ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މާލޭ ރައްވެހިންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ ޤަރާރު ފާސްކޮށްފި

  • މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް
  • ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ގުޅޭ ބިލެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ދަނީ ކުރަމުން
  • ބިލު ތަންފީޒުވެގެން ދިޔުމުން ގެދޮރުގެ ދަތިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ: ކޮމިޓީ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 4 ފެބުރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:55 49,898

ގާކޮށި ފްލެޓު - އެޑިޝަން.އެމްވީ

"ވެށިފަހި މާލެ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލެއިން ކުދި ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ގުޅީ ފަޅުން ގޯތި ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އަދިވެސް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިފައިނުވާތީ، އެ ކަމަށް ގާނޫނީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފްއެވެ. އަދި ގަރާރު ދިރާސާކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީންނެވެ. މި ގަރާރު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 66 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

މިގަރާރުގައި 7 ކަމަކަށް ގޮވާލާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ބޯހިޔާވަހިކަމާގުޅޭ ބިލެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އަވަސްކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާފައިވެއެވެ. ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ގުޅޭ ބިލެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީއާާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މީގެއިތުރުން މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށްވެ އަމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއްނެތް މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލުތައް އެބިލުގައި ކަނޑައެޅުމަށާއި ދިރިއުޅޭނެ އަމިއްލަ ތަނެއް ނެތް ނުވަތަ އާއިލާތަކަށް ދިރިނޫޅެވޭނެ ވަރުގެ ދަތި ބިންކޮޅުގައާއި ކުދި ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުމާލެއިން، ނުވަތަ ތިލަފުށިން، ނުވަތަ ގުޅިފަޅުން އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ފްލެޓް ނުވަތަ ގޯތިދޫކުރުމުގެ އުސޫލުތައް އެ ބިލުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

އަދި "ވެށިފަހި މާލެ" ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނެ އުސޫލު އެ ބިލުގައި ކަނޑައެޅުމަށާއި އެއްވެސް ފަރާތަކުން، އެ ފަރާތަކަށް މާލެއިން ލިބިފައިވާ ބިންކޮޅެއް ދައުލަތަށް ދޫކޮށްލުމުން އޭގެ ބަދަލުގައި ގޯއްޗެއްނުވަތަ ފްލެޓެއް، ގްރޭޓާރ މާލެ ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަޙައްދުން ލިބޭނެ ހަމަތައް އެ ބިލުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ވެސް ގޮވާލާފައިވެއެވެ. އަދި ފްލެޓް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ބިމެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ލިބިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބިލުން ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ވެސް ގަރާރުގައި ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

ކޮމިޓީން ދެކޭ ގޮތުގައި މިހާރު އެކުލަވާލަމުން އަންނަ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ގުޅޭ ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިމި، އެ ބިލު ގާނޫނަކަށްވެ، ތަންފީޒުވެގެން ދިއުމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގެދޮރުގެ ދަތިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ބުނެފައިވަނީ ޢިމާރާތްކޮށް ނިމިފައިވާ އެއްވެސް ފްލެޓެއް މިހާތަނަށް ޙަވާލުނުކުރެވިނުވާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ޖުމްލަ 250 ގޯތީގެ ތެރެއިން 248 ގޯތި މިހާރު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، ގޯތި ޙަވާލުނުކުރެވިވާ ދެފަރާތުންކުރެ އެއް ފަރާތުން މިހާރު އަމިއްލަ ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންނުވާކަމަށެވެ. އަދި، އޭގެ ތެރެއިން އަނެއްފަރާތަށް ފްލެޓް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަށް ވެސް އެޗްޑީސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން، އެޗްޑީސީން ބުނީ ޖުމްލަ 1000 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން 2 ފްލެޓް ފިޔަވައި ބާކީ ހުރިހާ ފްލެޓްތަކެއް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ތައްޔާރުކުރި ލިސްޓަކާއި އެއްގޮތަށްކަމަށެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ އޭ ކެޓެގަރީގެ ދަށުން 24 ފަރާތަކަށް ޓާޓާ ފްލެޓް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ފްލެޓްތަކެއްވެސް ދޫކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ގާކޮށި ފްލެޓް މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން 160 ފަރާތަކަށް ޑައުން ޕޭމަންޓް ދެއްކެން ނެތުމުގެ ސަބަބުންފްލެޓް ދޫކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފައިސާ ނުދެއްކިގެން ފްލެޓް ނުލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ހަމަޖެއްސެވުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޢުދުފުޅެކެވެ. އެގޮތުން، އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރއިން އަންގާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކާ ގޯތި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ފްލެޓްތަކުގެ އަގު (-/ 2,000,000 (ދެ މިލިއަންރުފިޔާ) ކަމަށް) ކަނޑައެޅިގެން ދިޔައިރު ފްލެޓްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ފްލެޓް ލިބުނު ބައެއްފަރާތްތަކާ ފްލެޓް ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ދައުރުގައި ފެއްޓެވި ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލެއިން ބިން ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުމާލެއިން ވަނީ ގޯދި ދޫކޮށްފައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން 2012 ގައި ވައްޓާލުމުން، އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތުން އެމްޑީޕީން ހިތްހަމަނުޖެހުންފާޅުކުރި އެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރުގައި އެ ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައެވެ. ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަކަމާއެކު އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް