raajjemv logo
ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަތުގެ ފަރުވާ ފަށައިފި
 
މި އަތޮޅުގައި 14500 މީހުން ދިރިއުޅޭ
 
ހޮސްޕިޓަލް ހުންނަނީ ފުނަދޫގައި
 
މި ސަރަހައްދުގެ އެހެން ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއި ފަސޭހަކަމެއް ލިބިގެންދާނެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
4,367
6 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 18:30
ކ. މާލެ
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ފޭސްބުކް

ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަތުގެ ފަރުވާ ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ.

ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އަލަށް ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ޑެންޓަލް ޑިޕާޓްމަންޓް ހުޅުއްވައިދެއްވާ ދަތުގެ ފަރުވާދިނުން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަބްދުﷲ އަމީންއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލު ހުންނަ ށ. ފުނަދޫއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 2632 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ރަށެކެވެ. މި އަތޮޅުގައި 14500 މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ. ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަތުގެ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ފެށިގެން ދިޔުމަކީ މި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ށ. ފުނަދޫގެ އިތުރުން ނ. އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ދަތުގެ ޚިދުމަތް ހޯދަން މާލެއަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދަތާއި އަނގައިގެ ބަލިތަކަކީ މިހާރު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާންމު ބަލިތަކަކަށް ވީހިނދު ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި އަލަށް ޤާއިމް ކުރެވުނު ޚިދުމަތަކީ ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ޚިދުމަތެއްކަން ފާހަގަ ކުރާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަތުގެ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ށ. ފުނަދޫ ރައްޔިތުންނާއި އަދި އެ ސަރަހައްދުގެ އެހެން ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއި ފަސޭހަކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި މިއީ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ގާތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްޚީ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް