ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން

ރޮހިންގާ މުސްލިމުންގެ މައްސަލަ އަށް ރާއްޖެއިން ވަނުމަށް ނިންމުމުން އެމީހުންގެ ޝުކުރު ރާއްޖެއަށް

  • ރާއްޖޭގެ މި އަމަލު ރޮހިންޖާގެ މީހުންގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ނެރޭ އެތައް ބަޔާނަކަށް ވުރެ ވަރުގަދަ

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ | 27 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 14:53 | 7,161

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން - އަލްއަރަބިއްޔާ

ރޮހިންގާ މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގައި ގެމްބިއާ އިން އދ. ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ އިން ވަންނަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ރޮހިންގާ މުސްލިމުންގެ ދިފާޢުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާއަތްތަކުންނާއި އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު، އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖީ) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މިއަންމާގެ ރޮހިންގާ މުސްލިމުންގެ މައްސަލަ އަށް ރާއްޖެ އިން ތަދައްޚުލް ވުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް އެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް، ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ އިޢުލާން ކުރައްވާފަ އެވެ. އެކަމުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ވަކީލަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަޝްހޫރު ޤާނޫނީ ވަކީލު އަމާލް ކްލޫނީ އެވެ.

ރާއްޖެއިން މިމައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް ނިންމުމާއެކު މިނިސްޓަރ ޝާހިދަށާއި މިސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް ރޮހިންގާގެ މުސްލިމުންގެ ދިފާޢުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ދިފާޢުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ޝުކުރު އަދާކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް، ރޮހިންގާގެ މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރާ "ފްރީ ރޮހިންގާ ކޯލިޝަން" ގެ ފައުންޑަރެއް ކަމަށްވާ ރޮނޭ ސޭން ވިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެރިކަމަށް އިންސާފު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާތާ މިހާރު 42 އަހަރު ވެއްޖެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ މި ޢަމަލު ރޮހިންގާގެ މީހުންގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ނެރޭ އެތައް ބަޔާނަކަށް ވުރެ ވަރުގަދަ ކަމަށް ރޮނޭ ސެން ބުނެފައިވެ އެވެ. ރޮނޭ ސެން އަކީ މިޔަންމާގެ މުސްލިމުންނަށް ދިން އަނިޔާތައް ތަހައްމަލުކޮށްފައިވާ އެކަމުން ސަލާމަތްވެފައިވާ މީހެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނިންމި މިނިންމުމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމުގައިވާ ރަފީ ޒާވް ވިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިމައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެއިން ވަންނަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ހަރުދަނާ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް ރާއްޖެއިން ވަންނަން ނިންމި ނިންމުމަށް އދ، އެމެރިކާ، އީޔޫ، ޔޫކޭ، ރަޝިޔާ، އިންޑިޔާ އަދި އާސިއާންގެ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ސަޕޯޓުދީ މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބެމުންދާ އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތައްވެސް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މިކަމުން އިތުރު ފުރުޞަތެއް ލިބިގެން ގޮސްފިކަަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދަށާއި ރައީސް ޞާލިޙަށް ޝުކުރުއަދާ ކުރާކަމަށް މިޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ރޮހިންގާ މުސްލިމުންގެ މައްސަލަ ގެމްބިއާ އިން ހުށަހެޅީ، 57 ޤައުމު ހިމެނޭ އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ)ގެ ފަރާތުންނެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކޯޓުން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ވަނީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޤަތުލް ޢާންމުން ސަލާމަތްކުރަން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޢަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.