ހޯމަ 19 އޮކްޓޯބަރ 2020
02 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 02
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ޕާކިސްތާނު

ޕާކިސްތާނުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުން އާންމުންގެ ތެރޭގައި ދަންޖައްސަނީ

  • މިގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވީ ޕާކިސްތާނުގެ ޕާލިމެންޓްރީ އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ އަލީ މުހައްމަދު

ކ. މާލެ | 8 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 21:00 | 16,221

ޕާކިސްތާނުގެ ޕާލިމެންޓްރީ އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ އަލީ މުހައްމަދު - mail online

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިން މަރާ މީހުންޢާންމުންގެ ތެރޭގައިދަންޖެއްސުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މިގޮތަށް އެޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވަނީ ހުކުުރު ދުވަހުއެވެ. މިގޮތަށް ޕާކިސްތާނުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފައިވަނިކޮށެވެ. އަދި މި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން، އެޤައުމުގައި މުޒާހަރާ ކޮށް، ހަމަނުޖެހުންތައް ވެސް ހިނގާފައިވެއެވެ.

ޢާންމުންގެ ތެރޭގައި ދަންޖެއްސުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ޕާކިސްތާނުގެ ޕާލިމެންޓްރީ އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރ ޢަލީ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާއި، ކުޑަކުދިން މަރާ މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ އަދަބަކީ ޢާންމުންގެ ތެރޭގައި ދަންޖައްސާ މަރާލުމެވެ. އަދި ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވެސް އަންގަވާފައިވަނީ އެގޮތަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިއީ ޢަލީ މުޙައްމަދު ގެ އަމިއްލަ ހުށަހެޅުއްވުމެކެވެ.

މި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންގެ ތާޢީދު ލިބުނު އިރު އެޤައުމުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޝީރީން މަޒާރީ ވަނީ އެ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމެއް ނޫން ކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އާންމުންގެ ތެރޭގައި ދަންޖެއްސުމަށް ތާޢީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އޭނާ ވަނީ ޓްވީޓެއްވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

މިގޮތަށް ޕާކިސްތާނުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާއިރު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަަސައްކަތް ކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ދަނީ މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވުން މެދުކަނޑާލުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

ޕާކިސްތާނުން މަރުގެ ޙުކުމް އަލުން އިއްވަން ފެށީ އެޤައުމުގެ ޕަބްލިކް އާރމީ ސްކޫލުގައި 151 މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލުނު ޙަމަލާއާއި ގުޅިގެންނެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ އެސްކޫލުން ތަޢުލީމް ޙާޞިލު ކުރަމުން ދިޔަ ދަރިވަރުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.