އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ޖަވާބު

ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތައް، ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަދަލު ނުކުރެވުމަކީ ސަރުކާރުގެ އިތުބާރު ގެއްލުނުކަމެއް: ސަލީމް

  • ޞިއްޙީ ގޮތުން ރަށްރަށުގައި ލިބެންހުރި ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރަންޖެހޭ: ސަލީމް
  • ސީއެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް މިއަދު ހުއްޓިފައި އޮތުމަކީ ރައްޔިތުން ނުހަނު ގިނަގުނަ ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަންޖެހޭކަމެއް: ސަލީމް

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ | 26 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުދަ 10:15 | 2,340

މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު, އަހްމަދު ސަލީމް - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތައް، ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަދަލު ނުކުރެވުމަކީ ސަރުކާރަށް ކުރަމުންދިޔަ އިތުބާރު ގެއްލުނުކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނެފިއެވެ.

އިދިކޮޅުން އެހެން ބުނެފައިވަނީ ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ދިން ޖަވާބުގައެވެ. އެ ބަޔާން މަޖިލީހަށް އިއްވަވައިދެއްވީ އިދިކޮޅު ޕީޕިއެމްގެ އަދި މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަހްމަދު ސަލީމް އެވެ.

ސަރުކާރުން ދެމުންދާ ސިއްހީ ހިދުމަތާއި، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ސިއްހީ ނިޒާމު މިނެކިރަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ސީއެމްބިއުލާންސްގައި، އާސަންދައިގެ އެހީގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޔާމީންގެ ޒަޢާމަތުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ގާއިމު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި ސީއެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ހުއްޓިފައި އޮތުމަކީ ރައްޔިތުން ނުހަނު ގިނަގުނަ ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައިވެސް އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ގޮވާލައްވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ އަހަރު ގާއިމްކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަޢުދުވި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތައް، ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަދަލު ނުކުރުމަކީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވިކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ސަރުކާރަށް ކުރަމުންދިޔަ އިތުބާރު ގެއްލުނު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ސަލީމް ވިދާޅުވީ ޞިއްޙީގޮތުން ރަށްރަށުގައި ލިބެންހުރި ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރަށުން ލިބެން ނުހުންނަ އިތުރު ޞިއްޙީ ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ބަލިމީހާ އެހެން މަރުކަޒަކަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ. ދަތުރުތައް ސީއެމްބިއުލާންސްގައި، އާސަންދައިގެ އެހީގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ރައީސް ޔާމީންގެ ޒަޢާމަތުގައި ރާއްޖޭގެ. ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ޤާއިމު ކުރެއްވި. ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި ސީއެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް މިއަދު ހުއްޓިފައި އޮތުމަކީ ރައްޔިތުން ނުހަނު ގިނަގުނަ ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަންޖެހޭކަމެއް.

~ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު, އަހްމަދު ސަލީމް

ސަލީމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ރާއްޖޭގެ ފަސް ޞަރަހައްދެއްގައި ޓަރޝިއަރީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ އިތުރުން އެހެން ޞަރަޙައްދުތަކުގައިވެސް އިތުރު ހޮސްޕިޓަލްތައް ބިނާކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެކަން މިހާރު ވެސް ވަކިޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މީގެކުރިން ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް، ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ތަޞައްވުރެކެވެ. އެގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއްގަމު އެއްބިއުލާންސާއި ސީ އެމްބިއުލާންސް އަދި އެއަރ އެމްބިއުލާންސާ ހަމައަށް ދިއުމަކީ ތަޞައްވުރެއް ކަމަށެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ ބަލިމީހާއަށް ލިބެންޖެހޭ ޞިއްޙީ ފަރުވާ އަވަހަށް ލިބުމަށް ހުރަސް އެޅޭ، އަދި ރައްޔިތުންގެޖީބުން އެތައް ހޭދައެއް ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ވެސް މިދެންނެވި ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ސަލީމް އެދިލެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.