އާދީއްތަ 05 އޭޕުރިލް 2020
11 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 12
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީނުގެ ކަފާލާތުގެ ނިންމުން މުރާޖައާ ކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް ނިންމައިފި

 • އިސްތިއުނާފީ 74 ނުކުތާއެއް ހުށައަޅާފައިވޭ
 • އޭގެތެރެއިން 10 ނުކުތާއެއް މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ތަފްސީލުކޮށްދީފަ
 • ބާކީ ހުރި ނުކުތާތަކުގެ ތަފްސީލު ބަޔާންކުރުން އަންނަ މާރޗު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ | 24 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 15:27 | 9,789

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ޖަލުން ދޫކޮށްލުމުގެ ޢަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން މުރާޖަޢާ ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިޢުނާފު މައްސަލަ ނިމެންދެން ރައީސް ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްދެއްވުން އެދި ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ވަނީ، ރައީސް ޔާމީން ޖަލުން ދޫކޮށްލުމުގެ ޢަމުރެއް ނެރެންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ ޢަމުރެއް ނެރެންޖެހޭ ތަނެއްވެސް ނެތް ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހޯމަ ދުވަހު ހައިކޯޓުގައި ބޭއްވި ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ބައްލަވާ އިސްފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ، ކަފާލާތުގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާ ކޮށްދެއްވުން އެދި ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ސިޓީއަކުން ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޝަރީޢަތުން ބެލި ބެލުމުން އެފަދައިން ބެއިލް ނިންމުން މުރާޖަޢާ ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ދައުލަތަށް ރައްދުވާ މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ އިސްތިޢުނާފީ ނުކުތާތައް ހުށައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އިސްތިޢުނާފީ 74 ނުކުތާއެއް ހުށައަޅާފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10 ނުކުތާއެއް މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ތަފުޞީލު ކޮށްދީފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ ބައެއް އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް!

 • ތަފާތު ކުރުމުގެ ތެރެއިން އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއަކުން ކުށް ސާބިތުކޮށްފައިވުން
 • ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ތަހުޤީޤެއްގެ ތެރެއިން ކުށް ސާބިތުކޮށްފައިވުން
 • އިބްތިދާޢީ މަރުޙަލާއާ ޝަރީއަތުގެ މަރުޙަލާ އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވުން
 • ރާއްޖޭގެ ލީގަލް ޓެންޑަރއަކީ ދިވެހި ރުފިޔާ ނަމަވެސް ޙުކުމުގައި ބުނާ ފައިސާ ޑޮލަރުން ދައްކަން އެންގުން
 • ކުށް ސާބިތުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ބުނާ، ކުށުން ބަރީއަވުމަށް ދޭންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުދީކަން
 • ދައުލަތުގެ ހެކިން ދޮގު ހެކިބަސް ދީފައިވާއިރުވެސް އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވުން
 • ދިފާއުން ހުށައަޅާފައިވާ ކިތާބީ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވުން
 • ދައުލަތުގެ ހެކިން ހުށައެޅި ސަބަބު ނޫން އެހެނިހެން ސަބަބުތައް ސާބިތު ކުރުމަށް ހެކިން ބޭނުން ކުރުން
 • އަބްދުﷲ ޒިޔަތާއި އަހުމަދު އަދީބަކީ ކުށުގެ ބައިވެރިންނަށްވާއިރު، އެއީ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސް ނެގުން މަނާ ޙާލަތެއްކަން
 • ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ހެއްކެއްގައި ރައީސް ޔާމީން އެކައުންޓަށް ވަދެފައިވަނީ ގއ ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބުނު ފައިސާކަން އެނގެން ނެތްކަން
 • އެކްސްކްރޯ އެއްބަސްވުމަކީ ޢަމަލު ކުރެވެން ނެތް ބާތިލު އެއްބަސްވުމަކަށްވާއިރު، ކުށުގެ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެ އެއްބަސްވުމަށް ރިއާޔަތް ކޮށްފައިވުން
 • ޢިބްތިދާޢީ މަރުޙަލާ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ދިފާއަށް ލިބެންޖެހޭ ބައެއް ލިއެކިއުންތައް ހިއްސާނުކޮށްކަން
 • މި މައްސަލަ ބެލުމުގެ ބެންޗު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަން
 • ތިމާއަށް މަންފާއެއް ލިބިދެނިވި ޙާލަތެއްގައި ދޭ ހެކިބަސް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަަމަށް އޮންނަ އުސޫލާ ޚިލާފަށް އަދީބުގެ ހެކިބަސް ބަަލައިގަނެފައިވުން
 • ރައީސް ޔާމީން އެކައުންޓަށް ވަން ފައިސާއާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެމްއެމްއޭއިން ސުވާލު އުފައްދާފައިނުވާކަން
 • ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުއީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ހެކި ވަޒަންކޮށްފައިވުން
 • 5 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވުމަށްފަހު، ޖޫރިމަނާގެ އެންމެ ބޮޑު އަދަދެެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަން

ޝަރީޢަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު ހަމަވީއިރު އިސްތިޢުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން 10 ނުކުތާއެއް ވަނީ ތަފުޞީލުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ނުކުތާތަކުގެ ތަފުޞީލުގައި މި މައްސަލައިގައި އޭސީސީއާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގަން ޖެހެނީ ޖިނާޢީ ތަހުޤީޤެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހަމައެކަނި ފުލުހުންގެ ތަހުޤީޤުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާތީ މިއީ ބާޠިލު ތަހުޤީޤެއްކަން ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަކީލުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީން ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައިވަނީ ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިން ކަމަށް ކުރެވޭ ތުޙުމަތުގައި ކަމަށްވާއިރު، ދަޢުވާކޮށް ކުށް ސާބިތުކޮށްފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގއަށް ކަމަށްވެސް ވަކީލުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ބާކީ ހުރި ނުކުތާތަކުގެ ތަފުޞީލު ބަޔާންކުރުން އަންނަ މާރޗު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން، މާރޗު 5 ގައި ދައުލަތުން ޖަވާބު ހުށައަޅަން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާނެކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.