ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
މަގޭ ރިޕޯޓް

އެންމެ ހައްސާސް ދަނޑިވަޅުގައިވެސް މިދެވެރިން ފިތުނަ ފަސާދަ ކުރުމުގައި!

  • ޗައިނާ ސަފީރު ވަނީ އެ ވާހަކަތައް ދޮގުކުރައްވާފައި

ކ. މާލެ | 13 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 20:02 | 36,510

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް އާއި މުހައްމަދު ސައިދު - ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ދިވެހިންވެސް ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާއިރު، އެ ބައްޔަށް ރާއްޖެއިންވެސް ނުވަ މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ބަލީ ނުރައްކަލާއެކު ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

މި ހައްސާސް ދަނޑިވަޅަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެއް ގަލަކަށް އަރާއި އެކަތިގަނޑަކަށްވެގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ދަނޑިވަޅެކެވެ. އެއްބައިވަންތަކަމާއި، އެއްބަޔެއްވަންތަކަމުގެ ނަމޫނާ ދައްކަންޖެހޭ ދަނޑިވަޅު އެވެ. ކުރިމަތިވި ކޮންމެ ކާރިސާއެއްގައިވެސް ދިވެހިން ދެއްކި، ދައްކަމުންގެންދާ ނަމޫނާ ތަކުރާރުކުރަންޖެހޭ ދަނޑިވަޅު އެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ، މި ދަނޑިވަޅުގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފެއްދުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރާކަމެވެ. ސިޔާސީގޮތުން ތަސައްރަފު ނުފުދޭ މަދު ބަޔަކު ތާކުންތާކުން ނުޖެހޭ ވާހަކަތައް ދައްކާ ސަރުކާރާ މެދު ނަފުރަތު އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

މި ދައްކަނީ ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދުއާ ނަައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމްގެ ވާހަކައެވެ. މި ދެބޭފުޅުން އިއްޔެ ޓްވިޓާގައި ފަތުރަންފެށި ވާހަކައަކީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އެހީވެދެން އުޅުމުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީމް އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ހެދި ވާހަކައެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައިވެސް ޝިޔާމާއި، ސައީދުއާ ދެ ބޭފުޅުންވެސް ހަމަ މި ވާހަކަ ތަކުރާރު ކުރެއްވިއެވެ.

ދެ ބޭފުޅުންވެސް ހެއްދެވި އިތުރުފުޅެއްކަން ސާބިތުވީ ޗައިނާ ސަފީރު ޒަންގް ލީ ޒޮންގް އެ ވާހަކަތައް ދޮގުކުރެއްވުމުންނެވެ. އެއާއިއެކު ދެ ބޭފުޅުންވެސް ފަލީޙަތްވީ އެވެ. ސަރުކާރުންވެސް އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބުނެފައިވަނީ ޗައިނާއެކު މަޝްވަރާކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެއް ފަހަރުވެސް އިންކާރު ކުރިކަމެއް ސަރުކާރުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި ސަފީރުވެސް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. ޝިޔާމާއި ސައީދުގެ ބަސްމަގު ހުރި ގޮތުން އެނގެނީ އެ ދެ ބޭފުޅުން ތިލަކުރެއްވީ ވުޖޫދުގައި ނެތް ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ. ހައްދަވަމުންގެންދެވީ ސީދާ ކަނޑައެޅިގެން އިތުރުފުޅެއްކަމެވެ. އެކަމުގައި ހެއްކެއްވެސް ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ. ނުވިތާކަށް އެކަން އެނގޭ މީހެއްވެސް ދެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގައިވެސް ނެތެވެ.

އެ ވާހަކަތކާއި ގުޅިގެން އެންމެފަހުންވެސް ޗައިނާ ސަފީރު ވިދާޅުވީ ހާރިޖީ ވުޒާރާގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު، އެމްބަސީން ވަރަށް ގާތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އަދި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅަމުން އަންނަކަމަށާއި، އޭގެ ނަތީޖާތައްވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެންނާނެކަމަށް ޗައިނާ ސަފީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވުޖޫގައި ނެތް މައްސަލައެއް ތިލަކުރައްވާ ދެ މެމްބަރަކު، ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތާއި ގުޅުވައި، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނުތަވަސްކަމާއި، ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހަޤީޤަތުގައިވެސް މި ދަނޑިވަޅުގައި ލަދުގަންނަންޖެހޭ ކަމެވެ. އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ދައްކައި ތި މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ސަރުކާރާ ދޭތެރެ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށެވެ.

މި ސަރުކާރަކީ ޗައިނާއާ އޮންނަ ގުޅުން ކަނޑާލާނެ ސަރުކާރެއް ނޫންކަން ސަރުކާރުން ވަނީ އެތަކެއް ފަހަރުމަތިން ސާބިތުކޮށްދީފަ އެވެ. ޗައިނާ ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖެހުނު އެންމެ ހައްސާސް ދަނޑިވަޅުގައިވެސް ދިވެހިންނަށްވި އެންމެ ދިލަތި އެހީ ދިވެހިން ވަނީ ޗައިނާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. ފެންނަން ހުރި މަންޒަރާއި، ހަޤީޤަތްތައް ބުނެދެނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ހަނގުރާމަކުުރމުގައި ޗައިނާއާއި ދިވެހި ސަރުކާރަކީ ދެ ބައިވެރިންކަމެވެ. އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ދެ އެކުވެރިންކަމެވެ.

މިއީ، ނަފްރަތު އުފެދެ ވާހަކަތައް ހުއްޓާލާ، ރައްޔިތުން އެއްބައިވަންތަކޮށް، އެހީތަށް ހޯދުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރަންވީ ވަގުތު އެވެ. ސަރުކާރުތަށް ޖައްސުވައި، ދިވެހިންނަށް ލިބެން ހުރި އެހީތަކެއް ކަނޑުވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވީ ވަގުތެއް ނޫނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.