ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 02:47
އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް
އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ގާސިމް ޕޮލިހަށް
ސަރުކާރު މިވަނީ ގޮތް ހުސްވެފައި: އިބޫ
މަސައްކަތް އޮތީ ޕްލޭންކުރެވިފައި
ހައްޔަރު ކުރިއަސް މި މަސައްކަތް ހުއްޓައި ނުލާނަން
އަޅުގަނޑުމެން ޖެހިލުންވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް:އިބޫ

އިދިކޮޅު ހުރިހާ ފަރާތްތައް އެއްގަލަށް އަރައި އިސްލާހީ މަސައްކަތްތައް ފެށުމާ އެކު، ސަރުކާރު ގޮތް ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރެއްވިއިރު، ގާސިމާއެކު އެ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން ހުންނަވައި އިބޫ ވިދާޅުވީ "މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް މި ފެންނަނީ މި ސަރުކާރުން ގޮތް ހުސްވެ، ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެގެންދާ ތަން" ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލީ، އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންދެވީ ވެސް، ގޮތް ހުސްވެގެން ކަމަށާއި ގާސިމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒުގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ޕޮލިހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ ވެސް ގޮތް ހުސްވެގެން ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިފަދަ ހުރަސްތައް ކުރިމަތިކުރިޔަސް އިބޫ ވިދާޅުވީ ޖެހިލުންވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި މީހުން ހައްޔަރު ކުރިޔަސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ޖެހިލުންވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް، އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ފާޅުގައި އެންމެން އެކުގައި. ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ވައްކަން ހާމަކުރަން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނަން،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކޮންމެ ތަނަކަށް ހާޒިރުކުރިޔަސް، ހައްޔަރު ކުރިއަސް މި މަސައްކަތް ހުއްޓައި ނުލާނަން. މި މަސައްކަތް އޮތީ ޕްލޭންކުރެވިފައި."

އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް، މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނަގައި، ދައުލަތް ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަ މަގަށް އަޅުވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދާއިރު، ސިޔާސި ބޭފުޅުން އެކި ތުހްމަތުތަކުގައި ޕޮލިހަށް ދަނީ ހާޒިރު ކުރަމުންނެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެވރޭ ޖުމްހޫރީ މައިދާނު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަވައި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އާއި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ވެސް އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ވެސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ގޮތް ހުސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ގާސިމް ހުންނެވީ ނުގުޑާފަދަ އަޒުމެއްގައި" ހުސައިން ރަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވީ ވެރިއެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ބޭނުމަކީ ހަމަޖެހުން ގާއިމު ކުރުން ކަމަށާއި އެކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނުކުރެއްވުނު ކަމަށެވެ. ގައުމަށް ހަމަޖެހުން ނުގެންނެވުނުއިރި، އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްއަށް ވެސް ހަމަޖެހުން ނުގެނެވުނު ކަމަށް އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް