ބުރާސްފަތި 02 އޭޕުރިލް 2020
08 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 09
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - މިނިމަމް ވޭޖް އަދި ސާރވިސް ޗާރޖު

މިނިމަމް ވޭޖާއި ސަރވިސް ޗާރޖުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނަން، އެއީ އެހެން ޕާޓީއަކަށް ވާނެ ކަމެއް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު

  • ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އުއްމީދުތައް އޮތީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅިފައި
  • ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އުއްމީދުތައް ހާސިލް ކޮށްދެވޭނީ އެމްޑީޕީއަށް އެކަނި
  • ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރުން އިސްކަން ދެއްވީ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި

މުހައްމަދު ފަޒީން
IamFazeen

ކ. މާލެ 22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 16:49 14,288

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން ފެއްޓެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

މިނިމަމް ވޭޖާއި ސަރވިސް ޗާރޖުގެ މައްސަލަ ޙައްލު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އެއީ އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗު ކުރި ޖަލްސާއަށް ފަހު، ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން މައި އޮފީހުގެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ބިނާވެފައި އޮންނާނީ ރިސޯޓުތަކުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ އުއްމީދުތައް ހަޤީޤަތަކަށް ހަދާދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތައް ބިނާވެފައި އޮންނާނީ އެބޭފުޅުންގެ (ރިސޯޓްތަކުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ) އުއްމީދުތައް ހަގީގަކަށް ހަދާދިނުމަށް، އެއީކީ ޝައްކެއް އުފެދޭ ކަމެއް ނޫން. ރިސޯޓްތަކުގެ މިވައްޒަފުންނަށް ވެސް މިކަން ސާފުވާނެ،

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން ދެކަމެއްގެ ވާހަކަ އަބަދުވެސް ދައްކަމުން އަންނަކަމަށާއި، އެއްކަމަކީ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައެއް ކަނޑައެޅުން ކަމަށާއި، އަނެއް ކަމަކީ ސަރވިސް ޗާރޖު ބަރާބަރަށް ދެވޭނެގޮތް ހޯދުން ކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެ ދެކަންތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ލަސްވެފައި ވަނީ، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޖުޑީޝަރީ އިޞްލާޙު ކުރުން ހިމެނޭތީ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދިޔައީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބައެއް ޤާނޫނުތައް ބާޠިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިހުތިޞާޞުން ބޭރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުގެ ތެރެއަށް ވަންނަމުން ކަމަށްވާތީ، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޖުޑީޝަރީ އިޞްލާޙު ކޮށްގެން ނޫންގޮތަކަށް ކުރިއަށް ވަޑައިގެންނެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޤާނޫނަށް ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު "އެޖެންޑާ 19" ނެރުނުއިރު އެމްޑީޕީން ބުނީ، ފުރަތަމަ ކުރާންޖެހޭނެ ކަމަކީ ޝަރުއީ ނިޒާމު އިސްލާހު ކުރުމޭ. އެކަން ނުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މިނިމަމް ވޭޖަށް، އެންމެކުޑަ އުޖޫރައިގަ އަތްލަން އުޅުންނަމަ، ނުވަތަ އެކަން ނުކޮށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަން އުޅުންނަމަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ އެއްވެސް ގާނޫނަކީވެސް އެއްވެސް ބޭނުންތެރި އެއްޗަކަށް ނުވެފައިއޮތީ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މީގެކުރީގައި ބޭނުން އިރެއްގައި ބޭނުން ގާނޫނެއް އުވާލަމުން ގެންދިޔައީ. މިކަންކަން (ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް) ހައްލުކުރަން ޖެހޭ، އަދި މިކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހައްލުތައް ހޯދާދޭންވެސް އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް އަދި އެހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް އެނގޭނެ އަޅުގަނޑުމެން މިކަންކަން ކުރިއަށް މިގެންދަނީ ވަކި ތާވަލެއްގައި ވަކިތަރުތީބަކުންކަން،

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިނިމަމް ވޭޖަކީ އެހެން އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ވަޢުދެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރު އެޕާޓީން ގެންގުޅުނު، ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ސިޔާސަތަކީ ރިސޯޓުތަކުގެ ޙިއްސާ ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭން ބުނި ވަޢުދު ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރު ނިންމާލިއިރު އެކަން ނުވި ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީން ނޫން، އެހެން އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ވައުދެއް ނޫން އެއީ، މިނިމަމް ވޭޖް. އަދި ޕީޕީއެމުން ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތަކީ، ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުވައިގެން، ހިއްސާ ދޭނަމޭ ވިދާޅުވި. އެއީ ޕީޕީއެމުން ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތަކީ. ކޮބާތޯ ދެއްވި ހިއްސާ، ވެދާނެ އޭގެތެރެއިން ދެތިން ބޭފުޅަކަށް ރިސޯޓްތަކެއް ލިބުނު ކަމަށް.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްގައި ވެސް އެމްޑީޕީއަށް ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތާޢީދެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އުއްމީދުތައް ޙާޞިލުކޮށްދޭނެ ބަޔަކީވެސް އެމްޑީޕީ ކަމަށާއި، އެމްޑީީޕީގެ ސިޔާސަތުތައް ވެސް ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އުއްމީދުތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އުއްމީދުތައް އެމްޑީޕީގެ "އެޖެންޑާ 19"ގެ ދަށުން ޙާޞިލު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް