ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 06:19
ރައީސް ނަޝީދު ލަންކާގެ ދެވަޒީރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
ރައީސް ނަޝީދު ލަންކާގެ ދެވަޒީރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
ޓްވިޓަރ
ރައީސް ނަޝީދު
ސްރީލަންކާގެ ދެ މިނިސްޓަރަކާ ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ކުރެއްވި މަޝްވަރާތަކެއް އަދި ނޭނގޭ
ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު

މިވަގުތު އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެޤައުމުގެ ދެ ވަޒީރަކާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަ ކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވާ އަހުމަދު ނަސީމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ނަސީމްގެ ޓްވީޓްގައި ރައީސް ނަޝީދު ސްރީލަންކާގެ ދެ މިނިސްޓަރުން ކަމަށްވާ އަރްޖުނާ ރަނަތުންގައާއި މަނޯ ގަނަސޭނާއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބައްދަލު ކުރެއްވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ކޮން ވަގުތެއްގަކަމާއި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ ކޮންކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަކަށް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ލަންކާގެ ދެވަޒީރުންނާ ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލު ކުރައްވާފައި މިވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެ ޑިމޮކްރަސީ އިޔާދަކޮށް ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ހޯދައި ރާއްޖެ ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާއި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހީމާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފަށްޓަވާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އަދި އެމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގާ ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން އެވޯޓްގެ ކަންކަން ކުރެއްވި ގޮތުން ސަރުކާރަށާއި މަޖިލީހަށް ފާޑުކިއުން އިތުރަށް އަމާޒުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލު ކުރެއްވި ދެވަޒީރުންގެ ތެރެއިން އަރްޖުނާ ރަނަތުންގައަކީ މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ހައިވޭ، ޕޯޓްސް އެންޑް ޝިޕިންގ މިނިސްޓަރެވެ. އަދި މާނޯ ގަނަސޭނާއަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޑައިލޮގެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މި ދެ ވަޒީރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވާއިރު ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޗަންދިރިކާ ބަންޑާރަނައިކަ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ގުޅިވަޑައިގެން ކުރައްވަން ފެއްޓެވި މަސައްކަތްތަކަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ އަންގާރަ ދުވަހު ބަޔާނެއްވެސް ނެރުއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް