ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 17:15
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ޕީޕީއެމުން އަމީތު ވަކިކުރުން
ޕީޕީއެމް ސްލޫކީ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވާންވީ ވަގުތު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް އަމީތު އެދިއްޖެ
ހުކުރު ދުވަހުގެ 12:30 އަކީ ހުކުރު ވަގުތު
28 މާރޗް 2017 ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހަކަށް
އަމީތަށް އަންގާފައިވަނީ 28 މާރޗް 2017 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 12:30 އަށް ސްލޫކީ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވުމަށް

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަނުން އުފައްދާފައިވާ ސްލޫކީ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވާންވީ ވަގުތު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު އަހުމަދުމަނިކު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

 

އަމީތު އެގޮތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ވަނީ 28 މާޗު ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 12:30 ސްލޫކީ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވުމަށް އެކޮމެޓީން އަމީތުއަށް އަންގާފައިވާތީ އެވެ. ސްލޫކީ ކޮމެޓީން އަމީތުއަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމުގައިވާ ގޮތުން އަމީތު ހާރިވުމަށް އަންގާފައިވަނީ 28 މާރޗް 2017 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 12:30 އަށެވެ. ނަމަވެސް 28 މާރޗް 2017 ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހަކަށެވެ.

 

ސްލޫކީ ކޮމެޓީއަށް އަމީތު ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ވަނީ 28 މާރޗް ވަނީ ހުކުރު ދުވަހަކަށް ނޫން ކަމަށާއި ހުކުރު ދުވަހުގެ 12:30 އަކީ ހުކުރު ވަގުތު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހާޒިރުވާންވީ ތާރީހް އޮޅުންނާރާ ގޮތަށް އަންގާ ދިނުމަށް އަމީތު ވަނީ ސްލޫކީ ކޮމެޓީއަށް ސިޓީއަކުން ދަންނަވާފަ އެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން އަމީތުގެ ސިޓީގައި ވަނީ ހާޒިރުވާންޖެހެނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ 12:30 ގައިނަމަ، އެހެން ވަގުތަކަށް ހަމަޖައްސާ ދިނުނަށާއި އަދި ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ މައްސަލަ ލިޔުމުން އޮޅުން ފިލުވާދިނުމުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށްވެސް އަމީތު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

 

އަމީތު ޕާޓީން ވަކިކުރަން ނިންމީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގައި މައްސަލައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއެކު، މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ވޯޓް ދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުންނެވެ. މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވެސް އަމީތު ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް