ރާއްޖެ - އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ

ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރވޭ ޓީމުތައް އަންނަނީ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ދިރާސާކުރަމުން: މިނިސްޓާރ

  • އިންސާނުންގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގުދުރަތީ މާހައުލާއި ނިޒާމުތަކަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތައް ފެންނަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި
  • މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިބަދަލުތައް އަންނަ ސަބަބުތައް ދިރާސާކޮށް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 23:09 3,248

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިރަމުންދާތީ މިމައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޓީމުތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ ށ އަތޮޅުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ތިން ޞަރަހައްދުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ތަންތަން ހިމާޔަތްކުރަނީ ކީއްކުރަންކަން އެންމެންވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އިންސާނުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޤުދުރަތީ މާޙައުލާއި ނިޒާމުތަކަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތައް ފެންނަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިބަދަލުތައް އަންނަ ސަބަބުތައް ދިރާސާކޮށް ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މިބައްދަލުވުމަކީ ށ އަތޮޅުގައި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޞަރަޙައްދުތައް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާނެ ގޮތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެޞަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރިޔަށްގެންދާ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުން ތަކުގެ ތެރެއިން ށ. ފުނަދޫގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. ށ އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ތިން ޞަރަޙައްދަކީ ށ. ބޮލިއްސަފަރު، ށ.ފަރުކޮޅު އަދި ށ. ނާލާހުރާ ފިނޮޅެވެ.

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ބޮޑުތިލަދުން މައްޗަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ދެން އޮންނާނީ ކެނދިކުޅުދޫގައި ނ އަތޮޅުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޞަރަޙައްދުތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް