ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ

ކުޑަ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލާގައި ކާފައާއި މުނިކާފަ އަށް ދައުވާކޮށްފި

  • ކާފަ އާއި މުނިކާފަ އެ ކުއްޖާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވޭ
  • ކުއްޖާގެ ބައްޕަވެސް ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައި
  • މި މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ހުސްވި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 13 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 20:11 2,732

ކުޑަ ކުއްޖާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކުއްޖާގެ ކާފައާއި މުނިކާފަ ހައްޔަރު ކޮށްގެން ގެންދިޔުމުގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގައި ދެ އަހަރު ނުވާ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލާގައި އެ ކުއްޖާގެ ކާފައާއި މުނިކާފަ އަށް ދައުވާކޮށްފިއެވެ.

ޕްރެސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނީ، ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ، ރިހިވެލި، އިބްރާހީމް ދީދީ (62އ) އާއި ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ، އަންނާރުމާގެ، ޙަސަން މޫސާދީދީ (82އ) ގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2009 (ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، އާއިލާގެ މެންބަރަކު އެ އާއިލާގެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހުސްވި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ މައްސަލާގައި އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ބައްޕަގެ ހައްޔަރު ކުރި އެ ކުއްޖާ އަށް އިހުމާލުވި މައްސަލާގައެވެ. ކާފަ އާއި މުނިކާފަގެ ބަންދުގެ 30 ދުވަހު މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވަނީ އެކުއްޖާގެ މަންމަ ޑްރަގް ރިހިބިލެޓޭޝަންގެ ކަމެއްގައި މާލެ އައިސް ހުއްޓައެވެ. އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕައަކީ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައިވާ ދެ މީހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް