ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރިޕޯޓު - ކައިވެނި

ހުރިހާ ވަގުތެއް ހޭދަކުރަނީ އެކުގައި، މިއަދު ދުނިޔޭގައި ނެތަސް ލޯބިވާ ތުއްތު ކަމަނަގެ ހަނދާން ފަނޑުވުމެއް ނެތް!

  • މިއަދު ތުއްތު ކަމަނަ ގާތުގައި ނެތް ނަމަވެސް ކަމަނަގެ ހަނދާންތައް އައުކުރޭ
  • އެންމެ ޚާއްސަ ކަމަކީ ދާ ކޮންމެ ތަނަކަށްވެސް އެކުގައި އަތުގައި ހިފާލައިގެން ދިއުން
  • މިސްކިތުގައި ޤުރުއާން ކިއެވުމުގައި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް އަލީ ހޭދަ ކުރޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ | 20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 22:10 | 52,880

އަލީ ޒަކަރިއްޔާއާއި ތުއްތު ކަމަނަ - ފޭސްބުކް

"ލޯބިން ގުޅޭ ދެހިތެއް ސަފުން ވަކި ކުރެވިދާނޭތޯ، ލޯބީގެ ރޫޙާނީ ޣިޒާ ފަހެ ނުލިބިދާނޭތޯ،

އުދަ އަސްތަވާ ކަމުގައި ވަނީނަމަ ތަރިރު ހަނދު މިގޮތަށް، ޤުދުރަތުގެ ޓެލެފޯނުން ޚަބަރު ފަހެ ނުލިބިދާނޭތޯ"

ހޯރަފުށީ އަލްމަރުޙޫމް އާދަމް ސަލީމް ހައްދަވައި، އެ ރަށު އަލްމަރުޙޫމާ ފަރިދާ މުޙައްމަދު ފުޅު ކިއުއްވާފައިވާ މި ޅެމަކީ ލޯބީގެ އަސަރު ގަދަ ޅެމެކެވެ. މިއަދުވެސް އެތައް ބައެއްގެ ހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ މި ޅެމުގައި ބުނާ ވާހަކަތައް ވަރަށްވެސް ފުރިހަމައެވެ. ތެދެކެވެ. ލޯބިން ގުޅޭ ދެހިތެއް ސަފުން ވަކި ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ދަތި އުނދަގޫތަކާއި ތަކުލީފުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ލޯބި ފަނޑުވެދާނެތޯއެވެ؟ ލޯބީގެ ރޫޙާނީ އުފާ ޙާޞިލު ކުރުމަކީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ނުވަތަ ލޯތްބަކީ ހަމައެކަނި މާއްދީ އެއްޗެއްތޯއެވެ؟ މީ ހައްތަހާވެސް މި ލަވައާއެކު އުފެދިގެންދާ ޝުޢޫރުތަކެކެވެ.

މިއަދު މި ދައްކަން އުޅެނީ އެ ބީދައިން ލޯބީގެ ރޫޙާނީ ޢިޒާ (އުފާ) ޙާސިލުކުރަމުންދާ ފިރިއެއްގެ ވާހަކައެވެ. ޢަލީ ޒަކަރިއްޔާ (83) އާއި އޭނާގެ ލޯބިވާ ތުއްތު ކަމަނަ (73) ގެ ވާހަކައެވެ. މިއަދު ތުއްތު ކަމަނަ ގާތުގައި ނެތް ނަމަވެސް ކަމަނަގެ ހަނދާންތައް ދިރުވާ އާ ކުރަމުން ލޯބީގެ ރޫޙާނީ ޢިޒާ އަލީ ޒަކަރިއްޔާ ދަނީ ޙާޞިލު ކުރަމުންނެވެ. ގާތުގައި ނެތް ނަމަވެސް "ޤުދުރަތުގެ ޓެލެފޯނުން" ޢަލީ ޒަކަރިއްޔާއާއި ތުއްތު ކަމަނަގެ ލޯބި ދަނީ އާވެ އާރޯވަމުންނެވެ.

އަލީ ޒަކަރިއްޔާއާއި އަނބިކަނބަލުން ތުއްތު ކަމަނަ- ކޮންމެ ކަމަކާވެސް ކުރިމަތިލީ އެކުގައި

ރަށު މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި އއ މަތިވެރިއަށް ނިޞްބަތްވާ ޢަލީއާއި ތުއްތު ކަމަނައަކީ ލޯބީގެ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވި ހުރިހާ އުފަލަކާއި ހިތާމައެއްވެސް އެކުގައި ޙިއްސާކުރި ނަމޫނާ ދެމަފިރިންނެވެ. މި ދެމަފިރިންގެވެސް އެންމެ ޚާއްޞަ ކަމަކީ ދާ ކޮންމެ ތަނަކަށްވެސް އެކުގައި އަތުގައި ހިފާލައިގެން ދިއުމެވެ. ދެމަފިރިން އެންމެ ލޯބިން ހޭދަކުރާ އެއް ވަގުތަކީ އެކުގައި އަތުގައި ހިފާލައިގެން މިސްކިތަށް ދާ ވަގުތެވެ. އެގޮތުން މި ދެމަފިރިންނަކީ ބަރާބަރަށް ނަމާދުކުރާ، އެކުގައި އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރާ ދެމީހުންކަމަށް ރަށު މީހުން ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ހަވީރު ފިންޏަށް ދެމަފިރިން އެކުގައި ހިނގާލަން ނުކުތުމަކީވެސް އާދައިގެ މަތިން ކޮށް އުޅުނު ކަމެއްކަމަށް މީހުން ބުނެއެވެ.

އަލީ ޒަކަރިއްޔާއާއި އަނބިކަނބަލުން ތުއްތު ކަމަނަ އެކުގައި ހިނގާލަނީ

އެކުގައި އަޅުކަން ކުރުމުގައި ވަގުތު ހޭދަ ކުރުމުގެ އިތުރުން މި ދެމަފިރިންނަކީ އެކުގައި ސަމާސާކޮށް އުފާވެރި ވަގުތުތައް ހޭދަ ކުރުމަށްވެސް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދިން ދެމީހުންނެވެ. އެގޮތުން އެކުގައި "އޮއްވަޅު" ގޮނޑި ކުޅުމަކީ އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރުމަށް ދެމަފިރިން ޢާންމުކޮށް ކޮށް އުޅުނު ކަމެއްކަމަށްވެއެވެ. އަވަދިނެތި ދަރިންގެ ކަންކަން ބަލަމުންވެސް ދެމަފިރިން އެކުގައި ހީ ސަމާސާ ކުރުމަށް ވަގުތު ހުސްކުރެއެވެ.

އަލީ ޒަކަރިއްޔާއާއި އަނބިކަނބަލުން ތުއްތު ކަމަނަ އެކުގައި އޮއްވަޅު ކުޅެނީ

އެރަށުން މަޢުލޫމާތު ދިން މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ފިރިމީހާ ބަލިވެއްޖެ ނަމަ، ތުއްތު ކަމަނަ އަބަދުވެސް އޭނާ ގާތުގައި ހޭލާ އެހީތެރިއަކަށް އިނދެއެވެ. ތުއްތު ކަމަނަ ބަލިވެއްޖެ ނަމަ، އޭނާއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ޢަލީގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ހުސްކޮށްލައެވެ.

ނަމަވެސް މި ދެމަފިރިންގެ ލޯބި ދިރިއުޅުން ބަނަވެގެން ދިޔައީ ބަލިވެ އުޅުމަށްފަހު ލޯބިވާ އަނބިމިހާ ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާ ވުމުންނެވެ. އަނބިމީހާގެ މަރަކީ ޢަލީގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑު އެކަނިވެރިކަމެއް ގެނުވި ކަމެކެވެ. ޢާއިލާއާއެކު ވަގުތު ހޭދަ ކުރި ނަމަވެސް ތުއްތު ކަމަނަގެ ފަޅުކަން ޢަލީގެ ދިރިއުޅުމުން ފިލުވައެއް ނުލެވެއެވެ. އޭނާ އަދިވެސް ދަނީ ތުއްތު ކަމަނަގެ ހަނދާންތައް އައު ކުރަމުންނެވެ. އެކުގައި އަތުގައި ހިފައިގެން މިސްކިތައް ދިޔަ ބީދައިން އަދިވެސް ބަރާބަރަށް މިސްކިތައް ދެއެވެ. މިސްކިތުގައި ޤުރުއާން ކިއެވުމުގައި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރެއެވެ. ލޯބިވާ ކަމަނަގެ ހަނދާން އައު ކުރުމުގައި ދެމިހުރީ ދެގޮތެއް ނުވެއެވެ. ލޯބީގެ ރޫޙާނީ ޢިޒާ ލިބިގަތުމުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަނީ ކެތްތެރިކަމާއެކުއެވެ.

އަލީ ޒަކަރިއްޔާ މިސްކިތުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ

ކޮންމެއަކަސް ޢަލީ ޒަކަރިއްޔާއާއި ތުއްތު ކަމަނައަކީ ނަމޫނާ ދެމަފިރިންނެވެ. ކައިވެނީގެ މަތިވެރި ގުޅުމުގެ ޤަދަރު އެގޮތުގައި ހިފެހެއްޓި ދެމަފިރިންނެވެ. ލޯބިން ގުޅޭ ދެ ހިތެއް ސަފުން ވަކި ނުކުރެވޭނެކަން އަދުގެ ޒުވާން ޖީލަށް ސާބިތުކޮށްދިން ދެމަފިރިންނެވެ.

މާތް ﷲ ތުއްތު ކަމަނަގެ ފުރާނައަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ދެއްވާށިއެވެ!

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.