އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓް

ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް މައްސަލައިގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅުއަޅާ!

  • އޭސީސީއިން ވަނީ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ގެއްލުމުގައި ދޭންއުޅޭ ކަން އެނގިފައިވާ ކަަމަށް ހާމަކޮށްފައި
  • ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް މިކަމުގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ | 14 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 22:30 | 10,786

ޓީއެމްއޭގެ އެއަރ ޓެކްސީއެއް - ޓީއެމްއޭ

"އަޅުގަނޑު މި މަޤާމާ ޙަވާލުވިއިރު، ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަމުގެ ޖަރާސީމުން އުމަގުނުވާ އެންމެ ގުނަވަނެއް މި ދައުލަތުގައި ނެތޭ ދެންނެވިދާނެ. ފަސާދައާއި ޚިޔާނާތުން ކިލަނބުނުވާ އެންމެ އިދާރާއެއްވެސް މި ޤައުމުގައި ނެތް." މިއީ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އެތަައް ހާސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނެއްގެ ކުރިމަތީގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ.

ދަރުބާރުގޭގައި އިއްވެވި އެބަޔާނުގައި ރައީސް ވިދާޅުވި އެހެން ބަސްފުޅެއްވެސް ހަނދާނުގައި އެބަހުއްޓެވެ. "ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ މޫތައް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފެތުރިގެން ދިޔައީ، ޚިޔާނާތާއި ފަސާދައިގެ ކުރިމަތީގައި، އެ މުއައްސަސާތައް ކުޑަކަކޫ ޖެހުމުން. ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ، ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި އަމިއްލަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރިއިރު، އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމުން." ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ހަގީގަތުގައިވެސް ފަސް އަހަރުގެ ދައުރެއް ވެރިކަން ކޮށްފައި، ރައްޔިތުން ނިކުމެ ވޯޓުން ބޭރުކޮށްލި ސަރުކާރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ގައުމުގެ ހާލާތު ހުރިގޮތެވެ. އެސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ކުރި އިތުބާރު ގެއްލުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީވެސް މިއެވެ. ތަރައްގީ ނުކޮށްދީގެނެއް ނޫނެވެ. ހިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވިގެނެއްވެސް ނޫނެވެ. ހިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ މަތިބަރުވެގެން ދިޔަ ދިޔައިނުންނެވެ.

މިއަދު ދިވެހި ދައުލަތަށް އެންމެ ގިނަައިން ޑޮލަރުން ފައިސާ ވައްދާ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާ ގުޅޭގޮތުން މިއިވޭ ވާހަކަތަކުން އަނެއްކާވެސް ރައްޔިތުންގެ ކަނބޮޑުވުންތައް އިންތިހާގައެވެ. ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މަތިކުރެވިފައިވާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބަޔާނުންވެސް މިކަންކަން އިތުރަށް ސާފުވެގެން ގޮސްފިއެވެ. އޭސީސީއިން ވަނީ އައު ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ދޭން އުޅެނީ ދައުލަތަށް ގެއްލުމުގައި ކަމަށް އެކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އޭސީސީއިން ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި، ޓީއެމްއޭ އަދި މަންޓާ އެއަރގެ މަސްއޫލުވެރިންނާ އާއިލީ ގުޅުން އޮންނަ ވާހަކަތައްވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ އިތުރު ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު، މިމައްސަލައިގައި ޖިނާއި ތަހުގީގެއް ހިންގަން ފަށާފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިހިސާބުން ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހުއަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. ހަނދާނަށް ގެންނަނީނަމަ، މޯލްޑިސް ގޭސްގެ އެމްޑީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޝަޒައިލްއަށް މިފަދަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުނު ހިސާބުން، އެމައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް ނިމެންދެން އޭނާވެސް ހުރީ މަގާމުގެ ހުރިހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެކަހެރި ކޮށްފައެވެ. ހެކި ފޮރުވުމާއި، މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ތަހުގީގަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ކަމަށް ބަލާފައެވެ.

ޝަޒައިލްގެ މައްޗަކަށްވެސް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ސާބިތެއް ނުވެއެވެ. ކުރެވުނީ ތުހުމަތެވެ. ނަމަވެސް، ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ޓު ކޮރަޕްޝަން ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެންމެ ބުއްދިވެރީ ކަމަކަށް ފެނުނީ އޭނާ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެކަހެރި ކުރުމަށެވެ. މިއަދު މިއޮތީ އަނެއްކާވެސް އެހާލަތު ހަމަ މެދުވެރިވެފައެވެ. ދައުލަތަށް ވާން އޮތް ފައިސާގެ ގެއްލުމުގެ އަދަދުން އަޅާ ކިޔާނަމަ އަދި އިޔަށްވުރެވެސް ގޯސް ހާލަތެއް ފެންމަތިވެފައެވެ.

ފައިސާގެ އަދަދުން ގުނާނަމަ، 15 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތަށް 10 ބިލިއަނަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވާނެ ވަރުގެ މައްސަލައެއްގައި، ކިރިޔާވެސް ތުހުމަތެއް ކުރެވޭނަމަ އަވަހަށް މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން ދުރުކުރަންވީއެވެ. ކަންވެނިމެންދެން މަޑު ކޮށްގެން ނުހުންނާށެވެ.

ދެން އޮތީ، އެމްއޭސީއެލުން ޓީއެމްއޭއަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ވާހަކަ އެވެ. ނުވަތަ ދިން ޔަޤީންކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެކަން ކޮށްފައި އޮތީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫނެވެ. އެއީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ކޮށް ނިންމާފައި ހުރި ކަންކަން، ތިލަވެގެން އުޅެ މައުލޫމާތުތަކުން ހާމަވެއެވެ. ޓީއެމްއޭއަށް އައު ޓާމިނަލުން ބިންދޭނެ އަގުތައްވެސް ހުރީ ނިމުނު ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާފަ އެވެ. އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑްގެ ނިންމުންތަކުން އެކަނިވެސް އެކަންކަމަކީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައިކޮށް ނިންމާފައިހުރި ކަންކަން އެނގެ އެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ސޯލިހް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވީ ނިމުނު ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ކަންކަންވެސް ތަހުޤީޤްކޮށް، އިންސާފު ހޯދައިދެއްވުމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމުގެ އަޑީގައި ތިބި ނިމުނު ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއި، ކަޓު ލިބުނު މީހުންނާއި މެދުވެސް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހެ އެވެ.

ޒީރޯ ޓޮލަރެންސްގެ ވަގުތު އައިސް މިއޮތީ ޖެހިފައެވެ. ލަސްނުވެ އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާށެވެ. މިހާރުވެސް މާބޮޑަށް ލަސްވެއްޖެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.