ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ކޯވިޑް-19

އިޓަލީ ހާލުގައި ޖެހުނު ވަގުތު އެހީގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލީ ޗައިނާއިން އެކަނި!

  • ޗައިނާއިން ވަނީ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކާއި 31 ޓަނުގެ މެޑިކަލް ސަޕްލައި ފޮނުވާފައި
  • އިޓަލީވިލާތަށް ބައެއް އާލާތްތައް ބޭރުކުރުން މަނާކުރަން ޖަރުމަނާއި ފަރަންސޭސްވިލާތުން ނިންމި
  • ޔޫރަޕުގެ އިއްތިހާދުގެ ކުރިމަގަށް މީގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ: މާހިރުން

ކ. މާލެ | 14 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 10:03 | 56,331

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިޓަލީގެ ބިނާތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަނީ - ރޮއިޓަރސް

އިޓަލީވިލާތަކީ މި ވަގުތު ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑަށް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ޤައުމެވެ. އެގޮތުން އެ ޤައުމުގެ އައިސީޔޫގެ އާލާތްތަކާއި އެނދުތައް ފުރުމާއި ގުޅިގެން، އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ފަރުވާ ދީގެން ރަނގަޅުވާނެ ބަޔަކަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ޑޮކްޓަރުންނަށް އަންގާފައެވެ.

މި ޙާލަތު ކުރިމަތިވުމާއި ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގެ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ވުޒާރާތަކާއި ޑޮކްޓަރުން ވަނީ އެހީގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލުމަށް އެކުވެރި ޤައުމުތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ. ބަލީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ބަޔަކަށް ފަރުވާ ދޭން ހޮވުމަކީ، ފަސޭހަ އަދި ކުރަން ބޭނުންވާނެ ކަމަކަށް ވެސް ނުވާތީއެވެ.

އިޓަލީވިލާތަށް އެހީ ހިފައިގެން ދިޔަ ޗައިނާގެ ޓީމު ފްލައިޓުން ފައިބަނީ. ފޮޓޯ: އޭޕީ

މި ދަނޑިވަޅުގައި އެ ޤައުމަށް އެހީގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލީ މި ބަލީގެ ނުރައްކަލާ އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިމަތިލާ، އެ ބަލި ދިފާޢުކުރުމުގައި ދުނިޔެއަށް މިސާލު ދައްކާފައިވާ ޗައިނާއިންނެވެ. އެގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ޗައިނާއިން ވަނީ، ޗައިނާ އީސްޓަރން ފްލައިޓެއްގައި މެޑިކަލް ޓީމަކާއި 31 ޓަނުގެ ޞިއްޙީ އާލާތްތައް ފޮނުވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިޓަލީގެ އައިސީޔޫތަކަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރު ފަދަ އާލާތްތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުން އިސްކުރީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު

ޗައިނާ ސަރުކާރުން މި ފޯރުކޮށްދިން އެހީއާއެކު އިޓަލީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ވަނީ ޔޫރަޕުގެ އިއްތިހާދުގެ ބައިވެރިންނާ މެދު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ނަފްރަތެއް އުފެދިފައެވެ. އެހީއަށް ބޭނުންވެގެން ސަލާން ޖެހި ވަގުތު އަޅާ ނުލީމައެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެ ޤައުމުތަކުން ދިނީ ބީރު ކަންފަތެކެވެ.

މިސާލަކަށް ޔޫރަޕުގެ އިއްތިހާދުގައި ހިމެނޭ ޖަރުމަންވިލާތާއި ފަރަންސޭސްވިލާތުން ކަންކުރި ގޮތާއި މެދު އިޓަލީ ރައްޔިތުން އައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއް ނޫނެވެ. އިޓަލީވިލާތުން އެހީއަކަށް އެދުމުން ޖަރުމަންވިލާތާއި ފަރަންސޭސްވިލާތުން ކަންކުރީ ދިމާ އިދިކޮޅަށެވެ. އެ ދެ ޤައުމުން ނިންމީ ފޭސް މާސްކާއި، ހަޒްމަތް ސޫޓް ފަދަ އާލާތްތައް އެ ޤައުމުން ބޭރުކުރުން މަނާ ކުރުމަށެވެ.

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ އެ ނިންމުން މިހާރު މުރާޖަޢާކޮށް އިޓަލީވިލާތަށް މުދާ ބޭރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް، ފުރަތަމަ ކަންކުރި ގޮތް އިޓަލީ ރައްޔިތުން ހަނދާނުން ފިލައި ނުދާނެކަން ކަށަވަރެވެ. މިއީ އެ އިއްތިހާދެއްގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމަށް އެހީތެރިވާން ބޮޑެތި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްގެން ތިބި ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުގެ ޤައުމުތަކުން އިޓަލީއަށް ދިން ކެއްސެއް ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ވެސް އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހަރަކާތްތެރިވާ އިޓަލީގެ ޓީމެއް. ފޮޓޯ: އޭޕީ

ޖަރުމަނާއި ފަރަންސޭސިވިލާތުން މިހެން ކަންކުރީ، ޔޫރަޕުގެ އެއްވެސް ޤައުމެއް ޙާލުގައި ޖެހޭ ވަގުތު ނުވަތަ ކާރިޘާއެއް ކުރިމަތިވާ ވަގުތު އެހީއަށް އެދެން އޮންނަ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިޓަލީން އެހީއަށް އެދިފައި ވަނިކޮށެވެ. ހަމަ އަޑުއަހާލާނެ އެއްވެސް ޤައުމެއް ނުވިއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އޮސްޓްރިއާ، އަދި ސްލޮވީނިއާ ފަދަ އިއްތިހާދުގެ ބައިވެރިން ނިންމީ އިޓަލީ ރައްޔިތުންނަށް އެތެރެ ވިޔަ ނުދިނުމަށް ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމަށެވެ.

އިއްތިހާދުގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަދަހި ގުޅުމެއް ނެތްކަމުގެ ތުހުމަތު

އިޓަލީވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ޤައުމަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިއްތިހާދުގެ ޤައުމުތަކުން ލަސްކަމަށާއި އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. ބްރަސެލްސް ގައި ހުންނަވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިޓަލީވިލާތުން އީޔޫއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މައުރީޒިއޯ މަސާރީ ވިދާޅުވީ، ވާހަކަތަކާއި މަޝްވަރާތަކުގެ އިތުރަށް ކުއްލި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އަވަސް، ސާބިތު އަދި އޭގެން ފައިދާކުރާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކަށް ވުން މުހިންމު ކަމުގައި މަސާރީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއަދު އިޓަލީއަށް މި ޙާލަތު ދިމާވިޔަސް، މާދަމާ އެހެން ޤައުމަކަށް ހަމަ މި ޙާލަތު ދިމާވެދާނެ ކަން ދަނެގެން ކަންކަން ނިންމުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެހީއަކަށް ގޮވާލުމުން، އެކަމަށް އިއްތިހާދުގެ ޤައުމަކުން އިޖާބަނުދިންކަމީ ޔޫރަޕުގެ އިއްތިހާދުގެ ބަދަހި ގުޅުމަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ބިނާތައް ކައިރި މިހާރު ފެންނަނީ ހުސްކޮށް. ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރޒް

މި ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުގެ ތެރޭގައި އޮތް ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކަށް ބުރޫއަރާނެ ކަމަށް މާހިރުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި މިކަމުގައި އިއްތިހާދުގެ ޤައުމުތަކުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން، އިއްތިހާދަށް ލޮޅުންތަކެއް އަރާފާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އިއްތިހާދުން އިޖާބަނުދިން ހިނދު، އިޓަލީގެ ޙާލަތަށް އިޖާބަދިން ޗައިނާއަށް ފަށްފަށުން އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ޝުކުރު އަދާކުރަމުން އަންނައިރު، ޗައިނާގެ ޢަމަލު ދުވަހަކުވެސް ހިތަކުން ފޮހެވިގެން ނުދާނެ ކަމަށް އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. ޗައިނާއިން ވަނީ މިކަމުގައި ވެސް ޤައުމުތަކަށް މިސާލު ދައްކާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.