ހޭދަކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު ގިނަ ބަޔަކު އެމަނިކުފާނުގެ އިންތިޒާރުގައި އަދިވެސް ތިބީ މަޑުކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް
29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 23:58
ފޯ ޖީ ސިމް
ފޭލި ވެއްޖެ! ހަރުގޭގަ ހުރިއްޔާހުރި ފޮތި ފޭލިތައްވެސް ވެއްޖެ އެތަނުގަ