raajjemv logo
ރައީސް ޔާމީން/ ޕީޕީއެމް
ޔާމީނަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސެއް ނޫން: ދައުލަތް
 
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް އިމްރާންގެ މަގާމު ވެސް ގެއްލުވާލި
 
ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނެވީ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމުން ރައީސް ނަޝީދު ދުރުކުރަން
 
ޕާޓީގެ ހަރަކާތް ހުއްޓުމަކީ، ރައީސް ޔާމީން ޖަލުން މިނިވަން ކުރަންޖެހޭ ގާނޫނީ ސަބަބެއް ނޫން
މުހައްމަދު ފަޒީން
23,106
ކ. މާލެ |
29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 14:43
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އިއްޔެ ހައިކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރެއްވުމަށްފަހު، ޖަލަށް ގެންދަވަނީ
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަންވަމުން ގެންދެވުމަކީ، އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓެންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެފި އެވެ.

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހުގެ ގާނޫނީ ވަކީލާ މިހެން ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހު ހައިކޯޓުގައި ބޭއްވި ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ޖަވާބު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ނެވެ.

ހައިކޯޓުގެ އެ އަޑުއެހުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނަކީ އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނު ޖަލު ބަންދުގައި ހުރުމުން އެމަނިކުފާނަށް ސަރުކާރު ޖާވާބުދާރީ ކުރުވަން ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ފަހަރަކު އިންތިޚާބަކާ ދިމާކޮށް އެމަނިކުފާނު ހުންނަވަނީ ޖަލުގައި ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ގާތްވެ، ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ކެމްޕެއިން ކުރަމުންދާއިރު އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި އޮންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަތުމުން ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓި، ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓި، އެތައް ބައެއްގެ ހައްގުތައް ގެއްލެމުންދާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން ކަފާލާތުގެ ދަށުން އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކޮށްދެއްވުމަށާއި އަދި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެއްވުމަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަކީ މުޖުތަމައުގެ މަސްލަހަތު އޮތް "ޕަބްލިކު އިންޓްރެސްޓު" މައްސަލައެއްކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ މީހަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރުގެ މަގާމުގައި ނުހުންނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް ޔާމީނަކީ މިހާރު ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރެއް ކަމަކަށް ގާނޫނު ނުދަންނަ ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތައްވެސް ޒިންމާދާރުވެ، ހުސްވާ މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރުމަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ރައީސް ޔާމީން ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާތީ، ޕާޓީގެ ހަރަކާތް ހުއްޓުމަކީ، ރައީސް ޔާމީން ޖަލުން މިނިވަން ކުރަންޖެހޭ ގާނޫނީ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް އެ އިސްލާހު ގެންނެވީވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް ނިމިދިޔަ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުގެންނަވައި، ރައީސް ޔާމީން އެ އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރައްވާފައި ވަނީ 05 މެއި 2015 ގަ އެވެ.

ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގައި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، ޖަމިއްޔާތަކާއި، ޖަމާއަތް ހެދުން، ބަޔާން ކުރާ އެގާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ، ސިޔާސީ ޕާޓީއާއި ޖަމިއްޔާތަކަށް އާންމު މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނިސްބަތްވުން ފިޔަވައި، އެއިން ތަނެއްގެ މަސްއޫލު ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމާއި، އެތަންތަނުން ހިންގާ އެހެން ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައްގު، ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުން ހިނގާދިޔަ، އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކުމުގައި ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ހިޔާނާތުގެ ކަންކަން ފާޅުވަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ.

ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެ އިސްލާހު ގެންނެވީ، އޭރު ޖަލަށްލާފައި ހުންނެވި، ކުރީގެ ރައީސް، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲގެ ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމު ގެއްލުވާލުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް، ހައިކޯޓުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން އިސްތިނާފު ކުރި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން އަންގާރަ ދުވަހު ބާއްވާފައިވާއިރު، އެއަޑުއެހުމުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލައިގެ ތެރެއިން، އެމަނިކުފާނު ހައިކޯޓުން ނެރުމަށް އެދިލައްވާފައިވާ ދެ އަމުރާ ގުޅޭ އަޑުއެހުންތަކެވެ. އެ ދެ އަމުރަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސް ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެއްވުމަށާއި ކަފާލާތުގެ ދަށުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ އަމުރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
23%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
13%
އުފާ ވެއްޖެ
10%
ދެރަ ވެއްޖެ
17%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
20%
މޮޔަވެއްޖެ
17%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް