ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ކޮވިޑް-19

ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ކަރަންޓީނު ގަވައިދާ ޙިލާފުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

  • އެ ކޭސްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ މަޝްވަރާދަނީ ކުރެވެމުން
  • ވަރަށް ހަރުކަށި އިރުޝާދުތަކެއް ދީފައިވާނެ: މަބްރޫކް
  • މި ވަގުތު ކަރަންޓީނުގައި 800 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެބަތިބި

ކ. މާލެ | 28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 18:45 | 22,984

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ފަން އައިލެންޑް - ބުކިންގ.ކޮމް

ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ މީހުން ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އެކުވި މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޮވިޑް-19ގެ އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި ތިބި މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެކުވެގެން އުޅޭކަމުގެ މައްސަލައިގެ ދެތިން ކޭސްއެއްގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކޭސްތަކުގައި ދެން އަމަލުކުރާނެ ގޮތަކަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ވަރަށް ހަރުކަށި އިރުޝާދުތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، ކަރަންޓީންގައި ތިބި މީހުންނަށް އެކުވެ ނޫޅެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ތިކަހަލަ ދެތިން ކޭސްއެއް އެބައުޅޭ. އެގޮތަށް ދިމާވާ ކޭސްތަކުގަ ކުދިން އެއްވެގެން އުޅެފަ ހުރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކޭސްތަކުގަ ކަންކުރާނެ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަމުން މިދަނީ. އެހެން ނޫޅެވޭނެ. ވަރަށް ކްލިއަރ ގައިޑްލައިންސް ދީފައި ހުންނާނެ . މިހާރު އެއެއްޗެހި ހުރީ ތަންކޮޅެއް ހަރުކަށި ގޮތަކަށް.

~ ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ކަރަންޓީންގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކޮޓަރީގެ ދޮރުމައްޗަށްށާއި، ކޮޓަރިން ކުރިމަތީގަ އޮންނަ ބީޗަށް ނުކުމެވޭނީ ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި އެކަނި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދެވިފައިހުރި އިރުޝާދުތަކާ ހިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވާތީ އެމައްސަލަތައް ބަލަމުންދާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.