އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - އައްޑޫ ސިޓީ

އެއްގަމުތޮއްޓަށް އެކަނި ޑިމާންޑުކޮށްގެން ތަރައްގީއާ ހަމައަށް ވާޞިލުވެވެން ނެތް: އަލީ ނިޒާރު

  • ތަރައްގީ ބޭނުންވާނަމަ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން ބަދަލުވާންޖެހޭ
  • އަސާސީ މިންވަރަށް ރައްޔިތުން ދަނީ ސަލާންޖަހަމުން
  • މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓުދޭންޖެހޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ | 21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 23:03 | 3,662

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

އެއްގަމުތޮއްޓަށް އެކަނި ޑިމާންޑުކޮށްގެން ތަރައްޤީއާ ހަމައަށް ވާޞިލުވެވެން ނެތް ކަމަށާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން އެކީ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ އަދި ކުރީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ރަށްވެހި ފަތިސް" ކެންޕޭން ފެށުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނިޒާރު ވިދާޅުވީ މީހުންގެ ވިސްނުން ބަދަލުވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުން ތަރައްޤީ ލިބިގަތުމަށް ދައްކާ ވާހަކައާ އެމީހުން ކަންކަން ކުރާ ގޮތް ބަދަލުވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މީގަ ވިސްނަން ޖެހޭ އެއްޗަކީ އެއްގަމުތޮއްޓާއި ގަމުތޮއްޓަށް ހަމައެކަނި ޑިމާންޑްކޮށްގެން ތަރައްގީވާން ނެތްކަން. އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ވާހަކަތަކެއް އެހެން މޭރަމަކުން އެހެން ރާގަކަށް ދައްކަންޖެހޭ. އެހެން ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަރައްގީއާ ހަމައަށް ވާސިލް ނުވެވޭނެ. ތަރައްގީއަށް ދަތުރުނުކުރެވޭނެ.

~ އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާ އަލީ ނިޒާރު

ނިޒާރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުގެ ނިޞްބަތަކީ 40 ބިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ އަސާސީ މިންވަރު ނެތިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އަސާސީ މިންވަރަށް ސަލާން ޖަހާ އެއަށް ވަކާލާތުކޮށް، އެއަށް އާދޭސް ކުރާ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް މިރާއްޖޭގައި އެބަތިބި ކަމަށެވެ. ނިޒާރު ވިދާޅުވީ މިކަންކަމުން އެއްފަރާތްވެ މިކަންކަމުން ދުރުވުމަށް މިހާރުގެ ޕްލޭންތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކައް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން އެބަޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި 50 މީހުން ދިރިއުޅުނު ނަމަވެސް އެރަށެއް ތަރައްޤީވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެއީ ރަށްރަށުގެ މުސްތަޤުބަލަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، އާބާދީ މަދު ރަށްތައް ތަރައްޤީ ނުކުރުމަށް ނުވަތަ ދެކޮޅު ހެދުމަކީ ބޯދާ ވިސްނުމެއް ކަމަށެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި އަންހެން ކަނބަލުން

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ނިޒާރު ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤު މިންވަރާ ގާތަށް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޚިދުމަތްތައް ނުލިބޭ ކަމަށާއި، އެއީ ސިޔާސަތުތައް ފެއިލްވެފައިވާކަމުގެ ނިޝާން ކަމަށެވެ. އައްޑޫގެ މަގުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިނުވާކަންވެސް ނިޒާރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނިޒާރު ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލުގެނައުމަށް މިފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީއަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެއީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ބަދަލުތައް ގެނެސް ބާރުތައް ދޫކޮށްލީ އެމްޑީޕީ ކަމަށާއި، މުޅި ރާއްޖޭގެ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ހަމައެކަނި ޕާޓީއަކީ، އެމްޑީޕީ ކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި އަންހެނުން ބާރުވެރިކޮށް، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް އަންހެނުންނަށް ހޯދައިދިނީ ވެސް އެމްޑީޕީއަށްވާތީ ކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.