ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 22:06
ބްރޯޑްކޮމްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު
ބްރޯޑްކޮމްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު
މިހާރު
ބްރޯޑްކޮމްގެ އިންޒާރު
ނޫސްވެރިންނަށް މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ ގާނޫނުތަކަށް ކަމޭ ނުހިތާތީ: ބްރޯޑްކޮމް
ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިސް ވެރިން ވިސްނަންޖެހޭ
މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ ގައިޑްލައިންތަކަށް ނޫސްވެރިން ކަމޭ ނުހިތާތީ

މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެނީ، ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި، ނޫސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކަށް ނޫސްވެރިން ކަމޭ ނުހިތުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އަނެއްކާ  އިންޒާރުގެ ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ. 

 

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތާ ދިމާކޮށް ބްރޯޑްކޮމް އިން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ފަހަކަށް އައިސް، ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ނޫސްވެރިންގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި ތަފާތު ޖިނާއީ ކުށްތަކަށް އަރައިގަނެވި، އެ ފަރާތްތަކާ މެދު ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާއިން އަދަބު ލިބެމުންދާ ކަމީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

 

ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް ޝަރީއަތް ހިންގާތީ ކަންބޮޑުވާކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ބުނި ނަމަވެސް ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް އަސްލެއް ނެތް ދައުވާތައް އުފުލާ ހުކުމްކޮށްފައިވާއިރު، އެ ކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިއެއްގެ ދިފާއުގައި ބަހެއް ބުނެފައި ނުވާއިރު، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިވާ ގޮތަށް ތަފާތު އިންޒާރުތައް ދެމުންދާކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.

 

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ފަރާތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން މައްސަލަތައް މެދުވެރި ނުވާނޭ ގޮތަކަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން، އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތައް ހިންގާ އިސް ވެރިންނަށް މި ބަޔާނުގައިވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އެކި ދާއިރާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން ވެސް ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުގެ އިމުގެ ތެރެއިން ހަރަކާތްތެރިވުމަށާއި "ހެޔޮ ނޫސްވެރިކަން" ދެމެހެއްޓުމަށް ހެދިފައިވާ އެކި ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ އެ ފަރާތްތަކުގެ ފަރުދީ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކި، ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެސް ނަސޭހަތްތެރިވާ ކަމަށް މި ނޫސްބަޔާނުގައިވެއެވެ.

 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކަށާއި ގައިޑްލައިންތަކަށާއި، އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އަމަލުކުރުމަށް ވެސް ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމަށް ވެސް ބްރޯޑްކޮމްގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

 

ބްރޯޑްކޮމްގެ ބަޔާން ނިންމާލަމުން ބުނެފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހެޔޮ ނޫސްވެރިކަމަށް ތަރުހީބު ދީ، ނޫސްވެރީންނަށް ދެއްވެން އޮތް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

 

ވަގުތުން ދުރަށް ދައްކަމުން ދިޔަ ނޫސް ކޮންފަރެއްސެއްގައި ދީފައި ވާއިރު ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ކުރި ސުވާލަކާ ގުޅިގެން އަބުރުގެ ދައުވާކުރާނެ ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ނިހާން އިންޒާރުކުރެއްވި އިރު ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުގައި ހެދިފައިވާ އެއްވެސް މިނިވަން މުއައްސަސާއަކުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ފާޅުކޮށް ބަޔާނެއް ވެސް ނެރެފައެއް ނުވެއެވެ. 

 

ބްރޯޑްކޮމް އިން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވެސް މި ފަދަ ބަޔާނެއް ނެރެފައިވާއިރު، ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމްގެ މައްޗަށް ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތު ވާވަރަށް ދައުލަތަށް ހެކިދެއްކިފައި ނުވާތީ ވިސާމްގެ މައްޗަށް އެމައްސަލަ ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ވަނީ ކޯޓުން ނިންމާފައެވެ. ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައި ވަނީ ޖުމްހޫރީ މައިދާން ޖުމްހޫރީ މައިދާނު ސަރަހައްދުން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ހައްޔަރުކުރަން އުޅުނު މަންޒަރު ކަވަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް
29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 03:29
ސައީދު
ރައްޔިތނުންނަށްހަބަރުފޮނުވާންވީ އެކަމެއްހިނގައިގެންއުޅޭތަނަކަަށްގޮސްގެންކުރާކަމެކޭނޭނގޭތަ އެހެންވިއްޔައިސްތިޔުފާ ރއަްޔިތުންނައްހަބަރުފޮނުވަނީބަލަ ނޫސްވެރިން ގޭގަ ނިދަން އެނދުގަ އޮވެތަ