އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ޖަވާބު

ގައުމުގެ މިސްރާބު ހުރީ ތަހުޒީބުކަމެއް ނެތް، ބަނަ ދުނިޔެއަކަށް: އިދިކޮޅުގެ ރައްދު ރިޔާސީ ބަޔާނަށް

  • އެ މިސްރާބަށް ދަތުރުކުރާނަމަ ދިވެހިން ބޭނުންވާ މަންޒިލަކަށް ވާސިލް ނުވެވޭނެ: އިދިކޮޅު
  • ސަލީމްގެ ވާހަކަ ފެއްޓެވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލަމުން
  • އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރ ޖަލަށް ލުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ޙަޔާތުގައި ފަހަތަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް: ސަލީމް

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ | 26 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުދަ 12:40 | 3,155

މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު, އަހްމަދު ސަލީމް - މަޖިލިސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސްރާބު ހުރީ ތަހުޒީބު ކަމެއްނެތް، ބަނަ ދުނިޔެއަކަށް ކަމަށާއި، އެ މިސްރާބަށް ދަތުރުކުރާނަމަ ދިވެހިން ބޭނުންވާ މަންޒިލަކަށް ވާސިލް ނުވެވޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނެފިއެވެ.

އިދިކޮޅުން އެހެން ބުނެފައިވަނީ ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ދިން ޖަވާބުގައެވެ. އެ ބަޔާން މަޖިލީހަށް އިއްވަވައިދެއްވީ އިދިކޮޅު ޕީޕިއެމްގެ އަދި މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަހްމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް ސަލީމް) އެވެ.

ސަލީމްގެ ވާހަކަ ފެއްޓެވީ، ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރ ޖަލަށް ލުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ޙަޔާތުގައި ފަހަތަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށާއި، ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ކުރިމަތިކުރުވި ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ފެންނަމުން ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސީދާގޮތެއްގައި ވަޒީރުންނަށް އިރުޝާދު ދެމުންދާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ.

މިއީ ތިންބާރު ވަކިވެފައި ނިޒާމެއްގައި އެހެން ބާރުތަކުން ސަރުކާރުގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަމުންދާކަމުގެ ހެކި. މިކަންމިގޮތަށް ދިމާވަނީ ސަރުކާރު ހިންގުން ދޯދިޔާވުމާއި ސަރުކާރުގެ ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުނުރެވުމުގެ ސަބަބުން.

~ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު, އަހްމަދު ސަލީމް

ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ބަލިކަށިވުމާއި ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަތްގަދަ ކުރަމުންދާތީވެ، ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އިއާދަ ނުކުރެވޭވަރުގެ ގެއްލުން ޤައުމަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުންޏެވެ.

ސަރުކާރުގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތައް ފާޑު ވިދާޅުވެ ރިޔާސީ ބަޔަނަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ބެލެންސް މިހާރުވަނީ ގެއްލިފައި ކަމަށެވެ. ސިޔާދަތަކީ ޤައުމެއްގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް އެ ގައުމަށް ލިބިގެންވާ އިހްތިޔާރާއި ބާރާއި އިމްތިޔާޒުތަކާއި ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލު ދެމެހެއްޓުމާއި ގައުމުގެ ހައިބަތާއި ގަދަރު ހިފެހެއްޓުންކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާ އޭނާ ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތީ ބާރު ކެނޑެމުންދާކަމުގެ އިހުސާސްތައް މިއަދު ދިވެހިންނަށް ކުރަން ފަށާފައި ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތީ ބާރުތައް ގެއްލިއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖެ އަޅުވެތިވެދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިދިކޮޅުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ވަނީ، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވަލާއި އެކަން ކަމަށް ފާޑު ކިޔާފައެވެ. އެގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ހިތާމަވެރި އެތައްކަމެއް ހިނގަމުންދިޔައިރު، އެކަންކަމާ ގުޅިގެން އިސްވެ، ސަރުކާރުން ބަހެއް ނުބުނުމަކީ ކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި އެ ކުދިންގެ އިޙުސާސްތަކާމެދު

ޣާފިލުވެފައިވާކަން އަންގައިދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ސަރުކާރުންނާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި އެކުދިންގެ ޙައްޤުތައްރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް އިދިކޮޅުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި ނަފުސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދެމުންދާ އިނާޔަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ދޭ ޖަވާބު އިއްވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ދުނިޔެގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް 19) ގެ ނުރައްކާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްކެވި ވާހަކައަށް އިޝާރަތް ކުރައްވާ ސަލީމް ވިދާޅުވީ، އެ ވަބާއިން ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެކަށޭނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކުރިން އެޅިފައި ނެތްކަން ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމަށާއި ފަތުރުވެރިކަމަށް އަތުވެދާނެ ލޮޅުމަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވައިގެން ސަރުކާރުން ކުރިން ފިޔަވަޅު ނާޅަ ކަމަށެވެ.

އަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ އެކަށޭނަ ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅުއްވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، 2 ފެބްރުއަރީ 2020 ގެނިޔަލަށް 13287 ޓޫރިސްޓު ބުކިންގްސް ކެންސަލްވެފައިވޭ. ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިސްވެ ބަސްބުނާނެ އިތުބާރުހުރި މަސްދަރެއް ނެތުމަކީ، ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް

~ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު, އަހްމަދު ސަލީމް

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެއަށް ގެނައި އުމްރާނީ ތަރައްގީ ފާހަގަކުރައްމުން ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ޖަވާބުގައި މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު ވިދާޅުވީ، ސާފު ބޯފެނާއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމް ރައްޔިތުންނަށް ޔަޤީން ކޮށްދިނުމަކީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރި މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްނުވެ ހުރ ރަށްތަކަށްއެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެފަދަ މަޝްރޫއުތައް ފެނިގެންދާތަން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅުން ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ދިން ޖަވާބު ނިންމާލަމުން ޕީޕީއެމްގެ ޕަލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުންވީ ވައުދުތައް ނުފުއްދި، ޤައުމުގެ އިގްތިސާދު ހީނަރުވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިންތިހާއަށް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ދަނީ މައްސުނިވަމުން ކަމަށާއި، ސިޔާސީ ނުފޫޒާހުރެ ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަން ދަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނައު ދަތުރުކޮށްފައިވާ މިސްރާބަށް ބަލާއިރު ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތީ ބާރު ކެނޑި، މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީގެ ނިރުހަނާވަމުންދާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ.

'ޤައުމުގެ މިސްރާބު ހުރީ ތަހުޒީބުކަމެއް ނެތް، އާރާސްތުކަމެއް ނެތް، ބަނަ ދުނިޔެއަކަށް. މި މިސްރާބަށް ދަތުރުކުރާނަމަ، ދިވެހިން ބޭނުންވާ މަންޒިލަކަށް ވާޞިލެއް ނުވެވޭނެ.

~ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު, އަހްމަދު ސަލީމް

ގައުމުގެ މި ހާލަތު ބަދަލު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ރައްޔިތުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްގެގޮތުގައި އިދިކޮޅުން އަބަދުވެސް ތިބޭނެ ކަމަށް ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ދިން ޖަވާބު ނިންމާލަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.