ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 03:04
ރާއްޖެޓީވީގެ ލޯގޯ
ރާއްޖެޓީވީގެ ލޯގޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްބަޔާން
ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްބަޔާން
ވިސާމް އަދި ލީވާންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ހުކުމްކޮށް 28800 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވޭ، ޒަރީރުގެ 3000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވޭ
ކޯޓުގައި މިހާރު ހުކުމް ނުކޮށް އޮތީ، ސްޓޭޝަންގެ ސީއޯއޯ ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާގެ މައްސަލަ އެކަނި
ރާއްޖެޓީވީގެ ހަތަރު ނޫސްވެރިޔެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާތައް އުފުލުނު، ގިނަ ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވޭ

ރާއްޖެޓީވީން ބުނަމުން ދިޔަ ފަދައިން މި ސްޓޭޝަންގެ ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ އަސްލެއް ނެތް ދައުވާތަކެއްކަން ސާބިތުވުން

 

ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ދަތިކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އަކީ ވިސާމުގެ މައްޗަށް ސާބިތު ނުވާ ދައުވާއެއް ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 28 މާޗް 2017 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ކަަނޑައަޅުމުން، ޔަގީންވެގެން ދަނީ، މި ސްޓޭޝަނުން މިހާތަނަށް ދައްކަމުން އައި ވާހަކަތަކުގެ ތެދުކަމެވެ.

 

މިހާތަނަށް ރާއްޖެޓީވީ އަށާއި ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް، ތަހްގީގުކޮށް، ޝަރީއަތްކޮށް ހުކުމްވެސް ކޮށްފައިވާ އަދި އެކި މަރުހަލާތަކުގައިވާ އެހެން މައްސަލަތަކީ އެއްވެސް އަސްލެއް ނެތް މައްސަލަތަކެކެވެ. އެ މައްސަލަތަކަކީ، މި ސްޓޭޝަނުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތާއި ހަބަރު ގެނެސްދިނުމާއި، ދައުލަތުގެ އެކި ފަށަލަތައް ޖަބުދާރީކުރުވުމަށްޓަކައި، ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ސްޓޭޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް އަޅައި، ނޫސްވެރިންނަށް ބިރު ދައްކައި، ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށްޓަކައި، އުފައްދާފައިވާ މައްސަލަތަކެކެވެ.

 

ވިސާމުގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް 25 ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނިކޮށް، ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކަށް ވަދެ ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 5 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ދެ އަަހަރަށް ފަހު މި ދައުވާގައި އެއްވެސް އަސްލެއް ނެތްކަން ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމުން ދޭހަވަނީ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތް މީހަކު ހައްގަކާއި ނުލައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ޝަރުއީ މަރުހަލާގައި ގެންގުޅެ ނަފްސާނީ ގޮތުން ބޮޑު އަނިޔާއެއް ދިނުމަށް ޖެހިލުންނުވާ ފަރާތްތައް ދައުލަތުގެ ބޮޑެތި މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ކަމެވެ.

 

ވިސާމްގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންނާއި އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ލަދުވެތިވާންޖެހޭ ކަންކްނަ އެބަ ހުއްޓެވެ. މިދައުވާ ސާބިތު ކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ވީޑިއޯ ފުޓޭޖްގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން ހުކުމުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. ވީޑިއޯ އިން ވިސާމް ހައްޔަރުކުރާ މަންޒަރެއް ނުފެނެ އެވެ.  އެހެން ކަމުން ހައްޔަރު ކުރި ސަބަބެއް ވީޑިއޯއިން ހާމަކޮށްދެވިފައެއް ނުވާކަންވެސް ހުކުމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

 

ހުކުމުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ އެހެން ނުކުތާ ތަކަށް ބަލާއިރު ވިސާމް ހައްޔަރުކުރިއިރު ވިސާމަކީ ނޫސްވެރިއެއްކަން ފުލުހުންނަށް އެނގެ އެވެ. އޭނާ ހުރީ ނޫސްވެރިއެއްކަން އަންގައިދޭ ފާސް އަޅައިގެންނެވެ. ވިސާމާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ވީޑިއޯގައި ބެރިކޭޑުން ބޭރަށް ނުކުންނަން ޖެހެނީ ނޫސްވެރިން ނޫން މީހުން ކަން އެނގެއެވެ. އަދި ވިސާމު ހައްޔަރު ކުރި އިރު ހައްޔަރު ކުރީ ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އަޅައިގެން ކަން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި އެއްވެސް ހެއްކެއްގެ ހެކި ބަހުން ސާފު ނުވާކަންވެސް އެނގެއެވެ.

 

ވިސާމް ހައްޔަރުކުރި ސަރަހައްދުގައި ނޫސްވެރިންގެ ފާސް އަޅައިގެން ތިބި އެހެން ބަޔަކު ވެސް ވީޑީއޯއިން ފެނެ އެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސަރަހައްދުގައި ނޫސްވެރިން ތިބުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ދަތިކުރުން ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން ވެސް ކަނޑައެޅި އެވެ. މިކަމުން އެނގެނީ ފުލުހުން މުޒާހަރާތަކުގައި އަމަލުކުރަނީ، މީހުން ހައްޔަރުކުރަނީ އެއްވެސް އުސޫލެއް ހަމައެއް ނެތި ކަމަށެވެ.

 

މިކަންކަން މިހެން ހުއްޓާ ޕްރޮސިކުޓަރ ޖެނެރަލަށް މިއީ ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރައްވަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ފެނިވަޑައިގެން ކަމީ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެކެވެ.

 

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުމުގެ ދައުވާގައި ވިސާމުގެ މައްޗަށް އަންގާރަ ދުވަހު ހުކުމް އިއްވާއިރު، ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ގަސްތުގައި ހުރަސްއެޅުމުގެ ދައުވާގައި 28،800 ރުފިޔާ އިން އޭނާ ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ޖެނުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ހުކުމް ކޮށްފައިވެ އެވެ. ވިސާމާއެކު ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ލީވާން އަލީ ނާސިރުގެ މައްޗަށް ވެސް އެ ހުކުމް އިއްވާފައި ވެއެވެ.

 

މި މައްސަލަތައް މިހާރު ވަނީ އިސްތިއުނާފުކޮށްފަ އެވެ.

 

ފުލުފުލުގައި ރާއްޖެޓީވީ އާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިންގެ ދައުވާކޮށް ހުކުމް އިއްވަމުންދާއިރު، މި ސްޓޭޝަނާއި މި ސްޓޭޝަންގެ ނޫސްވެރިންނަށް ބިރު ދައްކާ މައްސަލަތަކާއި ރާއްޖެޓީވީ ރޯކޮށްލި މައްސަލަ އަދި ބައެއް ނޫސްވެރިންނަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މައްސަލަ އާއި މަރުގެ ހަމަލާތައް ދިން މައްސަލަތައް ވަނީ ހުއްޓިފަ އެވެ. ރާއްޖެޓީވީއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކި އެކި މައްސަލަތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ބަލަމުންދާއިރު ރާއްޖެޓީވީއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއް ހުރި ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. 

 

+++++++

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ
- ކޮމެންޓް