ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް-19: އެންޒައިޓީ އާއި ކުރިމަތިލަމުންދާއިރު ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން

  • ތިމާގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ޤާއިމްކުރުން އެއީ ފަރުދީ ޒިއްމާއެއްކަމުގައި ދެކުން މުހިންމު
  • ބަލި ފެތުރުމުގެ ޒަރިއްޔާތަކާ ބެހޭގޮތުން ޤަބޫލު ކުރައްވަނީ ޒިންމާދާރު ފަރާތްތަކުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ މަޢުލޫމަތުތަކަށް

ކ. މާލެ | 12 މާރޗް 2020 | ބުރާސްފަތި 17:36 | 22,924

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން - ސަން އޮންލައިން

ކޮރޯނާވައިރަސް ރާއްޖެއިން ފެނުމާއިވިދިގެން އަޅުގަޑުމެންގެ ހިތްތައް ހާސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ. މިވަގުތުގައި ނަފްސާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮކޮށް ހުރުމަށްޓަކައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ބައެއްކަންތައްތައްވެއެވެ.

މިގޮަތުން މިބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވާ، ހޭލުންތެރިކުރުވާ، ފަރުވާދީ، މިހާލަތާއި ކުރިމަތިލާން ޤައުމުގައި ތިބި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތައްވަނީ ތައްޔާރުވެފައިކަން ޔަޤީންކުރުން މުހިންމެވެ. ވުމާއިއެކު ރަސްމީކޮށް މި ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުތައް ބަލައި ގަންނާވާށެވެ. ދެއްވާ ލަފައާއި އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާށެވެ. މިހެން ކަންތައްތައް ކުރައްވަމުންގެންދަވާއިރު ތިމާގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ޤާއިމްކުރުން އެއީ ފަރުދީ ޒިއްމާއެއްކަމުގައި ދެކިލައްވާށެވެ.

މިގޮތުން ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ބެހޭގޮތުން ތިމާ މާބޮޑަށް ވިސްނާ ތިމާގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ލޮޅުން އަރާތޯ ބައްލަވާށެވެ. މިބައްޔާމެދު ވިސްނޭ ދަރަޖަ ގިނަވެ، އެހެން މީހުންނާއި އެކަހެރިވެވި، މިޖާޒަށް ބަދަލުއައިސް، ގައިގެ ރިހުން ގިނަވެ މިފަދަ ބަދަލުތަކެއް އާދޭތޯ ސަމާލުވެއްލައްވާށެވެ.

ހަމައެއާއިއެކު، ތަކުރާރުކޮށް، ޓީވީ، އަދި ފޯނު ބޭނުންކޮށް، ތަފާތު މީހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކޮވިޑް-19 އާއި ބެހޭގޮތުންފަތުރާު އާ ޚަބަރުތައް އަބަދުބެލޭނަމަ، އަދި އޭގެސަބަބުން ތިމާއަށް އުނދަގޫ އިހުސާށްކުރެވޭނަމަ، "މީޑިއާ ބްރޭކް" އެއް ނަންގަވާށެވެ. މާނައަކީ މިފަދަ ޚަބަރުތައް ބަލާ ދަރަޖަ މަދުކޮއްލައްވާށެވެ. ނުނީ ވަގުތީ ގޮތުން މިފަދަ ޚަބަރުތައް ބެލުން ހުއްޓާލައްވާށެވެ. އަދި މިވަގުތު އަޑުއަހާނީ ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދެއްވާ މަޢުލޫމާތުތުތަކެވެ.

މާގިނައިން، މިބައްޔާމެދު ގޫގުލްކޮށް، ޔޫޓިއުބް ބަލާ، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ތަފާތު މަޢުލޫމާތުތަށް ބެލޭނަމަ، އެކަން ކުރެއްވުން މަދުކުރައްވާށެވެ. ނޫނީ ހުއްޓާލައްވާށެވެ. ނަފްސު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ދާ ލިޔުންތަށް ބެލުން ހުއްޓާލައްވާ، މިބައްޔާބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަނި އިނދެ ނުބައްލަވާށެވެ. ނަމަވެސް އާއިލީ ބޭފުޅުންނާއިއެކު ކޮވިޑް-19 ޚަބަރުތައް ބެއްލެވުން އެންމެރަގަޅެވެ. އަދި މިގޮތުން އަޑުއިވޭ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އޮއްޓަރުހުރި ހަޤީޤީ މަޢުލޫމާތުތައް ފާހަގަކޮށް، ކޮންމެހެން މިވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިފަދަވާހަކަތައް އަޑުއިވުމުން އުދަނގޫނުވާނެކަމަށް ޔަޤީންވާ ޢާއިލާ މެމްބަރަކާ ނުވަތަ ރަހުމަތްތެރިއަކާ ވާހަކަ ޙިއްސާކޮއްލިޔަސް އެންމެ ރަގަޅުވާނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއިމެދު ދެކެވޭ ތޯތޯވާހަކަތައް ފަތުރާމީހަކަށް ތިމާނުވާށެވެ. އަދި މިފަދަ ލިޔުންތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝެއާ ނުކުރައްވާށެވެ. ބައެއް ތޯތޯ ވާހަކަތަކުގެތެރޭގައި، ކޮވިޑް19 އަކީ އިންސާނީ އުފެއްދުމެއްކަމަށް ބުނާބުނުން، ލޮނުމެދުފެން ފަދަ ގޭގައިދެވޭ ފަރުވާއިން ކޮވިޑް-19 ރަގަޅު ކުރަން ގޫގަލް ބުނާބުނުމަށް މުޅިންހެންބަރޯސާނުވެ، ޑޮކްޓަރީ އިރުޝާދުތައް ޤަބޫލު ކުރައްވާށެވެ.

ބަލި ފެތުރުމުގެ ޒަރިއްޔާތަކާ ބެހޭގޮތުން ޤަބޫލު ކުރައްވަނީ ޒިންމާދާރު ފަރާތްތަކުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ މަޢުލޫމަތުތަކައް (މިސާލަކަށް، އެޗްޕީއޭ، ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އެވެ.

މިއަދުގެ މިނާޒުކު ޙާލަތުގައި އަޅުގަޑުމެން ތިބިއިރު ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް އެބޭފުޅެއްގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ޤާއިމް ކުރެއްވުމަށް ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިދާނެއެވެ.

  1. މިހާތަނަށް އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ތިބިއިރު ކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމުގައި ޤާއިމްވެ ތިއްބަވާށެވެ. އޮފީހުގައިކުރައްވާ މަސައްކަތް ގޭގައި ކުރެއްވެން އޮތްނަމަ ގޭގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަވާށެވެ.
  2. އާއިލާގެ މީހުންނާއި ރަހުމަތްތެރިންގެ ޙާލުއަހުވާލު ބައްލަވާ، ފޯނުކޮށް، މެސެޖްކޮށް ހައްދަވާށެވެ. ދައްކަވާނީ، ހިއްވަރުދިނުމާއި އުއްމީދި ވާހަކަތަކެވެ. އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ލޯބިން، ކުލުނުން އަޅާލުމުގެ ތެރެއިން މުޙާތިބު ކުރައްވާށެވެ.
  3. މާބޮޑަށް ބިޒީވެ، ޚަބަރުތަށްބަލާ، ނުނިދާ، ނުކައި ނޫޅުއްވާށެވެ. ގަޑިން ގަޑިއަށް ނިދާ، ރަގަޅު ކާނާބޭނުންކުރުމާއިއެކު، އެކަށިގެންވާ މިންވަރަކަށް އަރާމުކުރައްވާށެވެ.
  4. ތިމާއަކީ ކަސްރަތުކޮށް، ދުވާ ނުވަތަ ހިނގާ މީހެއްނަމަ ޙާލަތުތަންދޭގޮތަކުން ގޭތެރޭގައި ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއް އަޔަސް އެފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ދެމިހުންނަވާށެވެ.
  5. އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި، ތިމާގެ މުސްތަޤްބަލަށް ރަގަޅުގޮތް ވުމަށް ނިޔަތްގަނެ، ރަގަޅު ޙިޔާލުތައް، އުއްމީދީ ޙިޔާލްތައް އުފައްދާ، ދައުރުވާތަނެއްކަމަށް ތިމާގެ ސިކުނޑި ހައްދަވާށެވެ. ޤަބޫލްކުރައްވާނީ ﷲ ރަޙުމަތްފުޅުން ރަގަޅުގޮތްވާނޭކަމެވެ. އޭރުން އޮޓޮމެޓިކުން ރަގަޅު ޙިޔާލުތަކާއި ހިތްހަމަޖެހޭ އިހުސާސްތައް ނަފްސައްވެރިވެ އުޅުމުން ހިއްވަރު އަދި ކެތްތެރިކަން ފެނިގެންދާނެއެވެ.
  6. ތިމާ އެކަމެއް ކުރުމުން އުފާވާ ދިރިއުޅުމުގެ މާނަ ފުންވާ ކަންތައް ކުރުން ހުއްޓާނުލާށެވެ. ޝަައުގުވެރިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ދެމިތިއްބަވާށެވެ. މިސާލަކައް ޓީވީގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ބެލުން، ފޮތް ކިޔުން، ސޯޝަލް މީޑިޔާގެބޭނުން ކުރުން، ނަލަހެދިލުން، މީރުއެއްޗެހި ކެއްކުން، ފެހުން، ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްކުރުން، ލޯބިވާމީހުންނާއިއެކު ވަގުތުހޭދަކުރުންފަދަ ކަންތައްތަކެވެ.
  7. މިހުރިހާ ކަމެެއްކުރެއްވުމަށް ފަހުވެސް ހިތްބިރުގަނެ ހާސް ވާނަމަ، ހާސްވުން ފިލުވުމަށް ކުރެވޭ ބައެއް ކުދިކުދި ކަސްރަތުތައް ދުވާލަކު 5 ނުވަތަ 10މިނެޓު ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އުދަގޫވާންފެށުމުން، އެކަނިއިނދެ އާންމުކޮށްލާނޭވާ ގުނުން، ނޫނީ ގައިން ވާގިދޫކޮށް ލައިގެން އެނދުގައިއޮށޯވެއޮވެ، ޤުދުރަތުގެރީތި މަންޒަރަރުތައްސިފަކުރުން ފަދަ ކަންތައްތައްކުރެއްވިދާނެއެވެ.
  8. ގިނައިން އަޅުކަންކޮށް، ނަމާދުކޮށް، ޤުރުއާން ކިޔަވާ، ޒިކުރުކޮށް، ހިތުގައި އުފެދޭ އުދާސްތައް ﷲ އާއި ވަކީލުކުރައްވާށެވެ.

ތިމާއަކީ ނުވަތަ ތިމާގެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅަކީ ޖެނެރަލައިޒްޑް އެންޒަައިޓީ، ޕެނިކް އެޓޭކް، ހެލްތް އެންޒަައިޓީ، ސޯޝަލް އެންޒަައިޓީ، އޯސީޑީ ނުވަތަ ޑިޕްރެޝަންއަށް ބޭސް ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތަކަށް ވެފާ، ކޮވިޑް-19 ގެ ވާހަކަތައްއިވި ބަލީގެ އަލާމާތްތައް އިތުރުވާނަމަ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާ ހޯއްދަވާށެވެ. މަތީގައި ދެންނެވުނު ހުރިހާކަމެއް ކުރުމަށް ފަހުވެސް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަންނަަ ހާސްކަން ކުޑަނުވާނަމަ ފަންނިީ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯއްދަވާށެވެ.

މިކަމުގެ ކުރީސަފުގައި މަސައްްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް، ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން، ޕޮލިސް، ސިފައިން، އަދި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަވާ ބޭފުޅުންވެސް އެބޭފުޅުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ރައްކާތެރި ކުރައްވުމަށް ސްޓްރެސް މެނޭޖްކުރެއްވުން މުހިންމެވެ. އެބޭފުޅުންނަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެއްބަރުލުމެއް ދިނުން އެއީވެސް އަޅުގަޑުމެން އެންމެނަށް ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ.

ރިފަރެންސް:ސައިކޮލޮޖީޓުޑޭ؛ ޖެކެމީކަރ؛ 5،6 މާރޗް 2020؛ މާގޮޑް ސްޓާރބަކް 3 މާރޗް 2020؛ ޑރ ބަރޫގްފިޝްއޯފް، އޭ.ޕީ.އެލް 2020

އެޑިޓަރުގެ ނޯޓް

ޑރ.އައިޝަތު އަލީ ނާޒްއަކީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖިސްޓް އެވެ. ނަފްސާނީ ކަންކަމާއި އެއާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކުން ނާޒު ވަނީ 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.