ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް-19: ކޮރޯނާގެ އައުޓްބްރޭކުން ޗައިނާ ސަލާމަތްވީ ކިހިނެއް؟

  • މަރޗް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ 19 މީހުންނަށް
  • ޗައިނާ ވަނީ ފާހަގަވާވަރުގެ ކާމިޔާބީއެއް ވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް ހޯދާފައި

ކ. މާލެ | 10 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 23:31 | 10,117

ޗައިނާގެ ރައީސް ވުހާން އަށް ވަޑައިގެން - ސްކައި ނިއުސް

ޑިސެންބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކޮވިޑް-19 މަރޗް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަސް ނިމެގެންދާއިރު މިވަނީ 115 ޤައުމަކުން ފެނިފައެވެ. އެއާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ މިވައިރަސް ފެނުނު ޗައިނާއިން ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު މިވަނީ މަދުވާން ފަށާފަ އެވެ. މަރޗް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަކީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުން މިހާތަނަށް އެންމެ މަދު މީހުން މިވައިރަސް ޖެހިގެން ޗައިނާއިން ރިޕޯޓުކުރި ދުވަހެވެ. އެއީ 19 މީހުންނެވެ.

އޭގެކުރީ ދުވަހު ޗައިނާއިން މިވައިރަސް އަލަށް ޖެހުނުކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ 40 މީހުންނަށެވެ. ޗައިނާގެ ތެރޭގައި މިވައިރަސް ފާހަގަވާވަރަށް މަދުވެގެން ދިޔުމާއެކު ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ މިވަނީ މިވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ވުހާން އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަޑައިގެން އެތާނގައި މަސައްކަތްކުރާ ޞިއްޙީ އެހީތެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ އެމީހުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ތަޢުރީފު ކުރައްވާފަ އެވެ. އެއީވެސް މިވައިރަސް ޗައިނާގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.

ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19 ގެ މިހާރުގެ ހާލަތަކީ ކޮބާ؟

މަރޗް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އާއިރު ޗައިނާގައި ހޮންގ ކޮންގ އާއި، މަކާއޯ ހިމެނޭގޮތަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 80،860 މީހުންނެވެ. މިވައިރަސް ޖެހިގެން އެޤައުމުން މަރުވެފައިވަނީ 3،139 މީހުންނެވެ.

ޑިސެންބަރ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޗައިނާގައި މިވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު ދިޔާއީ ފެބްރުއަރީ މަސް ފެށުމާ ހަމައަށް ކޮންޓްރޯލެއްނެތި މަތިވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ވައިރަސްއަށް ފަރުވާދިނުމުގައި ގެންގުޅެމުންދިޔަ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމާއެކު ވައިރަސް ފެތުރޭވަރު ކޮންޓްރޯލްވާން ފެށިއެވެ.

އެގޮތުން، ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު މިވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތެއް ފެންނަ ހިސާބުން އެމީހަކު ޓެސްޓްކޮށް ނަތީޖާ ލިބުމުގެ ކުރިން އެމީހަކަށް ފަރުވާ ދޭންފެށިއެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ވީ ފުރަތަމަކޮޅު އަލަށް ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަމުން ދިޔުމެވެ. އެއީ އޭރު ޢަދަދުތައް ހާމަކުރަމުންދިޔައިރު ހާމަކުރަމުންދިޔައީ އެމީހުންވެސް ހިމަނައިގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެފަހުން ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު ދަށަށްދާން ފެށިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ދަށަށް ދާން ފެށުން:

ފާއިތުވި ހަފުތާތަކަށް ބަލާލާއިރު ޗައިނާގައި ވައިރަސް ޖެހިގެން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 2000 މީހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެ އެވެ. ޗައިނާގައި މިވައިރަސް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމާއެކު މުޅި ޤައުމު ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންފެށިއެވެ. އަވަސް ކަމާއެކު އެކަމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަކީ މިއަދުގެ ޙާލަތައް ޗައިނާ ދިޔުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބެވެ.

ފުރަތަމަ ވުހާންގައި ވައިރަސްޖެހޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދެ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅިއެވެ. ޢާންމުކޮށް ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދިޔަ ހޮސްޕިޓަލްތައް މިކަމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކުރިއެވެ. އަދި މިހޮސްޕިޓަލްތައް އޮންލައިން ޕްލެޓް ފޯމްތަކަށް ބަދަލުކޮށް ވަގުތުން ވަގުތަށް މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. އަދި އެފަދަ މީހުން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެމަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ވަގުތަށް ފޯރުކޮށް ދެމުންދިޔަ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި ދުރުގައިވާ ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ވައިރަސް ޖެހޭނެހެން ހީވާ އެންމެންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ފެށި އެވެ.

މީގެއިތުރުން ޓެކްނޮލޮޖީވެސް ވަނީ މިކަމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ވީޗެޓް މެދުވެރިކޮށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އަދި ޗައިނާގެ ތެރޭގައި އަޅާފައިވާ ދަތުރުކުރުން މަނާކުރުން ފަދަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ރައްޔިތުން ބޯލަނބާތޯ ޔަޤީންކުރި އެވެ. ބޮޑެތި އިވެންޓްތައް ކެންސަލްކޮށް ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެނައެވެ. އެއާއެކު ދުނިޔޭގެ ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު އިޤުތިޞާދު ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިންވެސް ވަނީ ވައިރަސް އިން ސަލާމަތްވުމަށް ޗައިނާއިން އަޅަމުންދިޔަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ތަޢުރީފު ކޮށްފައެވެ. ފެބްރުއަރީ މަހު ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ފަންނީ މާހިރުންގެ ޓީމަކުން ޗައިނާއަށް ގޮސް އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުގައިވެސް ޗައިނާއިން މިވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބޭހޭގޮތުން ނުވަތަ ޗައިނާގެ ތަޖުރިބާއަށް އަލިއަޅުވާލާފައިއެވެ.

އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

  1. -ވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމާއެކު ޗައިނާގެ ރައްޔިތުން އެކަތިގަނޑަކަށްވެ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ހިތްވަރުދީ ޔަގީންކަން ދެމުން ގެންދިޔުން
  2. -ގަވަރުނަރުންނާއި މޭޔަރުން ވައިރަސް އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދިޔަ ހޫބޭ އަށް އަށް ހެލްތު ކެއަރ ވޯރކަރުންނާއި ސިއްހީ އެކިއެކި އާލާތްތައް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ފޯރުކޮށްދެމުންދިޔުން
  3. -ޗައިނާގެ ސައިންޓިސްޓުން ވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަމުންދިޔައިރު ޑޮކްޓަރުން ދިޔައީ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމުގައި ހުއްޓުމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރަމުން
  4. -ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްވަމުން ދިޔަވަރަކަށް މަޑުމަޑުން ސްކޫލްތަކާއި އޮފީސްތަކާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ހުޅުވަމުންދިޔުން
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަނީ

ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުވަމުން ދިޔުން:

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ގޮތްނޭންގޭ މިވައިރަސް އިން ސަލާމަތްވުމަށް ޗައިނާއިން ވަނީ މިހާތަނަށް ޤައުމަކުން ނާޅާހާ ވަރުގަދަ، ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފަ އެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާގައި މިވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޓެމްޕަރޭޗަރ ބެލުމާއި، މާސްކް އެޅުމާއި، އަތް ދޮވުމަކީ މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް މިވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކެވެ.

ހަމައެއާއެކު ވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމާއެކު ވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތަކާއި ވައިރަސްޖެހިފައިވާ މީހުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ގޮތްގޮތަކީ މީހުންނަށް އޭގެން ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފާނެ ކަންކަންކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޕްރޮވިންޝަލް ލެވެލްގަޔާއި މުޖުތަމަޢުގެ ލެވެލްގައި އަދި ޤައުމީ ލެވެލްގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ވައިރަސް ފެތުރޭ ގޮތާއި، ޤައުމުގައި ހުރި ވަޞީލަތްތަކަށް ބަލައިގެން އަޅާފައިވާ ވަކިވަކި ފިޔަަވަޅުތަކެއްކަން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މިފިޔަވަޅުތައް ކާމިޔާބު ވަމުންދިޔުމާއެކު ޗައިނާ މަޑުމަޑުން މިވައިރަސް އިން ސަލާމަތްވާން ފެށިއެވެ. އަދި ސްކޫލްތައް ހުޅުވަން ފަށާ މަސައްކަތަކަށް މީހުން މަޑުމަޑުން ނިކުންނަށް ފެށިއެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި ޤާއިމުކުރި ހޮސްޕިޓަލްތައް ބަންދުކޮށް ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް ރުޖޫޢަވާން ފެށިއެވެ.

އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްފަށާ ލިބިފައި ހުރި އޯޑަރުތަކަށް ތަކެތި އުފައްދަން ފެށިއެވެ. އެއާއެކު ޗައިނާގެ ސްޓޮކް މާކެޓް މަޑުމަޑުން ރަނގަޅުވާން ފެށިއެވެ.

ޗައިނާގެ ރައީސް ވުހާން އަށް ވަޑައިގަތުން:

ވައިރަސް ޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރަށް ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިން ޢާންމު ތަންތަނަށް ވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ. އެގޮތުން އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ އިންޑިޔާގައި ފާހަގަކުރަމުންދާ ހޯލީގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވަޑައިނުގަންނަވާނެކަން ހާމަކުރައްވާފަ އެވެ.

ޗައިނާގެ ރައީސް ވުހާން ސިޓީއަށް ވަޑައިގެން އެތާނގެ އިސްސަފުގައި މަސައްކަތްކުރި މީހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ، އެމީހުންނަށް ތަޢުރީކޮށްފައި މިވަނީ ވައިރަސްއިން ސަލާމަތްވާނެކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީންކަމެއް ލިބުނު ހިސާބުންނެވެ. ޗައިނާގެ ރައީސް ކުރިން ވުހާން ސިޓީން ވަޑައިނުގަންނެވުމުގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ވެސް އޭރު ވަޑައިގެންފިނަމަ މިވައިރަސް ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވުންކަަމަށް ކަމާބެހޭ މާހިރުން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރު ޝީ ވުހާން އަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަކީ ވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާއަށް ކާމިޔާބު ލިބުނުކަން އިޢުލާންކުރެއްވުމުގެ ކޮޅުމަތިކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުުން ދެކެއެވެ.

ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި ޗައިނާގައި މިވައިރަސް ހަލުވިމިނުގައި ފެތުރެން ދިމާވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވައިރަސް އާ ދޭތެރޭ ޗައިނާއިން ކުރީކޮޅު ސީރިއަސް ނުވުމެވެ. އޭގެސަބަބުން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދެވި ދިޔުމާއި މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާވަރަށް ފޯރުކޮށް ނުދެވުމަކީ މިކަމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބުކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ. ނަމަވެސް ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މުޅި ވުހާން ސިޓީއާއި ހޫބޭ ޕްރޮވިންސް އެއްކޮށް ބަންދުކުރުމަކީ މިވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޗައިނާއިން އެޅި އެންމެ މުހިންމު ފިޔަވަޅުގެ ގޮތުގައި މިކަން ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.