އިމާރާތްކުރާ ސާމާނު
ޢިމާރާތް ކުރާ ސާމާނު އެތެރެ ކުރާއިރު ފެންވަރު އަންގައިދޭ ފަންނީ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި
 
ލިޔުން ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނީ 24 މާރޗް އިން ފެށިގެން 24 މެއި އާއި ހަމައަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ސާމާނުގެ
ކ. މާލެ |
މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރާއިރު ފެންވަރު އަންގައިދޭ ފަންނީ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފިއެވެ.

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭ ގިނަ ޤައުމު ތަކެއްގައި ކުއްލި ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށް އަދި ދަތުރުފަތުރާއި އެހެނިހެން ގިނަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ވުމުގެ ސަބަބުން އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް ވަނީ ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތި ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިޙާލަތާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ތަކެއްޗަށް، "ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މިހާރު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ދޫކުރަމުންދާ މެޓީރިއަލް އެޕްރޫވަލް ހުއްދަ ދޫކުރުމުގައި، މިޙާލަތުގައި މިހާރަށްވުރެ ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސާދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 24 މާރޗުން ފެށިގެން 24 މެއި އާއި ހަމައަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ، "ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގައި ބަޔާންކުރާ ތަކެއްޗަށް ހުއްދައަށް އެދޭއިރު އެތެރެކުރާ އެތަކެތީގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ފަންނީ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ނަމަވެސް 24 މެއިގެ ކުރިން މިދެންނެވުނު ފެންވަރު އަންގައިދޭ ފަންނީ ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ފަންނީ ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމުން އެލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލައި ތަކެތި އެތެރެކުރަން ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މި މުއްދަތުގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތައް އޮންލައިން ކޮށް ހުށަހެޅުމަށާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދުމަށް މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލްއަށް އީމެއިލް ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved