އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ރަށްވެހި ފަތިސް - ނަޝީދު

ރާއްޖެ އަލިވިލެން މިދަނީ ދިވެހިން އަދި ނުދެކޭ ތަނަކަށް: ރައީސް ނަޝީދު

  • މިއީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ރަންރީދޫއިން ޖަރީކުރެވިގެން ގެނައި ފަތިހެއް
  • ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ތިބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަތިން އަލިވިލެން މިދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން މިއެދޭ އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ ލިބޭނޭ ތަނަށް
  • މިއަދުގެ ދިވެހިން ނުކުމެ މިތިބީ އެމީހުންގެ ހައްގު މިންވަރު ހޯދުމަށް

ހުސެއިން މަޚްތޫމް
@makhuthoom

ކ. މާލެ | 21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 23:43 | 3,841

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - އެމްޑީޕީ

ރާއްޖެ އަލިވިލެން މިދަނީ ދިވެހިން އަދި ނުދެކޭ ތަނަކަށް ކަމަށާއި، މިއީ ހަގީގީ ބާރުވެރިކަން ތިމާއަށާއި ތިމާގެ ރަށަށް، ތިމާގެ އަތޮޅަށް އަދި ތިމާގެ ސިޓީއަށް ލިބި، އެ ބާރުވެރިކަމުގައި ތިމަންނާމެންގެ ދިރިއުޅުން ތަނަވަސްކުރެވޭނެ ނިޒާމަކަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި "ރަށްވެހިފަތިސް" ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އަލިވިލެނީ ތަރައްގީގެ އެންމެ ބޮޑު ވަސީލަތް ލިއްބައިދޭ ފަތިހަށް ކަމަށެވެ. އަދި މި ފަތިސް އެތައްބަޔަކު ކިތައްމެ ގޮތަކަށް އެބަ ސިފަ ކުރާ ކަމަށާއި، މިއީ ރަށްވެހިކަމުގެ ފަތިސް ކަމަށެވެ.

މިއީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ރަންރީދޫއިން ޖަރީކުރެވިގެން ގެނައި ފަތިހެއް. މިއީ އެހެންބައެއްގެ ފަތިހެއް ނޫން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަތިހެއް. މިއީ ތިބޭފުޅުންގެ ފަތިހެއް. މި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ތިބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަތިން އަލިވިލެން މިދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން މިއެދޭ އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ ލިބޭނޭ ތަނަށް. ތަރައްގީގެ އެންމެ ބޮޑު ވަސީލަތް ދިވެހިންނަށް ލިއްބައިދޭ ފަތިހަށް އަލިވިލެން މިދަނީ. އުމްރާނީ ތަރައްގީއަކަށް އަދި އިޖްތިމާއީ ދުޅަހެޔިކަމަކަސް ސިއްހީ ހެޔޮހާލުގައިވިޔަސް ވެސް، އިލްމީ ދަންމަރުކަމުގައި ވިޔަސް، މި އެންމެ ކަންކަން ލިއްބައިދޭ ވަސީލަތަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް. ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހި ވެރިންއައީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ހިފަހައްޓާ އޮބަހައްޓަމުން. ވިދާޅުވި ބަސްފުޅާއި، އަދި ދިން މިންވަރަށް ވަރިހަމަކޮށްގެން ކުރިނީސްކޮށްނ ފަހަތަށް ޖެހިލާނެ ދިވެހި ޖީލު މިއަދަކު ނެތް،

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ދިވެހިން ނުކުމެ މިތިބީ އެމީހުންގެ ހައްގު މިންވަރު ހޯދުމަށް ކަމަށާއި، ލަމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ ދޫކޮށްލާ ނިޒާމް ކަމަށެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިއީ އޮބަހައްޓާ ނިޒާމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ހެދި ފޯދުމަށް ކުރިއަރާދިއުމަށް ފިތުރަތުގެ ނިޒާމަށް ދޫކޮށްލާ އުސޫލު ކަމަށާއި، ދިވެހިންނަށް ހޯދައި ދިނުމަށް އެމްޑީޕީ ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ނިޒާމު އެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

އަމަލުކުރަމުން މިދާ ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލެވުނު އިރުގައި ރައްޔިތުންނަށް މާ ސާފުކޮށް އަޑު އިވެމުންދާނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާދަވެރިން މި ނިޒާމަށް އިންކާރުކުރަމުން ދިޔަ މިންވަރު. ބާރު ދޫކޮށްނުލުމަށް ކަމަރުބަދެ ގަދަފައި ވިއްދާ އެބޭފުޅުން ދައްކަމުން ގެންދިޔަ ހުތުރު ސިފަ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކަކުން ހަނދާން ނެތިގެން ނުދާނެ. އިއްޔެވެސް މިއަދުވެސް އެބޭފުޅުންގެ އަމަލުތައް ހުރީ މި ދެންނެވި މަގުގައި،

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ނަޝީދު ވިދަޅުވީ ފާސްކުރެވުނު ގާނޫނު އަސާސީގެ ބަހުޘްތައް ކުރެވެމުންދިޔައިރުގައި ވާދަވެރިން ދައްކަމުން ގެންދިޔަ މުނާފިގު ދެފުށްދެކެހެރި ގޮތް އެންމެނަށް ވެސް އެ މަންޒަރު އިނގޭނެ ހިތައް ވަންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެބޭފުޅުން ހިފަހައްޓަވަން އުޅުނު އެހެންނަމަވެސް މި ގަދަފަދަ ރީނދޫ ލަޝްކަރު ކޮންމެ ދުވަހަކު މަގު މައްޗަށް ނުކުމެ ކުރި މުޒާހިރާއާއި ކަރަންޓު މުގުރަކަށް ކަރުނަ ގޭހަކަށް ބަލާލުމެއް ނެތި ގަދަ ހިތްވަރާއެކީގައި އެންމެ ބޭފުޅުންގެ ގަދަ މަސައްކަތާއެކީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު، ގާނޫނު އަސާސީގެ 8 ވަނަ ބާބު ފުރިހަމަ ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.