ހުކުރު 03 އޭޕުރިލް 2020
09 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 10
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - އައިޖީއެމްއެޗް

ހޮސްޕިޓަލުންދޭ ޚިދުމަތަކާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ކަމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅާ: އައިޖީއެމްއެޗް

  • ހުއްދަ ނެތި މުވައްޒަފުންގެ ފޮޓޯ ނެގުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް ބަޔާނުގައިވޭ
  • ޑޮކްޓަރުންނަކީ ތަމްރީންތައް ލިބިފައިވާ ޤާބިލް ބޭފުޅުންކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވޭ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 19:36 2,221

އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލް - ރާއްޖެއެމްވީ

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) އިން ރައްޔިތުންނަށްދޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތަކާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ޢަމަލުކުރި ގޮތަކާމެދު ސުވާލުއުފެދޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ، އެކަން އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ކަމާއި ބެހޭ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އައިޖީއެމްއެޗުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުން އަދި މެޑިކަލް/ ޓެކްނިކަލް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީވެސް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަނޑުތަކުން ޤަބޫލުކުރާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާއި ބެހޭ ކައުންސިލްތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިމްތިހާނުތަކާއި އެހެނިހެން އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް، ރާއްޖޭގެ މިކަމާއިބެހޭ ކައުންސިލްތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ޤާބިލުފަންނީ މުވައްޒަފުން ކަމަށެވެ.

ބޭހެއް ދިނުމުގެ ކުރިން ޑޯޒް ކަލްކިއުލޭޝަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމެއް ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ރިޢާޔަތްކުރާ ޑޭޓާބޭސްތަކާއި، ސޮފްޓްވެއަރ/ އެޕް ތަކާއި މެޑިކަލް ކަލްކިއުލޭޓަރ ފަދަ ވަޞީލަތްތައް ހުންނައިރު މިއިން ވަޞީލަތެއްގެ ބޭނުން މުވައްޒަފެއް ހިފުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޤާބިލުކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިއީ ފަރުވާގެ ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރާކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އަދި މިއީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އަބަދުވެސް ތަރުޙީބުދޭ ކަމެއްް ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ.

"ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަކީ ވަރުބަލި ކަމެއްނެތި އަހަރުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު 24 ގަޑިއިރު އިންސާނީ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ތިބޭ ބައެއް ކަމުގައި ވީހިނދު އެއްވެސް ކަހަލަ އަސާސެއް ނެތި މިފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލިއްޔަތާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ސުވާލު އުފައްދައި، އިތުބާރު ގެއްލުވާލަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރާ މސައްކަތަކީ، އަދި މުވައްޒަފުންނަށް މަލާމާތާއި ފުރައްސާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ އެއްވެސް ޢަމަލަކީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ބަލައިގަންނާނެ ކަންކަން ނޫންކަމުގައްޔާއި އަދި މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހޮސްޕިޓަލަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދެވޭ އިޚްތިޔާރުތަކުގެ ދަށުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަން" ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ހުއްދަނެތި މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަރާތެއްގެ ފޮޓޯ ނަގައި ޢާއްމު ނުކުރެވޭއިރު، ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމް ފަދަ ތަންތަނުގެ ފޮޓޯ ނެގުންފަދަ ކަންކަމަކީވެސް، ދުނިޔޭގެ ގިނަ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައިވެސް މިކަން އޮންނަ އުޞޫލުން ޒަމާނުއްސުރެ އަބަދުވެސް މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައިވެސް ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް