ހުކުރު 23 އޮކްޓޯބަރ 2020
06 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 06
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް

ޝުކުރިއްޔާ އިންޑިއާ!

  • މިސަރުކާރު އައި ފަހުން އިންޑިއާއާއެކު އަންނަނީ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން
  • ވޫހާންގައި ތިބި 7 ދިވެއްސަކު ވަނީ އިންޑިއާގެ ދީލަތި އެހީގައި އެތަނުން ބޭރުކޮށްފައި
  • ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ ހުރިހާ ހަރަދަކީ އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީ

ކ. މާލެ | 2 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 18:34 | 2,864

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަރިހު ހާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު - އިންޑިއާ ބްލޫމްސް

ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީއިން ފެނުނު ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރި، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލަކަށް ދުނިޔެ ހުށަހެޅިގެން ދިޔައިރު، އޭގެ އަސަރު މިކުޑަކުޑަ ރާއްޖެއަށް މިވަނީ ކޮށްފައެވެ. ރާއްޖެއަށްވެސް މިވައިރަސްގެ ފެތުރުމުގެ ބިރު ވަނީ ހީވެފައެވެ.

މުޅި ގައުމު އެލަރޓްވެފައިވާއިރު، ގިނަ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ހުއްޓިގެން ދިޔައީ ވޫހާންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށެވެ. ވައިރަސްގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން ދިވެހިން ނެރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. މުޅި ވޫހާން ބަންދުކޮށް، ވައިރަސް ފެތުރުނަ ނުދޭން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ނިންމިއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އެކި ގައުމުތަކުން ވޫހާންގައި ތިބި އެގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގައުމުތަކަށް ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތް ފެށިއިރު، އެތަނުގައި ތިބި ދިވެހިން އަނބުރާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދިވެހި ސަރުކާރުން ފެށިއެވެ.

ރާއްޖެއަކީ ވަސީލަތްތައް މަދު ގައުމެކެވެ. ބެއިޖިންގައި އެމްބަސީއެއް ހުއްޓަސް މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އެތަނުގައި ތިބެނީ މަދު ސްޓާފުންތަކެކެވެ. ވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމާއެކު އެކަމާއި ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުން ރެއާއި ދުވާލު މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަކަން ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ކަމާއި، ވަސީލަތްތައް މަދުވުމުން، ވޫހާންގައި ތިބި ދިވެހިން ގެނައުމުގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ އެހީތެރިކަން ރާއްޖެއަށް އޮތީ ބޭނުންވެފައެވެ. އަދި ވޫހާންގައި ތިބި ދިވެހިން ޗައިނާއިން ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ހާމަކުރިއިރު، އެކަމުގެ ތަފްސީލް ނުދިންނަމަވެސް، އޭރުވެސް އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކާއިއެކު އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން ދިޔަކަމަށް އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި މިކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި، މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ދިޔަކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އެންމެފަހުން އެކަމުގައި އެހީތެރިވާން ނިންމީ އިންޑިއާއިންނެވެ. އިންޑިއާ ރައްޔިތުންގެ އެތައް ބަޔަކު ވޫހާންގައި ތިއްބައި، އެރަށުން ފުރި ދެވަނަ އިވެކުއޭޝަން ފްލައިޓްގައި ދިވެހިން އިންޑިއާގެ ދިއްލީއަށް ގެންގޮސްދޭން އެއްބަސްވެ، އެކަން ކޮށްދީފައެވެ.

މިއަދު ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު މީޑިއާއަށް ދެއްވި މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، އެކަން ކޮށްދެނީ ހިލެއެވެ. ކަރަންޓީނު ކުރުމާއި، އެމުއްދަތުގައި ހިނގާނެ ހަރަދުވެސް އިންޑިއާއިން ދެނީ ހިލެއެވެ. މިއީ ދެގައުމުގެ މެދުގައި އޮތް ގުޅުމާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ވަރުގަދަ ރައްދެކެވެ. މިސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ބުނާ ވާހަކަޔަކީ އިންޑިއާ އަކީ ރާއްޖެއާ އެންމެ ކައިރީގައި އޮންނަ ގައުމުކަމަށާއި، ދިވެހިންނަށް ކަމެއް ޖެހިއްޖެއްޔާ އެކަމެއް ކޮށްދެވޭނެ ބަޔަކީ އިންޑިއާ ކަމަށެވެ. އެކަން އެގައުމުން އެދަނީ ދައްކަމުންނެވެ.

މީގެ އެހެން މިސާލެއްވެސް މީގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްކުރަން ފެނުނެވެ. ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ކުރިން ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިވީ ރާއްޖެއިން ނައްތާލެވިފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ހިމަ ބިހީގެ ބިރުވެރިކަމެވެ. ރާއްޖޭގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވެކްސިން ނެތުމުން ވެކްސިން ހޯދަން އިންޑިއާގެ ކިބައިން އެދުނުތާ 72 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް 30 ހާސް ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ގެނެސް ރާއްޖެއަށް ބޭލައި، ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ހާރިޖީ ގުޅުން އޮންނަތާ އެތަކެއް ގަރުނެއް ވެއްޖެއެވެ. 1965 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް މިނިވަންކަން ލިބުމާއި އެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ގުޅުން ގާއިމްކުރި ގައުމުތައް ތެރޭގައި އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ ހިމެނެއެވެ. އެތަކެއް ގަރުނެއްގެ މި ގުޅުން، މީގެ އަށް ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ހީނަރުވާން ފެށީ އިންޑިއާ އާއި އެ ގައުމުގެ ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކުގައި އެހީވަމުން ދިޔައިރު، އެ މީހުންނާ މެދު ރާއްޖޭގެ އޭރުގެ ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރަމުން ދިޔަ ގޮތުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ކަމަކު ޖެހިއްޖެއްޔާ އޮންނަނީ އިންޑިއާއެވެ. އެހަގީގަތް ގަބޫލުކުރަން މަދު ބަޔަކު ބޭނުން ނުވިޔަސް، ގިނަ ދިވެހިން މިއަދު ހަގީގަތް ގަބޫލުކުރެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިފަދަ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިއެހީތެރިކަން ގަބޫލުކުރެއެވެ. ޝުކުރިއްޔާ އިންޑިއާ!

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.