ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 15:34
މާޗްމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު މޫސަލްގެ ހުޅަނގުގައި އަލް ޖަދީދާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ދިން ހަމަލާގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ އާއްމުން މަރުވި
މާޗްމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު މޫސަލްގެ ހުޅަނގުގައި އަލް ޖަދީދާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ދިން ހަމަލާގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ އާއްމުން މަރުވި
ގޫގުލް
ހަނގުރާމަ
މޫސަލްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމުން މަރުވި ހަމަލާގައި ކޯލިޝަންގެ ދައުރެއް އޮވެދާނެ:އެމެރިކާގެ ކޮމާންޑަރ
 
ތަހުގީގު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ މި ހަމަލާ އަކީ އައިއެސްގެ ހަމަލާއެއްތޯ ނުވަތަ އެމެރިކާއާއި ގުޅިފައިވާ ފައުޖުގެ ހަމަލާއެއްތޯ ބަލަމުން

އިރާގުގެ މޫސަލްގައި މި މަހު ދިން ހަމަލާތަކުގައި އާއްމުންގެ އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައިވާއިރު ހަމަލާތަކުގައި އެމެރިކާ އާއި ގުޅިފައިވާ ފައުޖުގެ ބޮޑު ދައުރެއް އޮންނާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ތަހުގީގު ކުރިޔަށްދާކަމަށް އިރާގުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އިސް ކޮމާންޑަރު އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އައިއެސްގެ މައްޗަށް ވެސް އެކަމުގައި ތުހުމަތު ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން އެނގުނީ މި އަނިޔާތައް ލިބުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުރެއް އޮތް ކަން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގޭ ކަމަކީ އެތަނަށް އާއްމުން އެތަނަށް ގެނައީ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިން ނޫންކަން، އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން އެބަހުރި އަދި"އިރާގުގައި ހުންނަވައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕެންޓަގަންގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ސްޓީވް ޓައުންސެންޑް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑު މިހެން ދަންނަވާނަން، އެކަން ވަރަށް ޔަގީނާ ގާތަށް ފެނޭ އެމީހުން ކަމަށް"

ޚިލާފް އުފެދިގެން އުޅެނީ މާޗްމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު މޫސަލްގެ ހުޅަނގުގައި އަލް ޖަދީދާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ހިނގި ގޮވުންތަކަށް ފަހުއެވެ.

އެމެރިކާ އިސްވެ އުފައްދާފައިބާ ކޯލިޝަނުން ގެންދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި އައިއެސްއާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުންނެވެ.

ތަހުގީގު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ މި ހަމަލާ އަކީ އައިއެސްގެ ހަމަލާއެއްތޯ ނުވަތަ އެމެރިކާއާއި ގުޅިފައިވާ ފައުޖުގެ ހަމަލާއެއްތޯ ބަލަމުންނެވެ. އެ ހަމަލާގައި އިމާރާތްތަކެއް ވެއްޓި 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވިއެވެ.

" އަޅުގަނޑަށް ފުރަތަމަ ބަލާލެވުނޯ އެއީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަތެއް މިހަމަލާގައި ވާނެކަމަށް، އަދި ހަމަ އެންމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުރެއް އޮތް ހަމަލާއަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އެބައޮތް" ޓައުންސެންޑް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް