ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 21:26
ދޫނިކަތިލާ މަންޒަރު ދައްކާ ވީޑިއޯގެ ސްކްރީން އިމޭޖެއް
ދޫނިކަތިލާ މަންޒަރު ދައްކާ ވީޑިއޯގެ ސްކްރީން އިމޭޖެއް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ދޫނި ކަތިލުން
ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަހަރަކު ދޫންޏެއް ފަހަރަކު ދޫންޏެއް ކަތިލަމުން ދިޔަ ހިތްދަތި މަންޒަރު
ބައިނަލް އަގްވާމީ މުއާހަދާ ތަކަށް ރާއްޖޭން އިހުތިރާމް ކުރަންޖެހޭ
ކަތިލީ ދުނިޔޭން ނެތެމުންދާ ބާވަތުގެ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޫނި ކަމަށް ބެލޭ
ކަތިލަމުން ދިޔައީ އެހެން ދޫނިތަކުގެ ކުރިމަތީގައި

ކޮށްޓަކައިލައި ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބައިގެން، އަޑުން އަޑުނަގާ "ރޮމުން"ދިޔަ ދޫނިތަކެއް ފަހަރަކު ދޫންޏެއް ފަހަރަކު ދޫންޏެއް ކަތިލަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ހާމަވާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވެއްޖެއެވެ.

ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި އަޑުތަކަށް ބަލާއިރު އެކަން ހިނގަމުން ދިޔައީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގެ ތެރޭގައި ކަން ގަބޫލު ކުރެވެއެވެ.

ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ، ޔުނިފޯމުގައި ތިބި ބަޔަކު، ކޮށީގައި ތިބި ދޫނިތަކުގެ ތެރެއިން ފަހަރަކު ދޫންޏެއް ހިފައިގެން ކޮށިން ނެރެ ކޮށި ކުރިމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކުޑަ ކޮންޓޭނަރަކަށް ލޭތައް ފައިބާ ގޮތައް ވަޅިއަކުން ދޫނީގެ ކަރު ބުރިކުރާ މަންޒަރެވެ.

ވީޑިއޯގެ ހިސާބަކުން "ދައްކައިގެން މިގޮތައް ކުރާކަށް ނުވާނޭ" އެތަނުން އެކަކު ބުނާ އަޑު އިވެއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީން ވާހަކަ ދެއްކި ތިމާވެށީގެ ތަޖުރިބާކާރަކު ނަން ނުޖެހުމަށް އެދި ޝަރުތު ކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ ކަތިލާތަން ފެންނަނީ އެފްރިކަން ގްރޭ ނަމަކަށް ކިޔާ ދޫނިތަކެއް ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އެއީ އެފްރިކަން ގްރޭ ނަމަ ރާއްޖޭގައި އެކަތިލީ ދިވެހިރާއްޖޭން ބައިވެރިވެފައިވާ ސައިޓީސް މުއާހަދާގެ ދަށުން ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ދޫންޏެކެވެ.

ދުނިޔޭއިން ނެތުމުގެ ބީރު ހީވެފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެފްރިކަން ގްރޭ ހިމެނިފައިވަނީ އޭގެ ދަރިފަސްކޮޅު ދެމެހެއްޓުމަށް އެންމެ ނުރައްކާވެފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.

މިދިޔަ ސާޅީހަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދޭއް ނުވަތަ ތިން މިލިއަންއާ ގާތް ކުރާ އަދަދެއްގެ މިބާވަތުގެ ދޫނީގެ ވަގު ވިޔަފާރި ދުނިޔޭގައި ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެފްރިކަން ގްރޭގެ އާބާދީ ދަށަށް ގޮސް އޭގެ ގުދުރަތީ މާހައުލުން މިބާވަތުގެ ދޫނި ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އެފްރިކަން ގްރޭއަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ހިމާޔަތް ދިނީ ހުސްވި އަހަރު ޖޮހަނަސްބާރގް ގައި ބޭއްވުނު ސައިޓީސްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ނެގި ވޯޓުގައި އެފްރިކަން ގްރޭއަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ފާސްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ރާއްޖެއަކީ ސައިޓީސްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އަދި ސައިޓީސްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވަމުންދާ ގައުމެކެވެ.

އެފްރިކަން ގްރޭ ދޫނި ގެންގުޅޭ މީހުންގެ މެދުގައި މަގްބޫލްވަނީ، ފަރިތަކަމާއެކު ބަސްތައް ކިޔުމާއި، އުމުރު ދިގުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިބާވަތުގެ ދޫނި 50 އަހަރު ވަންދެންވެސް ދުނިޔޭގައި ތިބޭ ކަމަށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވީޑިއޯ ބެލި ބައެއް މީހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދޫނިތައް ކަތިލަމުން ދިޔަ ވީޑިއޯގައި ފެންނަ މަންޒަރުތަކާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅު ކޮށްފައިވާ ކަން ފާހަގަ ވެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ
- ކޮމެންޓް