ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 19:45
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު
ޕީޕަލް މެގަޒިން
ޕީޕީއެމް
ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަވާފައި ވަނިކޮށް އަމީތު ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްފި
ކޮމެޓީގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފް ކުރާނަން
ކޮމެޓީގެ ގާނޫނީ ހައިސީއްޔަތާ މެދު އަމީތު ސުވާލު އުފެއްދެވުމުން ޖަވާންދާރީ ވުމަށް ފުރުސަތު ނުދީ ކޮމެޓީ ވަނީ ނިންމާލާފަ
ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީ ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ވަނީ އަމީތު ވިދާޅުވި

ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީގެ ގާނޫނީ ސައްހަ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަވާފައި ވަނިކޮށް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމް އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު އެޕާޓީގެ މެމްބަރުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުކަމުން އަމީތު ވަކިކޮށްފައި ވަބީ އޭނާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ކޮމެޓީ އަށް ޖަވާބްދާރީވުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެގޮތުން ޕީޕީއެމް ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަމީތު ވިދާޅުވީ އޭނާ ކޮމެޓީ އަށް ހާޒިރުވީ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް ގޮވައިގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ގޮތަށް ކޮމެޓީގެ އުސޫލްތައް ހަމަޖެހިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ ކޮމެޓީ މެދުކަނޑާލި ކަމަށް އަމީތު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޭގެ 10 ވަރަކަށް މިނިޓް ފަހުން ކޮމެޓީ ފެށީ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތާ އެކު ކަމަށް އަމީތު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމީތު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް އޭނާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ފަސް ކަމެއް ކަމަކަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމް އުސޫލްތަކާ އަދި ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގުރޫޕްގެ ނިންމުތަކާ ހިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ކަަމށާއި އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގުރޫޕްގެ ނިންމުންތަކާ ހިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ކމަށް އަމީތު ވިދާޅުވިއެވެ. ސްުލޫކީ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމުގައި ވެސް މި ކަންކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އަމީތު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް އޮތް މައްސަލަތައް ބެލިދާނެތޯ މެމްބަރުންނާ ސުވާލު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ކޮމެޓީއަކުން މައްސަލައެއް ބެލިދާނެތޯ އޭނާ އާއި އޭނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލް މުހައްމަދު ވަހީދު ސުވާލު އުފެއްދެވި ކަމަށެވެ.

އަމީތު ވިދާޅުވީ އެ ސުވާލުތައް އުފެއްދެވުމުން ސުލޫކީ ކޮމެޓީއަކީ ސައްހަ ކޮމެޓީއެއް ކަމަށް އެ ކޮމެޓީގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުން ވިދާޅުވި ކަމަށާއި އަދި ކޮމެޓީއަކީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ކޮމެޓީއެއް ނޫން ކަމަށް އެ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވި ކަމަށް އަމީތު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ސލޫކީ ކޮމެޓީ ސަސްޕެންޑް ކުރި ކުރުމުން ބާތިލް ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ދެއްކުމަށް އެދުމުން އެފަދަ ލިޔުމެއް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ދެއްކިފައި ނުވާ ކަމަށް އަމީތު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމީތު ވިދާޅުވީ ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ ގާނޫނީ ހައިސީއްޔަތާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަވާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެއްޓެމުން އެންމެ ފަހުން ކޮމެޓީ ނިންމާލީ ކަމަށް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވި ކަމަށާއި އަދި ކޮމެޓީން މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު އަންގާނެ ކަމަށް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވި ކަމަށް އަމީތު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ކަންތައްތައް ކުރެއްވީ އޭނާ ކޮމެޓީ އަށް ޖަވާބްދާރީވާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ކަމަށެވެ. 

މީގެއިތުރުން އަމީތު ވިދާޅުވީ ކޮމެޓީން ނިންމާ ނިންމުން އޭނާ އިސްތިއުނާފް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އޭނާ ޕީޕީއެމް އިން ވަކި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އަބަދުވެސް ހުންނަވާނީ ޕީޕީއެމް މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އަމީތު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމީތު ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކޮށްފައި ވަނީ މެންދުރު 12:30 ގައެވެ. އަދި ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން ކޮމިޓީން ވަނީ އަމީތު ވަކިކުރަން ނިންމިކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް