ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 21:06
ނިކީ ހޭލީ އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައިވާ އިރު އުތުރު ކޮރެއާ އިން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް މިސައިލް ޓެސްޓުކޮށް ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރަމުން
ނިކީ ހޭލީ އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައިވާ އިރު އުތުރު ކޮރެއާ އިން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް މިސައިލް ޓެސްޓުކޮށް ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރަމުން
ގޫގުލް
ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު
ދުނިޔޭގައި ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރުން މަނާކުރުމަކީ "ހަގީތަކަށް" ވާނެ ކަމެއް ނޫން: ނިކީ ހޭލީ
 
40 ވަރަކަށް ގައުމު، މިއަދު އދ ގައި ބާއްވާ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރުން މަނާކުރާ ކުރާ މުއާހަދާ ވުޖޫދަށް ގެނައުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާ ގައި ބައިވެރި ނުވާނެ

މުޅި ދުނިޔޭގައި ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރުން މަނާކުރުމަކީ "ހަގީތަކަށް" ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން އދ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެމްބެސެޑަރު ނިކީ ހޭލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިކީ ހޭލީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދުނިޔެ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުން ސަލާމަތްވުން ފިޔަވާ ވަކި ކަމެއް އޭނާގެ އާއިލާއަށްވެސް ބޭނުން ނޫން ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް "އަޅުގަނޑުމެން ހަގީގަތާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެެވެ."

އެމެރިކާ، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތް ހިމެނޭގޮތުން، 40 ވަރަކަށް ގައުމު، މިއަދު އދ ގައި ބާއްވާ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރުން މަނާކުރާ ކުރާ މުއާހަދާ ވުޖޫދަށް ގެނައުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާ ގައި ބައިވެރި ނުވާނެއެވެ. ނިކީ ހޭލީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މަޝްވަރާތަކާ ބައިވެރިނުވާ ގައުމުތަކަކީ 1970 ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އައި "ނަން-ޕްރޮލިފެރޭޝަން ޓްރީޓީ" އަށް އަމަލު ކުރާ ގައުމުތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. "ނަން-ޕްރޮލިފެރޭޝަން ޓްރީޓީ"، މުއާހަދާ އަކީ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރާއި އަދި އެ ޓެކްނޮލޮޖީ ފެތުރުމުން ހުއްޓުވާ މުއާހަދާއެކެވެ.

ނިކީ ހޭލީ ވިދާޅުވީ ވިދާޅުވީ "ގޯސް ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ" ސަބަބުން ގައުމީ ސަލާމަތަށްޓަކައި  ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމަށް މަޖުބޫރު ކަަމަށެވެ. ނިކީ ހޭލީ އުުތުރު ކޮރެއާ އަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ވިދާޅުވީ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އުތުރު ކޮރެއާ އެއްބަަސް ނުވާނެ ކަމަށާއި އެއީ އުތުރު ކޮރެއާ އެއްބަސްވާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެއްވެސް މީހަކު ގަބޫލުވެސް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އުތުރު ކޮރެއާ އިން ދަނީ ނިއުކްލިއާ ޓެސްޓްތަކާއި އަދި މިސައިލް ޓެކްނޮލޮޖީ ތަކުރާރުކޮށް ބޭނުން ކުރުމުން ކަމަށްވާއިރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ދުނިޔެއިން ދަނީ އެކަން ނުކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އިންޒާރު ދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް